Závery 8. pracovnej konferencie klinickej farmácie v rámci X. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

autorka: PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika FN Nitra

V rámci X. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktorý bol venovaný 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave, sa konala 8. pracovná konferencia klinickej farmácie.

Prvá časť konferencie

Prvá časť konferencie sa zamerala na aktuálnu situáciu na Slovensku v odbore klinická farmácia. Odbor klinická farmácia má dlhoročné ukotvenie v zdravotníctve prostredníctvom koncepcie odboru klinickej farmácie, v karte kvalifikácie farmaceuta špecialistu v klinickej farmácii, v pozícii hlavného odborníka, v odbornej spoločnosti, ktorou je Sekcia klinickej farmácie SFS, o. z. SLS.

Farmaceutické fakulty v pregraduálnom vzdelávaní majú zaradené vo vyšších ročníkoch povinné predmety klinickej farmácie a farmakoterapie. Absolventi magisterského štúdia si často volia témy rigoróznej práce v tomto odbore. Doktorandi majú možnosť absolvovať štúdium v študijnom odbore klinická farmácia ukončené obhájením dizertačnej práce. Postgraduálne vzdelávanie v špecializovanom odbore klinická farmácia je už niekoľko desaťročí etablované v špecializačnom študijnom programe, ktoré sa ukončuje špecializačnou skúškou (atestáciou) a obhajobou atestačnej práce.

Sústavné vzdelávanie klinickým farmaceutom a farmaceutom pracujúcim na tejto pozícii poskytujú pravidelné sympóziá klinickej farmácie a pracovné konferencie, ktoré organizuje Sekcia klinickej farmácie SFS, o.z. SLS. Tento rok už je to 8. pracovná konferencia a 28. sympózium. Pracovné konferencie sú zamerané na liekové problémy jednej farmakologickej skupiny liekov alebo jednej skupiny špecifických pacientov. Sympóziá poskytujú širší pohľad na prácu klinických farmaceutov, na vedu a výskum klinicky zameraných farmaceutov, na možnosti ďalšieho vzdelávania, na spoluprácu s lekármi, na prácu klinických farmaceutov v zahraničí a riešenie širších farmakoterapeutických problémov v klinickej praxi, na vedeckých pracoviskách, v liekových agentúrach a v biomedicínskom výskume. Často sa na nich zúčastňujú aj kolegovia z Čiech a zahraničia.

Klinickí farmaceuti sa pravidelne zúčastňujú na Európskom sympóziu klinickej farmácie s aktívnou účasťou v posterovej sekcii. Do individuálnej prezentácie na európskom sympóziu v rámci Poster discussion forum boli doteraz vybrané 4 prezentácie vlastných vedeckých výsledkov. Klinickí farmaceuti sa každoročne aktívne zúčastňujú na odborných podujatiach klinickej farmácie v Českej republike. Často ich vyzývajú lekárske odborné spoločnosti prednášať na odborných lekárskych podujatiach.

Postupnými krokmi sa etablujú výkony klinických farmaceutov do legislatívy. Výbor sekcie klinickej farmácie navrhol 5 ambulantných výkonov klinických farmaceutov, ktoré sú aktuálne predložené na ďalšie prerokovanie (prvé tri sú spoločné s klinickou farmakológiou):

  • Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov terapeutického monitorovania hladín liečiv / drog v telových tekutinách alebo pri intoxikácií liekmi.
  • Poskytnutie informácií o lieku lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi.
  • Poskytnutie informácií o lieku pacientovi.
  • Klinicko-farmaceutická konzultácia so zameraním na toxikológiu liekov a iných látok.
  • Klinicko-farmaceutická konzultácia so zameraním na optimalizáciu farmakoterapie.
  • V rámci DRG predložili klinickí farmaceuti výkon: Optimalizácia farmakoterapie hospitalizovaného pacienta.

Etablovanie klinických farmaceutov sa pomaly rozširuje po celom Slovensku. Klinickí farmaceuti a farmaceuti zameraní na klinickú farmáciu pracujú v Bratislave na rôznych špecializovaných pracoviskách a v nemocniciach, v Nitre v nemocničnom aj ambulantnom prostredí, ďalej v univerzitných, fakultných, všeobecných a špecializovaných nemocniciach v Trnave, Komárne, Skalici, Žiline, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade, Vyšných Hágoch. V súčasnosti je erudícia klinických farmaceutov na vysokej úrovni, 80 % má 2 a viac atestácií, 90 % úspešne ukončilo rigorózne konanie skúškou a záverečnou prácou, 45 % úspešne absolvovalo doktorandské štúdium na farmaceutickej alebo lekárskej fakulte.

Klinickí farmaceuti sa vo svojej práci zameriavajú na antibiotickú terapiu, farmakoterapiu kardiovaskulárnych ochorení, onkologických ochorení, toxikológiu, terapeutické onitorovanie liekov, interakcie liekov, farmakoterapiu bolesti, edukáciu pacientov, ďalej na farmakoterapiu v pediatrii, geriatrii, obéznych pacientov, dialyzovaných pacientov, tehotných a dojčiacich žien.

Sekcia klinickej farmácie spustila internetovú stránku (www.sekciaklinfarm.sk), kde sa farmaceuti môžu dozvedieť o odborných akciách, legislatíve, práci sekcie, pracoviskách klinických farmaceutov a pod. Pre členov sekcie budú dostupné odborné materiály, články a prezentácie.

Druhá časť konferencie

Druhá časť konferencie bola venovaná pripravovaným projektom, na ktorých sa podieľajú klinickí farmaceuti. Aktuálne klinickí farmaceuti pripravujú Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v klinickej farmácii. Štandardné postupy sú súčasťou vyspelých zdravotníckych systémov v zahraničí a spájajú praktické skúsenosti zdravotníckych profesionálov s dôkazmi o najlepších postupoch v rámci zdravotnej starostlivosti. Je nevyhnutné, aby každý pacient mal nárok na najmodernejšiu diagnostiku a aby bol liečený v súlade s najnovšími poznatkami, ktoré sa zaviedli do klinickej praxe. Klinickí farmaceuti pripravujú štandardné postupy v nasledujúcich oblastiach: terapeutické monitorovanie hladín liekov a interpretácia výsledkov, podávanie liekov do sondy, optimalizácia farmakoterapie v staršom veku, štandardný postup pri jednotlivých intoxikáciách, optimalizácia farmakoterapie pacienta pri príjme do nemocnice, rekonciliácia liekov, optimalizácia farmakoterapie v detskom veku, správna príprava parenterálnych infúznych zmesí. V ďalšej etape sa bude pracovať na štandardných postupoch, ktoré sú spoločné s inými odbormi (farmakológia, infektológia, kardiológia, onkológia a pod.).

Ďalšou oblasťou uplatnenia klinických farmaceutov je pozícia na oddeleniach klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach. Na Slovensku vznikla infraštruktúra SLOVACRIN. Je súčasťou európskej výskumnej organizácie ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network), ktorá združuje a podporuje klinické štúdie, predklinický výskum a vývoj inovatívnej diagnostiky a terapie. Odborníci v oblasti farmakoterapie budú nevyhnutnou súčasťou týchto tímov.

Klinická farmácia je neustále sa rozvíjajúcim odborom, ktorý kráča spolu s rozvojom inovatívnych farmakoterapeutických postupov a klinickým výskumom nových liekov. Klinickí farmaceuti sa postupne viac etablujú v nemocniciach, špecializovaných zdravotníckych zariadeniach, ambulanciách, verejných lekárňach, výskumných pracoviskách, liekových agentúrach a oddeleniach klinických štúdií. V súčasnosti má záujem o klinickú farmáciu čoraz viac mladých farmaceutov, ktorí ukončili magisterské alebo doktorandské štúdium. V práci klinického farmaceuta vidia veľké možnosti uplatniť sa vo farmácii orientovanej na pacienta a na optimálnu a bezpečnú farmakoterapiu. Pokroky v medicínskych odboroch a ich úzkych špecializáciách si postupom času žiadajú klinických farmaceutov orientovaných na špecifickú farmakoterapiu alebo špecifické skupiny pacientov.

Ústrednou témou X. zjazdu bola otázka „Quo vadis scienta pharmaceutica?” Môžeme na ňu zodpovedať, že klinická farmácia na Slovensku kráča dobrým smerom a postupne sa k nej pridávajú mladí farmaceuti a rastie nová generácia klinických farmaceutov s veľkými ambíciami a chuťou pracovať v tomto perspektívnom odbore.

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 10/2019