Marketingové služby

Marketingové služby UNIPHARMY zahŕňajú jednotlivé možnosti marketingovej podpory predaja vašich produktov, prostredníctvom ktorých sa snažíme docieliť navýšenie predaja tovaru.

Podpora predaja formou nastavených
marketingových akcií

Zobraziť detaily služby

Predstavuje nastavenie informačného systému na automatickú a plošnú ponuku  akcie so zníženou cenou. Táto služba je bezplatná, avšak zahŕňa kompenzáciu takto vzniknutej cenovej straty. Pre zadanie požiadavky o nastavenie akcie je potrebné definovať trvanie akcie, či ide o jednorazový alebo kumulovaný odber, s opakovaním alebo bez opakovania. Podmienkou pre nastavenie akcie je dostatočné množstvo tovaru na sklade v čase spustenia akcie.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej

Reporting a vyhodnocovanie marketingových
podporných akcií

Zobraziť detaily služby

Na vyžiadanie vám bude poskytnuté vyhodnotenie plnenia marketingových podporných akcií, či už priebežné, alebo celkové za celú dobu trvania marketingovej podpory.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej

Telemarketing

Zobraziť detaily služby

Táto služba poskytuje možnosť propagácie Vašich produktov, nastavených akcií a noviniek. UNIPHARMA zrealizuje prieskum trhu prostredníctvom našich referentov predaja, počas ktorého jeden celý deň v danom týždni všetci referenti predaja komunikujú vami zadanú informáciu. Konkrétny termín aktivity je možné osobitne dohodnúť podľa harmonogramu. V rámci služby máte možnosť zaslania vlastného textu s konkrétnymi informáciami, ktoré majú byť našimi referentkami predaja prezentované lekárnikom. Táto služba je spoplatnená.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej

Mailing do lekární

Zobraziť detaily služby

Formou e-mailu rozpošleme informácie o vašich produktoch či nastavených akciách do všetkých lekární zásobovaných UNIPHARMOU. Základné parametre, ktoré je potrebné zadefinovať sú predmet e-mailu, text tela e-mailu, podpis. Text e-mailu a príloh musí byť v súlade so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z., so zákonom o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch č. 362/2012 Z.z. a so zákonom o reklame č. 147/2001 Z.z. Táto služba je spoplatnená.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej

CK Pharmaeduca

Zobraziť detaily služby

V prípade, že je obchodný partner so službami spoločnosti spokojný a dôveruje jej, môže využiť aj služby cestovnej kancelárie PHARMAEDUCA s.r.o., ktorá pribudla do rodiny Unipharmy ako prvá dcérska spoločnosť už v roku 1998. 

Táto organizácia dlhodobo poskytuje služby spojené s cestovným ruchom obchodným partnerom Unipharmy, jej zamestnancom, ale aj širokej verejnosti. CK Pharmaeduca zabezpečuje odborno-študijné pobyty, poznávacie, vzdelávacie, tématické a pobytové zájazdy či dobrodružné cesty. Ponúkame vám možnosť využiť služby CK Pharmaeduca na organizovanie incentívnej turistiky, ktorá zahŕňa výber hotelov vhodných na organizovanie školení, seminárov, kongresov, firemných, motivačných a služobných ciest podľa vašich požiadaviek. Zabezpečíme Vám kompletné služby pre vaše formálne či neformálne stretnutia s klientmi alebo obchodnými partnermi kdekoľvek vo svete. Realizácia sa zabezpečuje v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z..

Pharmaeduca poskytuje tiež prenájom apartmánov v areáli kúpeľov v Bojniciach, na Donovaloch a na krásnom Chorvátskom ostrove Brač.

Kontakt: .

Ukázať menej

Distribúcia infoletákov a katalógov do lekární

Zobraziť detaily služby

Prostredníctvom vodičov UNIPHARMY vám zabezpečíme dodanie letákov informujúcich o vašich produktoch alebo novinkách v sortimente alebo o prebiehajúcich akciách. Letáky budú dodané do všetkých UNIPHARMOU zásobovaných verejných a nemocničných lekárni v rámci celého Slovenska – cca 1500 lekární. Vodiči distribuujú infoletáky spolu so všetkými aktuálnymi objednávkami v určitom termíne plošne.

Podmienkou pre zrealizovanie marketingovej služby Distribúcia infoletákov a katalógov do lekárni je zaslanie materiálu vopred na schválenie. Text infoletáku musí byť v súlade so zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z., zákonom o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch č. 362/2012 Z.z. a zákonom o reklame č. 147/2001 Z.z.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej

Prenájom reklamnej plochy na vozidlách UNIPHARMY

Zobraziť detaily služby

Poskytujeme vám možnosť využiť neprehliadnuteľný reklamný priestor na rozsiahlom vozovom parku UNIPHARMY, ktorý zahŕňa vyše 90 nákladných vozidiel po celom Slovensku, teda viac ako 1 500 m2 plochy vašej reklamy denne na celom území SR. Táto služba je spoplatnená.

Bližšie informácie Vám poskytne Váš nákupca.

Ukázať menej

Web portál

Zobraziť detaily služby

UNIPHARMA neustále napreduje a skvalitňuje služby pre svojich partnerov. Z tohto dôvodu, ako jedna z prvých distribučných spoločností na Slovensku, prišla s možnosťou uskutočňovať objednávku tovaru formou elektronickej objednávky prostredníctvom vlastného Web portálu. Tento moderný spôsob objednávky umožňuje zamestnancom lekární systematicky postupovať pri objednávaní a výbere produktov non-stop 24 hodín denne.

UNIPHARMA tak poskytuje možnosť získania bezplatného prístupu pre vašu spoločnosť, na základe ktorého máte k dispozícii informácie o stave zásob vašich produktov na jednotlivých obchodno-distribučných strediskách spoločnosti. Umožní vám tiež spracovanie objednávky s okamžitou spätnou väzbou k zadávajúcemu obchodnému reprezentantovi vašej spoločnosti.

Webportál je ideálny nástroj na online sledovanie úspešnosti akcií, prípadne plánovanie dostatočných zásob pred spustením akcie.

Prostredníctvom Web portálu poskytuje UNIPHARMA možnosť umiestnenia reklamného bannera na úvodnej stránke alebo v pravej bočnej lište s informáciou o prebiehajúcej akcii.

Kontaktná osoba: váš nákupca

Ukázať menej

Prezentácia produktov výrobcom pre referentov predaja

Zobraziť detaily služby

Referenti predaja – telefonickí operátori call centra UNIPHARMY denne komunikujú so zákazníkmi a pravidelne monitorujú stav zásob v ich lekárňach, ako aj spokojnosť zákazníkov so servisom spoločnosti. Úlohou zamestnancov call centra nie je len predaj, ale aj aktívna komunikácia s lekárnikmi o ich potrebách a požiadavkách. Informujú ich o novinkách v sortimente UNIPHARMY a marketingových akciách prostredníctvom telemarketingu, čo prispieva okrem úspešného predaja aj k súdržnosti a rozvíjaniu partnerského až priateľského vzťahu s lekárnickou spoločnosťou UNIPHARMA. V súvislosti s tým vám ponúkame možnosť zaškolenia našich referentov predaja vo všetkých našich strediskách. Využívaním služieb call centra sa od spoločnosti k lekárnikom a naopak, dostáva veľké množstvo dôležitých odborných informácií, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť predaj vašich produktov.

Kontaktná osoba:

Ukázať menej

Propagácia na odborno-vzdelávacích podujatiach

Zobraziť detaily služby

Typy podujatí:

1.Regionálne stretnutia lekárnikov

 • každoročné podujatie v minimálne 4 regiónoch Slovenska,
 • každý rok iné tematické zameranie stretnutí, prednášky sa venujú aktuálnym odborným témam,
 • jednodňové podujatie vo viacerých termínoch,
 • trvanie: 9:00 – 16:00 hod.,
 • organizované pre menší počet účastníkov kvôli aktívnejšej interakcii s účastníkmi, predpokladaná účasť cca 100 lekárnikov,
 • kreditované podujatie,
 • možnosť propagácie:
 •  hlavné reklamné partnerstvo,
 •  reklamné partnerstvo,
 •  prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
 •  poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UP.

Bližšie informácie Vám poskytneme riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ

2.Lekárnický kongres

 • každoročne organizované celoslovenské odborno-vzdelávacie podujatie (posledné roky sa podujatie organizovalo v hoteli Holiday Inn Žilina),
 • spoluorganizátor: Regionálne lekárnické komory a virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ
 • každý rok iné tematické zameranie zastúpené slovenskými i zahraničnými prednášateľmi,
 • jednodňové podujatie v mesiaci október alebo november
 • trvanie: 8:00 – 16:00 hod.,
 • cieľová skupina účastníkov: lekárnici, farmaceuti  z celého Slovenska, predpokladaná účasť cca 500 – 700 osôb,
 • mediálna propagácia podujatia (tlačová správa v médiách a tlačová konferencia na podujatí),
 • kreditované podujatie,
 • možnosť propagácie:
 • hlavné reklamné partnerstvo,
 • reklamné partnerstvo,
 • prenájom výstavnej a reklamnej plochy,
 • poskytnutie vzoriek do propagačného stánku UP.

Bližšie informácie Vám poskytneme: . Spoplatnená služba

Možnosti propagácie:

1.generálne reklamné partnerstvo

 • titulárna reklama – právo označovať sa „generálny reklamný partner“,
 • reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v hlavnej sále a ostatných priestoroch konania akcie,
 • exkluzívna výstavná a reklamná plocha 6 m2,
 • prednáška na podujatí v rozsahu 30 min. v súlade s témou podujatia,
 • propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
 • propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (inzercia a článok o podujatí),
 • propagácia prostredníctvom distribúcie infoletákov informujúcich o akcii,
 • propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
 • umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (poznámkové bloky, potvrdenia o účasti, prihlášky do panelovej diskusie, pozvánky, prihlášky na podujatie…),
 • priamy kontakt s klientmi na podujatí, príhovor na podujatí
 • vstupy na podujatie pre zástupcov generálneho reklamného partnera

2.reklamné partnerstvo

 • reklamné bannery, panely, zástavky a roll up-y v externých priestoroch konania akcie,
 • výstavná a reklamná plocha 4 m2,
 • propagácia prostredníctvom našich obchodných reprezentantov,
 • propagácia prostredníctvom nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik (článok o podujatí),
 • propagácia prostredníctvom distribúcie letákov informujúcich o akcii,
 • propagácia prostredníctvom mailingu propagačných materiálov,
 • umiestnenie loga na ďalších materiáloch a predmetoch (pozvánky, prihlášky na podujatie…),
 • priamy kontakt s klientmi na podujatí.

3.prenájom výstavnej a reklamnej plochy

 • stôl + 2 stoličky, v prípade potreby el. prúdu, internetu, poprosíme informovať vopred,
 • priestor na umiestnenie vlastných roll upov,

4.poskytnutie vzoriek do propagačného stánku

 • priestor pre umiestnenie vzoriek a propagačných letákov,
 • odprezentovanie krátkej informácie o poskytnutých vzorkách (podľa Vášho zadania a vzájomnej dohody).

Bližšie informácie Vám poskytneme: .

Ukázať menej

Inzercia v katalógu UNIPHARMY

Zobraziť detaily služby

Sezónny katalóg Unipharmy zahŕňa prehľad produktov, ktoré môže lekáreň získať za splnenie nastavených odberových podmienok od Unipharmy, v akcii je zaradených cca 600 – 700 lekární. V katalógu Vám vieme poskytnúť priestor pre inzerciu, a tiež možnosť poskytnúť inzerované produkty ako odmeny v  kumulovanej akcii. Je nutné dodať podklady pre grafické spracovanie. Uvedená služba je spoplatnená.

Kontaktná osoba:

Ukázať menej

Virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ

Zobraziť detaily služby

Poskytneme Vám možnosť zapojenia sa do komplexných marketingových služieb na podporu predaja.

PLUS LEKÁREŇ je popredné virtuálne zoskupenie lekární, ktoré pod modrozeleným logom PLUS LEKÁREŇ združuje nezávislých lekárnikov na Slovensku. Modré srdce projektu PLUS LEKÁREŇ dnes bije pre viac ako 500 lekární označených logom PLUS LEKÁREŇ.

Organizátorom projektu virtuálneho zoskupenia lekární a strategickým partnerom lekární v projekte PLUS LEKÁREŇ je UNIPHARMA -1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktorá už viac ako 20 rokov obhajuje záujmy lekárnikov a zároveň bojuje za zachovanie slobodného výkonu lekárnického povolania.

Virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ ponúka výrobcom stabilnú alternatívu voči iným silným sieťovým zoskupeniam na trhu. Cieľom zoskupenia je zlepšiť ekonomiku nezávislých lekární, zvýšiť počet pacientov v pluskových lekárňach, rozšíriť marketingovú spoluprácu s lekárňami, organizovať efektívne školenia a vzdelávacie podujatia či udržať si nadštandardnú spoluprácu s výrobcami. Základnou ideou projektu je zaistenie stavu, v ktorom je bežná nezávislá lekáreň konkurencieschopná na trhu so sieťovými lekárňami.

Čo získa lekáreň ako člen virtuálneho zoskupenia  PLUS LEKÁREŇ?

 • 100 % výšku bonusu od výrobcu pre lekárnikov – 100 %-ná transparentnosť
 • 6 x v roku, každé dva mesiace, plagátovú a letákovú akciu zameranú na vysoko obrátkové produkty so zľavou pre pacienta
 • 12 x v roku TV kampaň
 • projekt rekonštrukcie lekární a model Category Managementu
 • projekt MEDIPRÁVNIK, online právne poradenstvo pre lekárne
 • Branding lekární s logom PLUS LEKÁREŇ
 • Projekt PLUS LEKÁREŇ má v teréne vlastných reprezentantov – špecialistov

UNIPHARMA v rámci projektu PLUS LEKÁREŇ pre lekárne v zoskupení zabezpečuje:

 • komplexný marketing, merchandising
 • označenie nových lekární logom PLUS LEKÁREŇ
 • z plagátovej akcie 5 plagátov, 1 000 ks letákov
 • každé dva mesiace 1 000 ks pacientskych tašiek
 • servis v teréne – obchodných reprezentantov
 • kreditované školenia pre majiteľov a zamestnancov lekární
 • televízne reklamy

Pacienti nájdu v lekárňach označených  produkty označené týmto logom. Momentálne je to viac ako 70 položiek. Ide o  výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, čaje alebo kozmetické výrobky. Snažíme sa, aby produktové portfólio bolo rozmanité a vedelo pomôcť každému lekárnikovi. Preto ponúkaný sortiment pravidelne rozširujeme o nové položky, iné príchute alebo väčšie balenia.

Produkty označené značkou predstavujú vysoko kvalitný sortiment dostupný za prijateľné ceny. Našimi dodávateľmi sú len certifikovaní výrobcovia zo Slovenska a Čiech.

Lekáreň je o prebiehajúcich akciách informovaná v prvom rade prostredníctvom svojho reprezentanta, zároveň aj elektronicky a cez portál PLUS LEKÁREŇ.

Kontaktná osoba:

Ukázať menej

Odborno-informačný mesačník Lekárnik
a marketingová príloha UP PLUS

Zobraziť detaily služby

Názov: LEKÁRNIK
Periodicita: mesačník (12 x do roka)
Náklad: 4 500 – 5 000 ks
Rozsah: od 64 a viac strán
Formát: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka
Väzba:  spinková  V1
Tlač:  hárková ofsetová tlač
Distribúcia: obchodní zástupcovia, vodiči, poštové zásielky
Cena ročného predplatného: 18 € s DPH

Mesačník je určený zdravotníckych pracovníkov oprávneným predpisovať a vydávať lieky. Môže obsahovať  inzerciu na preskripčné lieky.

Odborno-informačný mesačník Lekárnik je kvalitný slovenský odborno-informačný časopis, ktorý vychádza už od roku  1996.  Bol historicky prvým časopisom na Slovensku pre profesiu lekárnikov, ktorý sa v priebehu rokov vyprofiloval z firemného na nadregionálny mienkotvorný časopis lekárnikov.

Časopis distribuujeme lekárnikom vo verejných a nemocničných lekárňach, farmaceutickým spoločnostiam a odborným inštitúciám zameraným na problematiku a vzdelávanie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. V odbornej časti sa zameriavame na aktuálne legislatívne otázky, ktoré sú kladené odborníkom – lekárnikom, ako i stavovským organizáciám, ministerstvu zdravotníctva. Prezentujeme ich stanoviská pre širší pohľad na riešenie problematiky poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

Časopis Lekárnik má  stabilnú  pozíciu  na  trhu  a  odbornú  čitateľskú  základňu.  V  časopise  Lekárnik  čitateľ  nájde aj aktuálne  témy  z oblasti zdravotníctva a lekárenstva, reportáže, rozhovory, odborne spracované články o farmakoterapii určitých druhov, ochorení, prípady a skúsenosti z praxe, novinky zo študentského života farmaceutov.

Možnosti inzercie: klasické inzertné plochy, atraktívne inzertné plochy – PR článok, odborný článok, reportáž zo života farmafirmy, inzercia formou rozhovoru, vloženie letáku, projekt Lekárnička, Sudoku.

Názov: UP plus
Periodicita: mesačník (12 x do roka)
Náklad:1 500 – 2 000 ks
Rozsah: 12  strán
Formát: 200 x 270 mm, 3 mm spadávka
Väzba: spinková (V1)
Tlač: hárková ofsetová tlač
Distribúcia: obchodní zástupcovia, vodiči, poštové zásielky – spolu s časopisom LEKÁRNIK

Marketingovú prílohu časopisu Lekárnik UP PLUS využívajú farmafirmy už od roku 2011, aby prezentovali produkty svojim zákazníkom – lekárnikom. Za tieto roky sa stala marketingová príloha UP PLUS overeným radcom pre lekárnikov pri výbere liekov pre svojich pacientov.

Lekárnik vie, že na stranách marketingovej prílohy UP PLUS nájde to najlepšie z najlepšieho, dozvie sa o špeciálnych akciách či novinkách na farmaceutickom trhu.

Ukázať menej