Valné zhromaždenie UNIPHARMY – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti 2020

Akcionári distribučnej spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sa stretli na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 31. júla 2020, v priestoroch kongresovej sály Hotela pod zámkom v Bojniciach.

Okrem tradičných bodov programu, ako je prerokovanie a schválenie účtovnej závierky a hospodárskych výsledkov za predošlý rok a výročnej správy, bola v programe aj zmena stanov spoločnosti, voľby do orgánov spoločnosti a schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2020. Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Mgr. Milan Vrúbel. Valnému zhromaždeniu ďalej predsedal člen predstavenstva JUDr. Milan Chovanec. Účtovnú závierku, výročnú správu a návrh na rozdelenie zisku predniesol člen predstavenstva Ing. Lukáš Grofčík. Dividendy pre akcionárov boli valným zhromaždením schválené vo výške 5 % z hodnoty základného imania, t. j. 1,85 eur na akciu a valné zhromaždenie schválilo aj tantiémy pre dozornú radu vo výške 0,25 % zo zisku po zdanení. Valné zhromaždenie zvolilo k trom súčasným členom predstavenstva dvoch nových členov a to Mgr. Michala Tumu, ktorý je zároveň riaditeľom divízie obchodu spoločnosti UNIPHARMA, a Alenku Šimovú, ktorá v spoločnosti UNIPHARMA pôsobí na pozícii vedúcej nákupu liekov. Predstavenstvo je tak už v plnom počte piatich členov. K zmene došlo tiež v dozornej rade, keď za člena dozornej rady bol zvolený prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, vedúci Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava. Svoje pôsobenie v DR ukončila po 15 rokoch Mgr. Danka Vystrčilová, ktorej predseda predstavenstva Mgr. Milan Vrúbel poďakoval za jej dlhoročnú činnosť vo vrcholnom orgáne UNIPHARMY a vyslovil presvedčenie, že Danka Vystrčilová zostane v jeho poradnom tíme. Novým audítorom pre overenie účtovnej závierky za rok 2020 bude spoločnosť aAudit, s.r.o., Bratislava. Schválená zmena stanov sa týka výlučne úpravy článkov stanov, ktoré upravujú kompetencie a pôsobnosť predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti. Cieľom schválených zmien je sprehľadnenie právomoci, činností a zodpovednosti členov predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti tak, aby tieto boli nastavené efektívne, prehľadne a kopírovali zákonnú úpravu podľa Obchodného zákonníka. Akcionári si na valnom zhromaždení vypočuli aj inovatívne plány predstavenstva v oblasti rozvoja spoločnosti, ktoré spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť hodlá postupne zavádzať už od tohto roku, s cieľom skvalitniť služby poskytované svojim akcionárom a klientom – lekárnikom.