Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť – najvyššia možná úroveň kvality procesov veľkodistribúcie

Pre dosiahnutie najvyššej možnej miery spokojnosti klientov v poskytovaní služieb Unipharma garantuje 5 S – servis, stabilitu, serióznosť, spoľahlivosť a sortiment. Spoločnosť pravidelne investuje do svojho vybavenia pre zabezpečovanie najvyššej možnej úrovne kvality procesov veľkodistribúcie nielen v oblasti skladovania, ale aj v oblasti prepravy tovaru. V súčasnosti Unipharma disponuje najvyšším skladom liekov na Slovensku, ktorý spĺňa najprísnejšie požiadavky kvality a rovnako aj bohatým vozovým parkom, ktorý obsahuje viac ako 100 izotermických vozidiel.

Nový sklad ODS Bojnice

Presne 8. decembra 2016 uplynul rok, odkedy Unipharma slávnostne otvorila nový Paletový regálový sklad vo svojej centrále v Bojniciach. Do živej prevádzky bol sklad spustený až po vstupnej inšpekcii SDP zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorá úspešne prebehla 27. januára 2016. Inšpekcia neidentifikovala žiadne nedostatky z pohľadu požiadaviek správnej distribučnej praxe. Následne bolo možné realizovať naskladnenie prvých tovarov, našich vlastných zásob. Pre zaskladnenie konsignačných a colných tovarov však bolo nutné realizovať ďalšie externé audity a to priamo od našich konsignatárov. Špičkovú technickú úroveň nového paletového regálového skladu preverili aj GDP audítori napr. zo spoločností  Valeant, Alvogen, Bayer, AstraZeneca a ďalších. Čím konkrétne zaujal? Ide o najvyšší sklad liekov na Slovensku s celkovou výškou viac ako 16 m, ktorý spĺňa najprísnejšie požiadavky kvality v zmysle GDP nielen pre lokálnu, ale aj pre medzinárodnú veľkodistribúciu liekov. Inováciou je aj systém príjmu paliet do nového paletového skladu prostredníctvom moderného automatizovaného dopravníkového systému, riadeného centrálnou PC ovládacou jednotkou, cez ktorý prešlo len počas prvého roka prevádzky viac než 10 tisíc paliet tovaru. V rámci regálového systému sú na prácu s tovarom používané výlučne systémové elektrické vozíky s indukčným vedením. Naši expedienti pri práci používajú najnovšie modely mobilných čítačiek čiarových kódov a ich činnosť je priamo riadená a kontrolovaná informačným systémom Oracle, tak ako je tomu v rámci celého reťazca procesov pohybu tovaru, skladovania a prepravy v Unipharme. Samotný objekt skladu je vybavený rozvodmi a zariadeniami elektrickej požiarnej signalizácie, ktoré slúžia k ohláseniu požiaru v chránených priestoroch už pri jeho vzniku. Signalizácia poplachu a ovládania jednotlivých technických zariadení je akustická aj optická. Systém je tvorený požiarnymi hlásičmi individuálne adresovateľnými, teda s presnou identifikáciou miesta vzniku požiaru. Na včasnú signalizáciu vniknutia, alebo pokusu o vniknutie do chráneného objektu, alebo na včasnú signalizáciu inej nežiaducej činnosti narušiteľa, slúži poplachový elektronický komplexný systém, ktorý spolu s priemyselnou televíziou takto vytvára kompaktný elektronický systém monitorovania našich priestorov. Posilnený je navyše o ďalší elektronický systém kontroly vstupov a monitorovania pohybu pracovníkov do jednotlivých skladových priestorov.

Technické vybavenie skladu

Vzduchotechnika a chladenie slúžia na vetranie a zabezpečenie stálej teploty v priestore skladu. Počíta sa s účinnosťou rekuperácie 55-65 %.  Vďaka najmodernejšiemu systému vháňania vzduchu a Prepravasystému chladenia celého priestoru v sklade, je stabilizovaná teplota aj vlhkosť, ktorá je on-line a non-stop 24 hodín monitorovaná a regulovaná prostredníctvom MaR softwaru, napojeného na kalibrované čidlá, umiestnené v kritických miestach. Ďalšie zariadenie na odvod tepla a splodín slúži v prípade vzniku požiaru a zadymenia na odvod tepla a splodín z priestoru skladu cez klapky, ktoré sú zabudované v priestore svetlíkov. Nepretržitá pohotovosť zariadenia je zabezpečená tým, že je napojené na zálohovaný zdroj elektrickej energie a na systém elektrickej požiarnej signalizácie. Mimoriadny význam pre bezpečnosť skladovania tovaru v našom novom sklade má sprinklerové stabilné hasiace zariadenie. Je to samočinné požiarnotechnické zariadenie, ktoré vzniknutý požiar likviduje resp. dostáva pod kontrolu v prvej fáze, bez zásahu ľudského činiteľa.  Otvoria sa len sprinklerové hlavice, ktoré sú nad ohniskom požiaru alebo v jeho blízkosti, to znamená, že len tie, ktorých funkčnosť je nevyhnutná k haseniu. Sprinklerové zariadenie je určené pre detekciu požiaru a pre jeho uhasenie v jeho počiatočnom štádiu, alebo pre udržanie ohňa pod kontrolou, aby jeho uhasenie mohlo byť dokončené inými prostriedkami. Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie pracuje samočinne. Spĺňa nielen EU štandardy, ale aj bezpečnostné technické normy USA. Zásobenie stabilného hasiaceho zariadenia vodou je zabezpečené z podzemnej požiarnej nádrže veľkosti viac ako 700 m3.

Sme naozaj radi, že už počas prvého roku plnej prevádzky nového skladu k nám s dôverou umiestnili svoje konsignačné sklady viaceré renomované, nadnárodné, farmaceutické spoločnosti. Naši kolegovia, hlavne  z úsekov nákupu a manažérstva riadenia kvality, aktívne v tomto smere pracujú na získavaní ďalších obchodných partnerov.  Sme presvedčení, že aj v tomto roku k existujúcim  konsignačným a colným skladom opäť niekoľkí noví pribudnú.

Distribučné vozidlá Unipharmy

Mrazivé dni na začiatku roku 2017, kedy vonkajšie teploty prekračovali -30 °C, nezastihli Unipharmu nepripravenú ani na našich cestách. V týchto extrémnych podmienkach totiž nenechávame kvalitu tovaru, ktorý dodávame svojim obchodným partnerom, lekárnikom a tí nakoniec svojim pacientom na náhodu. Sme si plne vedomí, že žiadne bežné dodávkové vozidlá, ani žiadne štandardne používané prepravné obaly, neochránia lieky, ale aj ďalší sortiment, pred takýmto mrazom. Rovnako to platí aj v horúcich letných dňoch, kedy teplota v interiéroch len u bežných osobných vozidiel prekračuje +60 °C. Unipharma preto pravidelne investuje do svojho vybavenia, pre zabezpečovanie najvyššej možnej úrovne kvality procesov veľkodistribúcie nielen v oblasti skladovania, ale aj v oblasti prepravy tovaru. Túto veľmi podstatnú časť distribúcie zo zrejmých dôvodov neprenecháva v rukách iných, cudzích prepravcov, ale má ju plne vo svojej kompetencii. Nielen tým, že zamestnáva takmer stovku vlastných vodičov, ktorí sú o.i. pravidelne a riadne odborne školení, ale aj tým, že vlastní viac ako 100 distribučných, dodávkových, nákladných vozidiel a kamiónov, ktoré pri zabezpečovaní služieb našim zákazníkom ročne najazdia viac ako 6 mil. km. Aj v roku 2016 sme modernizovali náš vozový park nákupom ďalších 22 nových izotermických dodávok Peugeot Boxer, pričom ich Prepravapriemerný vek v Unipharme dosahuje len 2,5 roka a ani pár najstarších vozidiel neprekračuje vek 5 rokov. Rovnako k nim pribudol úplne nový kamión Mercedes Benz double-decker, ktorý je schopný naraz previesť 60 paliet tovaru. Všetky naše distribučné vozidlá sú 100%-ne  vybavené výkonnými izotermickými agregátmi. Tieto systémy zabezpečujú vychladenie nákladového priestoru v letnom období a vykurovanie v zimnom období na požadované teploty a to počas celej prepravy zásielok liekov našim klientom. Prepravná teplota v našich vozidlách je meraná pomocou dvoch kalibrovaných teplotných snímačov a samotná kalibrácia je vykonávaná pravidelne jedenkrát ročne, vždy podľa aktuálne platných požiadaviek správnej distribučnej praxe. Vodiči majú vo svojich mobilných telefónoch nainštalovanú GPS software aplikáciu, ktorá bola vyvinutá výhradne len pre našu spoločnosť. Pomocou nej získavajú úplný prehľad nielen o teplotách v nákladovom priestore pre bežný tovar a samozrejme aj pre chladený tovar, ale aj prehľad o stave distribúcie jednotlivých zásielok na rozvozových trasách. Spätné dohľadanie akejkoľvek rozvozovej trasy, vodiča, polohy vozidla, prepravnej teploty pri vykládke tovaru klientovi v oboch nákladových priestoroch, s údajmi o všetkými vykládkach, ale aj prevzatiach tovarov od zákazníkov, je úplnou samozrejmosťou. Akákoľvek odchýlka od správnej prepravnej teploty je prostredníctvom mobilných telefónov vodičov, zvukových aj svetlených alarmov, zasielaná nielen priamo vodičovi, ale aj zodpovedným vedúcim zamestnancom všetkých našich obchodno-distribučných stredísk a samozrejme farmaceutom, ktorí majú možnosť celú situáciu a jej riešenie vodičom, vidieť online na svojich monitoroch a môžu tak aj oni kontaktovať priamo vodiča pri riešení prípadnej odchýlky.

Unipharma chce byť trvalo spoľahlivým partnerom nielen pre výrobné firmy, ktorých sortiment distribuuje do lekární, ale v prvom rade chce byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov a samozrejme pre ich pacientov. Zároveň aj týmto prístupom chráni nielen pacientov pred stratou účinnosti prepravovaných liekov. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby všetci naši obchodní partneri mali maximálnu istotu v nami doručených liekoch. Samozrejme za všetkým týmto musíme hľadať aj zvýšené náklady, ktoré máme na samotnú prepravu tovaru oproti tým distributérom, ktorí prepravujú tovar v bežných vozidlách. Nejde tu len o zvýšenú obstarávaciu hodnotu vozidla montážou izotermickej izolácie spolu s kúrením a s tým spojené zvýšené náklady na servis, ale aj o zvýšené náklady na spotrebu PHM, zvýšené náklady na havarijné poistenie a v neposlednom rade aj zníženú prepravnú kapacitu ložnej plochy vozidla spolu s jeho zníženou nosnosťou. Toto všetko je ale práve cena navyše, ktorú lekárnická distribúcia – Unipharma, 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, vracia zo svojho zisku späť svojim klientom, akcionárom, do ich lekární a v konečnom dôsledku aj pre ich pacientov s cieľom neustále zvyšovať úroveň kvality poskytovaných služieb.

Autor: RNDr. Igor Šuňal PhD. Riaditeľ divízie distribúcie Unipharma-1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť