Generálna riaditeľka VšZP PhDr. Ľubica Hlinková, MPH: „Budeme hľadať spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, ako to nejde“

„Budeme hľadať spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, ako to nejde,“ aj tieto slová vystihujú plány generálnej riaditeľky VšZP na rok 2019. Jedným z jej cieľov je zabezpečiť pacientom prístup k efektívnej, modernej a bezpečnej liečbe. V rozhovore sa dozviete, akými zmenami prešli centrálne nákupy či novela zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Nájdete aj odpovede na vaše otázky z terénu ohľadom ereceptov, inkontinenčných pomôcok či revízie úhrad liekov.

Začínali ste ako zdravotná sestra. Ako by ste zhodnotili slovenské zdravotníctvo v porovnaní so zahraničím?

Myslím si, že slovenské zdravotníctvo je neraz neprávom podceňované. V mnohých oblastiach medicíny dosahujeme porovnateľné výsledky ako vyspelé krajiny sveta. Máme špičkových odborníkov, ktorí kráčajú s dobou a liečia pacientov na úrovni najnovších medicínskych poznatkov. V minulom roku sa napríklad Slovensko stalo prvou krajinou v regióne strednej Európy, v ktorej sa aj vďaka našej poisťovni uskutočnila unikátna operácia – implantácia umelého srdca. V mnohých medicínskych odboroch sledujeme moderné trendy a využívame ich pri liečbe pacientov. Asi by sme sa sami mali vedieť viac pochváliť a vážiť si, čo máme doma.

Prečo máme nedostatok sestier na Slovensku? Čo by ste odporučili kompetentným na nápravu tohto alarmujúceho stavu?

Tento problém nie je nový a Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorá s ním bojuje. Aj v tomto prípade zrejme platí, že rokmi neriešené problémy súvisiace s postavením zdravotnej sestry, zlepšovaním jej pracovných a platových podmienok priniesli toto neželané ovocie. A ak vieme pomenovať príčiny problému, tam niekde treba potom hľadať aj kľúč na jeho riešenie.

Ľubica Hlinková na spoločnom stretnutí s Tomislavom Jurikom vyjadrila pochopenie a podporu pre potreby lekárnikov.

V rokoch 2009 až 2012 ste si rozšírili vzdelanie štúdiom na SZU, kde ste získali titul Master of Public Health. Akej problematike ste sa venovali vo vašej práci a výskume?

Vybrala som si výsostne aktuálnu tému – výdavky na liečbu onkologických ochorení. Je všeobecne známe, že onkologické ochorenia zaznamenávajú na Slovensku v posledných desaťročiach stúpajúci trend a sú druhou najčastejšou príčinou smrti hneď za kardiovaskulárnymi ochoreniami. Karcinóm prsníka, kolorektálny karcinóm a karcinóm pľúc sú diagnózy s vysokou mierou výskytu a nepriaznivou prognózou. V posledných rokoch sa pri týchto diagnózach zaviedlo niekoľko finančne náročných inovatívnych liekov, čo spôsobilo významný nárast výdavkov z verejného zdravotného poistenia. Zdravotný systém v súčasnosti nemá vytvorené nástroje na hodnotenie účinnosti liečiv po ich zavedení do reálnej klinickej praxe. Navyše, prežívanie pacientov s onkologickými diagnózami súvisí aj s ďalšími faktormi, ako je včasnejšia diagnostika, modernizácia diagnostických metód, pokroky v chirurgickej liečbe a tiež zlepšujúca sa dostupnosť inovatívnych liekov. Tým zákonite dochádza k zvýšeniu nákladov na liečbu. Pre dlhodobé plánovanie nákladov je nevyhnutné vyhodnotiť účinnosť inovatívnych, finančne náročných liečiv v reálnej klinickej praxi a tiež mieru, ktorou vynaložené výdavky prispievajú k zlepšeniu prognózy onkologických pacientov. Vo svojej práci som sa zamerala na zhodnotenie dostupných epidemiologických údajov pri troch najčastejších onkologických ochoreniach a hľadala som ich možnú koreláciu s rastúcimi výdavkami spojenými so zavádzaním inovatívnych liekov. S cieľom dosiahnuť racionalizáciu financovania onkologickej liečby pri zachovaní dostupnosti inovatívnych liekov som v práci navrhla opatrenia, ktoré môžu prispieť k spomaleniu nárastu výdavkov na finančne náročnú liečbu v onkológii. Zdravotný systém na Slovensku musí byť schopný zabezpečiť liečbu onkologických pacientov v zmysle najnovších poznatkov lekárskej vedy a zároveň udržať výdavky na liečbu v rámci ekonomických možností krajiny. Zdravotné poisťovne, ako kľúčoví nákupcovia zdravotnej starostlivosti, potrebujú zaviesť účinné mechanizmy, ktoré im umožnia využívať verejné zdroje v zdravotníctve čo najefektívnejšie.

Pôsobili ste ako riaditeľka odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov. Prešli centrálne nákupy nejakými zmenami v poslednom období?

Áno, centrálne nákupy sú prostriedkom na dosiahnutie úspory verejných zdrojov. S využitím centrálnych nákupov dokážeme odliečiť viac pacientov za menej peňazí vhodnými liekmi, ktoré sú indikované predovšetkým v odborných centrách a ústavoch. Najnovšie už centrálne nakupujeme aj lieky vydávané na recept a veľké úspory očakávame pri centrálnom nákupe biosimilárov a generík, ktoré sa nám podarilo vyrokovať takmer so 60 % zľavou a dosiahli sme aj zníženie ceny originálneho lieku.

Ďalšie možnosti úspor otvára vstup nových biosimilárov a generík do kategorizácie. Podobne chceme postupovať aj pri zdravotníckych pomôckach a špecializovanom zdravotníckom materiáli. Súbežne pracujeme aj na zdokonaľovaní procesu centrálneho nákupu liekov od ich schvaľovania, objednávania cez ePobočku až po kontrolu centrálne nakupovaných liekov. Zároveň usporené peniaze smerujeme späť do zdravotníctva – k pacientom a zdravotníkom.

VšZP zabezpečuje lieky prostredníctvom centrálneho nákupu s podstatne nižšou obchodnou prirážkou distribútorov. Môžete uviesť počet liekov a v akom objeme (resp. s akou úsporou) ste ich v tomto roku nakúpili?

VšZP od začiatku roka 2018 do 31. 10. 2018 zabezpečila prostredníctvom centrálnych nákupov 46 liekov s rôznou účinnou silou v celkovom objeme 87,8 milióna eur. Dosiahnutá úspora sa blíži k sume 20 miliónov eur.

 

Lekárnici sa pýtajú:

 

Lekárne nemajú zaplatené pohotovostné služby a samotné poskytovanie služby je v okrajových regiónoch neefektívne / lekárnici sú v službe v odľahlých častiach, bez nároku na úhradu nákladov, počas služby v niektorých oblastiach tam pacienti počas služby ešte ani neboli. Uvažuje zdravotná poisťovňa nad úhradou tejto služby pre pacientov tak, ako je to v zahraničí?

Rámec pôsobnosti zdravotnej poisťovne je vymedzený platnou legislatívou. Ak sa v tomto zmysle zmenia doterajšie pravidlá týkajúce sa poskytovania pohotovostných služieb v lekárňach, VšZP bude, samozrejme, platnú legislatívu rešpektovať.

Zamýšľa vaša zdravotná poisťovňa ohodnotiť odborný výkon lekárnika ako to bolo v minulosti cez Rp a ako je to v súčasnosti aj v zahraničí?

Tak ako som už povedala v predchádzajúcej odpovedi, aj pri úhrade lekárnických výkonov musí VšZP dodržiavať platnú legislatívu. Maximálne ceny obchodného výkonu ustanovuje opatrenie MZ SR. Sú v ňom presne uvedené maximálne ceny obchodných výkonov týkajúcich sa liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín dodávaných lekárňam, odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov vo verejných lekárňach, ako aj podmienky regulácie cien individuálne pripravovaných humánnych liekov. Sú to pre nás záväzné pravidlá.

To, čo lekárnikov najviac frustruje, je problematika inkontinenčných pomôcok. Lekárnik prihliada na to, že pacient napr. za pol roka, ak je ležiaci, stratil výrazne na váhe, a tak mu lekárnik nahradí plienky veľkosti XL plienkami L. Lekárnik sa týmto snaží vyjsť v ústrety ťažko chorému pacientovi, aby nemusel ísť opäť k lekárovi. Pritom ale neprekročí stanovený limit, a teda zdravotnú poisťovňu nepripraví ani o cent. Zdravotná poisťovňa však udelí lekárni sankciu. Problémom je väčšinou zle vystavený poukaz lekárom. Aká je možnosť nápravy? Rozmýšľa zdravotná poisťovňa napríklad nad takým riešením, aké sa našlo v minulosti pre nutridrinky, keď sa všetky typy príchutí dali pod jeden kód?

Aj pri odpovedi na túto otázku sa musím odvolať na platnú legislatívu, ktorá vymedzuje rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ak nastane v oblasti, na ktorú sa pýtate, legislatívna zmena, VšZP ju bude, samozrejme, akceptovať. Postup pri nutridrinkoch nie je však porovnateľný s problematikou zdravotníckych pomôcok na inkontinenciu. O veciach treba diskutovať.

Dokedy udrží VŠZP trend úhrad za recepty do 5 dní? Dôjde k dohode s ministerkou o úhradách za lieky, ktoré sú aktuálne vyňaté mimo kategorizačný zoznam?

Úhrada za eRecepty do 5 pracovných dní sa realizuje od 1. 10. 2017 a je súčasťou dodatkov k zmluvám. V prípade zmlúv na dobu neurčitú sa môže tento bod obsiahnutý v čl. 4 platobných podmienok zrušiť len ďalším dodatkom, s ktorým musia lekárne súhlasiť, prípadne novou zmluvou, v ktorej by už prednostná úhrada za eRecept do 5 pracovných dní v platobných podmienkach nebola uvedená.

 

Čo nám priniesol rok 2018:

 

Ministerka zdravotníctva odmietla revíziu úhrad liekov, ktorá mohla zdravotným poisťovniam ušetriť najmenej 50 miliónov €. Ako hodnotíte jej rozhodnutie?

VšZP rozhodnutie ministerky zdravotníctva SR nepodpísať revíziu úhrad liekov rešpektuje. Mediálny obraz, ktorý sa na Slovensku vytvoril v súvislosti s cenotvorbou liekov, nie je presný. Ministerstvo zdravotníctva SR uskutočňuje každý štvrťrok celoplošnú automatickú revíziu úhrad vo všetkých skupinách kategorizovaných liekov. Nateraz poslednou takouto revíziou sa napr. od 1. januára 2019 znížili úhrady v 118 referenčných skupinách liekov bez toho, aby to na doplatkoch pocítil pacient. Len táto kvartálna revízia prinesie do systému približne 5 miliónov eur a za celý rok sa revíziami usporí ešte viac. Medializovaný návrh na revíziu bol výsledkom podnetu konkrétneho účastníka, čo zákon umožňuje. Pri každej revízii je však potrebné zohľadňovať nielen jej farmakologicko-ekonomické, ale i medicínske dôsledky, čo nemusí byť vždy v súlade s predstavami všetkých zainteresovaných. VšZP je za dôkladné revízie úhrad, ktorým by mala predchádzať odborná diskusia. Sme pripravení v spolupráci s ministerstvom hľadať také spôsoby revízie úhrad liekov, z ktorých bude za každých okolností profitovať najmä pacient.

Aké následky by podľa vás malo prijatie návrhu poisťovne Dôvera o revízií úhrad liekov ministerkou zdravotníctva?

V situácii, keď väčšina farmaceutických spoločností odmietla znížiť ceny liekov, existovala legitímna obava z negatívneho dosahu revízie úhrad na pacienta. Na druhej strane každá revízia úhrad je pre systém zdravotného poistenia prospešná, pretože prináša do systému viac finančných prostriedkov, to znamená viac spokojných odliečených pacientov, podporu napr. ambulantného sektora a pod. VšZP preto verí, že na základe ďalšej odbornej diskusie so všetkými zainteresovanými subjektmi dôjde k zhode na realizácii komplexnej revízie tak, že aj po jej vykonaní budú mať pacienti k dispozícii na svoju diagnózu liek bez doplatku, resp. s minimálnym doplatkom.

Parlament 29. novembra 2018 schválil novelu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Určuje, že nedoplatky na zdravotnom poistení budú môcť vymáhať iba zdravotné poisťovne (v súčasnosti aj regulátor ÚDZS). Dopĺňa sa aj nový parameter „viacročné nákladové skupiny” do mechanizmu, ktorým sa prerozdeľuje vybrané poistné medzi zdravotnými poisťovňami. Ako hodnotíte túto novelu a aké zmeny v tomto smere čakajú VšZP?

Táto novela nemení pravidlá vymáhania nedoplatkov na zdravotnom poistení. Nedoplatky budú od 1. 3. 2019, teda od dátumu účinnosti novely, tak ako doteraz vymáhať zdravotné poisťovne. Novela však zruší možnosť ÚDZS vystaviť na pohľadávku na poistnom platobný výmer. Pohľadávky bude predpisovať zdravotná poisťovňa vždy výkazom nedoplatkov. Až keď poistenec alebo platiteľ podá proti vystavenému výkazu nedoplatkov námietky a zdravotná poisťovňa im nevyhovie, postúpi ich ÚDZS, ktorý svojím rozhodnutím buď výkaz nedoplatkov zmení, alebo zruší, alebo námietky zamietne a výkaz nedoplatkov potvrdí. Proti rozhodnutiu ÚDZS nebude možné podať odvolanie, bude však preskúmateľné súdom.

Novela je pre nás významná aj tým, že do mechanizmu, ktorým sa prerozdeľuje vybrané poistné medzi zdravotnými poisťovňami, zavádza tzv. viacročné nákladové skupiny. Tento parameter vychádza z poznania, že poistenci, ktorí v posledných rokoch potrebovali nákladnú zdravotnú starostlivosť, ju s najväčšou pravdepodobnosťou budú potrebovať aj naďalej. Po novom boli teda všetci poistenci v SR zatriedení do ôsmich skupín podľa výšky nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorú v posledných rokoch potrebovali. Vznikol rebríček poistencov zostavený od finančne najdrahšieho po najmenej nákladného pacienta. Každá zo spomínaných ôsmich skupín má vypočítaný tzv. index rizika, ktorý je najvyšší pre najnákladnejších poistencov. Keďže VšZP má dlhodobo najviac najnákladnejších poistencov v každej z týchto skupín, nový parameter zlepšil prerozdeľovaciu schopnosť mechanizmu a už v roku 2019 oprávnene prinesie do VšZP viac finančných zdrojov.

Akú úsporu ste dosiahli v ozdravnom pláne pri liekoch?

Opatrenia týkajúce sa liekov zohrali významnú úlohu pri stabilizácií nákladov poisťovne. Pre lepšiu predstavu, náklady na lieky tvoria takmer 1/3 našich celkových nákladov a ročne sa pohybujú v sume okolo 900 miliónov eur. Úsporu sme, samozrejme, museli dosiahnuť tak, aby to nepocítil poistenec, ktorý lieky potrebuje. V rámci ozdravného plánu sme preto stavili na dve opatrenia – na zníženie ceny lieku prostredníctvom centrálneho nákupu, pri ktorom vieme od farmaceutických firiem získať množstevnú zľavu na lieky, a na kontrolu ich  predpisovania, aby sme postupne eliminovali nadspotrebu liekov spôsobenú ich nadbytočným užívaním. Výsledok? V roku 2017 VšZP takýmto spôsobom ušetrila na nákladoch na lieky 35 miliónov eur.

 

Čo nás čaká v roku 2019?

 

Aké výdavky na lieky predpokladáte na rok 2019?

VšZP vo svojom rozpočte na rok 2019 vyčlenila v kategórii výdavkov na lieky (vrátane centrálne nakupovaných liekov) finančný objem 780 mil. eur. Plánovaná výška výdavkov zohľadňuje vývoj v predchádzajúcich obdobiach, avšak nemusí dostatočne reflektovať riziká vyplývajúce z novely zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorá priniesla významné zmeny do oblasti liekovej politiky. VšZP predpokladá, že úspory dosiahnuté aplikáciou nových regulačných opatrení nebudú postačujúce na pokrytie výdavkov, ktoré vzniknú v dôsledku zvýšeného vstupu inovatívnych liekov do systému úhrad. Naopak, pri biosimilárnych liekoch počítame s možným pozitívnym rizikom z dôvodu predpokladaných úspor.

Ako to bude v roku 2019 s liekmi, pri ktorých ste práve v ozdravnom pláne dosiahli úsporu?

VšZP bude aj v roku 2019 uhrádzať lieky svojim poistencom tak, ako jej to umožňujú zákonom stanovené podmienky. Predovšetkým treba ozrejmiť, že úspora, ktorú sme dosiahli, je výsledkom viacerých faktorov. Nešlo teda len o prehodnotenie terapeutického prínosu niektorých liekov, ale aj o využívanie možností, ktoré poskytla nová legislatíva. V roku 2019 VšZP plánuje pokračovať v začatých procesoch s cieľom zabezpečiť dostupnosť účinných a bezpečných liekov pre svojich poistencov.

Aké sú vaše plány v roku 2019?

Tak ako som avizovala pri nástupe do funkcie, jedným z mojich cieľov je zabezpečiť pacientom prístup k efektívnej, modernej a bezpečnej liečbe. Hovorím o zmene legislatívy, nastavovaní transparentných pravidiel, disponibilných zdrojoch, edukácii lekárov i pacientov… Nebude to jednoduché, ale budeme hľadať spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, ako to nejde.

 

Uverejnené v časopise Lekárnik 01/2019

Spracovala: Mgr. Alexandra Pechová