Farmaceutická fakulta UK si pripomenula 65. výročie založenia

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) si 10. októbra 2017 v Aule UK pripomenula 65. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti ocenila Pamätnou medailou FaF UK spolupracujúce inštitúcie a jednotlivcov.

 

 

„Farmaceutická fakulta UK sa pred 65 rokmi zapísala do histórie vysokého školstva na Slovensku a z hľadiska vzdelávania patrí k našim najkvalitnejším inštitúciám. Predstavuje významný vedeckovýskumný potenciál a má prestížne postavenie nielen v rámci Slovenska, ale aj v medzinárodnom priestore. V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry si stabilne udržuje popredné pozície medzi medicínskymi fakultami. Spomedzi našich fakúlt figuruje ako tretia s najvyšším počtom zahraničných študentov vďaka svojmu študijnému programu v anglickom jazyku, čím významne prispieva k internacionalizácii UK. Podieľa sa na špičkovom vedeckom výkone našej univerzity,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Farmaceutická fakulta UK má v súčasnosti 11 katedier a poskytuje vysokoškolské štúdium v troch stupňoch. „Praktická výučba študentov je špecifická a zahŕňa absolvovanie povinnej šesťmesačnej lekárenskej praxe zavedenej od roku 2004 ako súčasť výučby počas štúdia vo výučbových zariadeniach (univerzitná a fakultná lekáreň), ako aj vo verejných lekárňach,“ priblížil v slávnostnom príhovore dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. „Za uplynulých 65 rokov prešla Farmaceutická fakulta UK dlhým vývojom a vybudovala si v domácom a medzinárodnom poli pôsobenia postavenie, ktoré sa bude snažiť udržať a rozvíjať, aby aj budúce generácie farmaceutov boli pripravené a schopné plniť úlohy, požiadavky a výzvy prostredia, v ktorom budú pôsobiť,” uzavrel dekan fakulty.

Akademickú obec UK pozdravil aj PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý vyzdvihol nezastupiteľné postavenie farmaceutov. „Jubilujúcej fakulte želám veľa energie pri presadzovaní noviniek,“ dodal Dr. Petrovič. Fakulte zablahoželal RNDr. Tomislav Jurik, CSc., zo spoločnosti UNIPHARMA, ktorý vo svojom príhovore poďakoval FaF UK za excelentnú prípravu absolventov pre prax. S vďakou spomenul svojich učiteľov, ktorí na FaF UK vychovali celé generácie absolventov a ich predčasný odchod, najmä v prípade doc. Jozefa Seginka a prof. Pavla Šveca je dodnes nenahraditeľný pre výchovu, vzdelávanie farmaceutov, ako aj prepojenie s praxou.

Na slávnostnom podujatí udelila FaF UK pamätné medaily, ktoré si prebrali členovia vedenia univerzity, predstavitelia fakúlt UK, Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárnickej komory, zástupcovia farmaceutických spoločností a iní.

Samostatná Farmaceutická fakulta vtedajšej Slovenskej univerzity bola zriadená na základe vládneho nariadenia č. 40/1952 Zb. o zmenách v organizácii vysokých škôl zo dňa 19. augusta 1952 s účinnosťou od 1. septembra 1952. Jej prvým dekanom sa stal prof. Ľudovít Krasnec.

 

 

autor: oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK

spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová

foto: vladimír Kuric

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 11/2017