42 lekárnické dni

Štyridsiate  druhé  lekárnické  dni  sa  niesli v znamení „Diabetu- epidémie tretieho tisícročia.“

Na Slovensku pribudne každý rok viac ako 20 000 nových diabetikov. V 90% ide pritom o diabetes 2. typu, pri ktorom je najdôležitejším faktorom príčiny vzniku nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. Za posledných 20 rokov výskyt diabetu v Európe aj vo svete vôbec vzrástol viac ako dvojnásobne. Diabetes mellitus patrí k najčastejším, najzávažnejším a finančne najnáročnejším chronickým ochoreniam. V dňoch 30.6. – 2.7.2016 sa na Donovaloch uskutočnili 42. Lekárnické dni s hlavnou témou „Diabetes – epidémia tretieho tisícročia“. Venované boli životnému jubileu doc. RNDr. Sylvii  Szücsovej, CSc.

Štyridsiate druhé lekárnické dni otvorila doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc. a privítala predovšetkým jubilantku doc. RNDr. Sylviu Szücsovú, CSc., viceprezidenta Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) RNDr. Romana Smiešku, ktorý zastupoval prezidenta D.h.c. prof. RNDr. Jozefa Čižmárika, CSc., PharmDr. Roberta Chána, viceprezidenta Slovenskej lekárnickej komory, prodekana Farmaceutickej  fakulty UK Mgr. Jaroslava Tótha, PhD. V zastúpení  dekana  Farmaceutickej  fakulty prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. Po slávnostných príhovoroch predniesol prednosta Ústavu farmácie LF SZU doc. PharmDr. J. Sýkoru PhD. prednáška k jubileu doc. RNDr. S. Szücsovej.

V našich ambulanciách sa lieči takmer 400 000 diabetikov, čo je až 7% všetkých obyvateľov.        Zaradili sme sa medzi vyspelé krajiny, aspoň čo sa týka výskytu diabetu. Nárast pacientov s diabetes  je varovný signál. Nepríjemnou správou je, že diabetes pozvoľna rastie u detí do 14 rokov. Každý rok pribudne  150 – 200 nových mladých diabetikov. Diabetes pre deti predstavuje často veľké obmedzenie, s ktorým sa musia počas dospievania vyrovnať. Včasný záchyt diabetu, resp. prediabetu je pritom z pohľadu prevencie vzniku komplikácií veľmi dôležitý.

Dobrou spoluprácou lekárov, lekárnikov, ale i zdravotných poisťovní a vhodnou edukáciou pacientov by sa dokázali negatívne dopady zmierniť. Diabetes mellitus je metabolická porucha, charakterizovaná rôznorodými multisystémovými komplikáciami. V dôsledku  cievnych abnormalít a diabetickej neuropatie majú diabetickí pacienti vyššiu tendenciu k infekciám, ich ťažšiemu priebehu a rozmanitým kožným zmenám.

Aktuálnym terapeutickým odporúčaniam pre liečbu diabetes mellitus 2. typu sa venoval doc. MUDr. E. Martinka, PhD., (Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Lubochňa). Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je heterogénne ochorenie s účasťou viacerých patofyziologických mechanizmov. Rovnako, jeho úspešná liečba vyžaduje individualizovaný prístup a obvykle kombinovanú liečbu s využitím účinku na niekoľkých úrovniach. Efekt jednotlivých skupín orálnych antidiabetík (OAD) na zníženie glykémie a HbA1c je  porovnateľný. Rozdiely sú však v podiele pacientov, ktorí dosiahli požadované kritéria, v prírastku na hmotnosti, vo výskyte hypoglykémií, ako aj vo vplyve na kardiovaskulárnu (KV),  renálnu či onkologickú morbiditu a mortalitu, a v závažnosti špecifických nežiaducich  účinkov, potenciálnych rizikách a v kontraindikáciách. Zatiaľ čo metformín  zostáva preferovanou liečbou prvej voľby, v pozícii kombinovanej liečby došlo k zásadnému rozšíreniu možností výberu. Prípravky na báze sulfonylmočoviny (SU) sú jednou z najstarších  skupín  OAD (glibenklamid, glimepirid, gliklazid, glipizid), ktorá má potvrdený priaznivý efekt na rozvoj  mikrovaskulárnych komplikácií. KV bezpečnosť je však sporná a väčšina analýz zdôrazňuje zvýšené morbiditno-mortalitné riziko prípravkou SU. Výnimku predstavuje Gliklazid MR, ktorý je nielen KV neutrálny, ale má aj nefroprotektívny efekt. Hlavnou výhodou gliptínov (inhibítorov DPP4) je nízky výskyt hypoglykémie a hmotnostná neutralita. Vďaka duálnemu efektu na glykémiu (stimulácia inzulínu, supresia glukagónu) možno pri týchto liekoch očakávať spoľahlivý aditívny benefit pri všetkých terapeutických kombináciach. Gliptíny sú v súčasnej dobe preferovaným výberom liečby do kombinácie s metformínom. Agonisty GLP-1 receptorov (GLP-1R) sú podstatou svojho účinku príbuzné gliptínom. Nedávno boli oznámené prvé správy referujúce o signifikantnom benefite liraglutidu na riziko KV príhod pochádzajúce z 5-ročnej štúdie u pacientov s vysokým KV rizikom.  Liraglutid je tak prvým agonistom GLP-1R a tretím resp. štvrtým  liekom (po metformíne,  pioglitazóne a empagligflozíne) preukazujúcim KV benefit. Glitazóny (Tiazolidindióny) sú diskutovanou skupinou OAD z dôvodu  nepriaznivých ukazovateľov rizika KV morbidity a mortality v metaanalýze výsledkov rosiglitazónu. Medzi najnovšie farmaká patria Gliflozíny (inhibítory SGLT-2). Inzulín je veľmi častou liečbou aj u pacientov s DM2. Je ho možné použiť ako iniciálnu liečbu DM2 alebo do kombinácie so všetkými skupinami OAD.  Analogy inzulínu (bazálne aj prandiálne) majú výhodnejšie farmakokinetické vlastnosti, čo je aj dôvodom ich preferencie. Medzi ďalšie  novšie farmaká využívané v liečbe DM2 patria Bromocryptin, ktorý  účinkuje vplyvom na cirkadiánnu neuronálnu aktivitu v hypotalame, Colesevelam (sekvestrant žlčových kyselín, ktorý prejavuje efekt tak na hladiny glykémie ako aj lipidov) a amylínové mimetiká ako je pramlintid, ktorý aktivuje amylínové receptory. Potláča sekréciu glukagónu a spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka.

Novým možnostiam liečby diabetu druhého typu sa venovala prednáška MUDr. K. Jakubíkovej (II. Interná klinika SZU, FNsP F.D. Roosvelta, B. Bystrica). V súčasnosti sa vyvíja úsilie o skvalitnenie liečby a zlepšenie prognózy tohto ochorenia, čo vedie k vývoju nových liekov, ktoré musia byť nielen účinné, ale aj bezpečné.  Objavila sa nová skupina liečiv a to inkretínové mimetiká. Keď sa potrava dostáva do žalúdka a čreva, dochádza ku sekrécii gastrointestinálnych hormónov – inkretínový efekt, z ktorých najdôležitejší je GLP-1. GLP -1 po naviazaní sa na svoj receptor na povrchu beta bunky pankreasu spôsobuje sekréciu inzulínu. Za fyziologických okolností je aktivita GLP-1 len 1-2  minúty, pretože je degradovaný enzýmom DPP-4. Preto sa vyvinuli  analógy  GLP-l, ktorých účinok je predĺžený a nie sú degradované týmto enzýmom. Na trh sa ako prvý dostal exenatid následne liraglutid, exenatid  s predlženým účinkom a  posledný lixisenatid. Glukózo-dependentným spôsobom stimulujú sekréciu inzulínu, tým dochádza ku zlepšeniu kompenzácie diabetu, čo sa prejaví poklesom hladiny glykovaného hemoglobínu – HbA1c. Spôsobujú spomalené vyprázdňovanie žalúdka, menšiu chuť do jedla, zvyšuje sa pocit sýtosti, čo má za následok pokles hmotnosti. Potláča postpradiálnu sekréciu glukagónu a tým sa znižuje hepatálna produkcia glukózy. Okrem tohto  má aj extrapankreatické účinky, mierne znižuje hodnotu systolického aj diastolického krvného tlaku, znižuje hladinu cholesterolu a triglyceridov. Účinky pretrvávajú viac ako tri roky a tým, že glukózodependentným spôsobom zvyšujú sekréciu  inzulínu, nenastávajú hypoglykémie. Najnovšími liečivami na liečbu diabetu 2 typu sú inhibítory SGLT2 receptorov (inhibítory sodíkovo-glukozového kotransportéra 2). Tieto zabraňujú spätnej reabsorbcie  glukózy  v proximálnom  tubule obličiek, dochádza ku glykozúrii a poklesu glykémií. Účinok týchto liečiv nie je závislý na sekrécii inzulínu, preto môžu byť podávané v začiatočnej a aj neskoršej fáze diabetu 2 typu. Dlhodobo zlepšujú kompenzáciu diabetu, znižujú hmotnosť pacientov, znižujú systolický aj diastolický krvný tlak, vedú ku zníženiu kyseliny močovej a albuminúrie.

S inzulínmi od minulosti po súčasnosť sa predstavil  MUDr. P. Jackuliak, PhD. (V. interná klinika Lekárskej fakulty UKUniverzitnej nemocnice Bratislava). Objav inzulínu znamenal základ súčasnej modernej klinickej diabetológie. Inzulinoterapia tvorí dodnes základný pilier liečby diabetes mellitus 1. ale aj 2.typu, a to aj napriek veľkému pokroku v liečbe orálnymi antiadiabetikami. V prednáške poskytol prehľad histórie objavu inzulínu a jeho zavedenia do klinickej praxe.

Nové možnosti liečby pacientov s diabetes mellitus bazálnymi inzulínmi boli predmetom prednášky MUDr. K. Jakubíkovej, (II. Interná klinika SZU, FNsP F.D. Roosvelta, Banská Bystrica). Liečba diabetika inzulínom patrí medzi základné zložky liečby. Býva však pacientom predpisovaná neskoro, keďže existujú rôzne bariéry inzulinizácie zo strany ako pacientov tak aj lekárov. Nová generácia inzulínových analógov poskytuje účinnú liečbu pre pacientov s DM, z nižším rizikom hypoglykémií a nižším prírastkom na hmotnosti s možnosťou flexibilného podávania inzulínu. Liečba diabetika je doživotná, preto je veľmi dôležitá bezpečnosť a účinnosť liečby a výhody, ktoré môže pocítiť aj samotný pacient.

Morfologické nálezy u novorodencov diabetických matiek uviedla prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin). U dieťaťa diabetickej matky je 30-násobne väčšie riziko morbidity a mortality ako u dieťaťa zo zdravej gravidity. Pred obdobím dôkladnej špecializovanej starostlivosti o matku, o plod a novorodenca v súvislosti s diabetom bola neonatálna úmrtnosť vyššia ako 65 %. Medzi najčastejšie riziká novorodeneckej a neonatálnej morbidity a mortality sa zaraďuje „respiratory distress“ syndróm (RDS), rastové abnormality „large“ zmien u novorodencov diabetických matiek. Chronické venózne ochorenie u diabetikov bolo analyzované MUDr. M. Šumajom (Angiologická ambulancia, Fakultná nemocnica Trenčín). Bolesť je „for date“ (LFD) a „small for date“ (SFD), poruchy viskozity krvi so sekundárnou polycytémiou, kongenitálne malformácie, hypokalciémia a podľa našich zistení aj hyperinzulinizmus s následnou hypoglykémiou ako následok kolísavej hyperglykémie matky počas gravidity. Minimálne u jednej tretiny pacientov bolesť končatín nie je spôsobená ochorením cievneho systému, ale vzniká ako dôsledok svalových, šľachových, kostných či nervových porúch. Pomerne nezriedka dochádza k dezinterpretácii ťažkostí zo strany pacienta, resp. nesprávnemu porozumeniu symptómov zo strany lekára, a to najmä u diabetikov v dôsledku diabetickej polyneuropatie.

Moderná príprava IPL – nové liekové formy, nové suroviny pre magistraliter  prípravu bola predmetom prednášky Mgr. E. Procházkovej a Mgr. J. Mašlárovej (Lekáreň Galenika, Praha CZ). Nové liekové formy pre individuálnu prípravu liekov podstatne rozširujú možnosti individualizovanej terapie. Nachádzajú svoje uplatnenie v oblastiach od pediatrie a dermatológie, cez stomatológiu až po terapiu bolesti. Neustále sa rozrastajúca škála substancií liečivých látok a nového obalového materiálu rozširuje možnosti magistraliter prípravy, umožňuje inovatívny prístup a vytváranie nových receptúr. Nové suroviny pre magistraliter prípravu. Za posledných 5 rokov sa výrazne rozšírila škála nových dostupných substancií liečivých látok, ktoré sú pre lekárne bežne dostupné. Na základe požiadaviek lekární sa táto škála naďalej rozširuje. To umožňuje racionálna príprava, napríklad pomáha obmedzovať používanie registrovaných liekov do IPL. K dispozícii je tiež nový obalový materiál pre IPL s rôznymi nadstavcami, aplikátormi alebo dávkovačmi.

Individuálna príprava transdermálnych liečivých krémov. Systémové podanie terapeuticky aktívnych molekúl cez neporušenú kožu je alternatívou v rade významných indikácií ako napr. v terapii bolesti, hormonálnej substitučnej terapii alebo potlačení nevoľnosti. Hlavným prínosom transdermálneho podania je najčastejšie zamedzenie nepríjemných vedľajších účinkov, ktoré buď znižujú kvalitu života, alebo ešte horšie, sú pri koreni non-compliance.

Vývoj liečby diabetes mellitus bol predmetom prednášky PharmDr. S. Encingerovej (Novo Nordisk Slovakia s.r.o.) História spoločnosti Novo Nordisk je úzko spätá s históriou diabetu na celom svete. Jej zakladateľom je nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu, Prof. August Krogh z Kodanskej univerzity, ktorý v roku 1922 dostal povolenie na výrobu prvého inzulínu v Dánsku.

Perorálne antidiabetiká, používané v terapii Diabetes mellitus v podmienkach Slovenska boli predmetom prednášky PharmDr. L. Černuškovej, CSc. , PharmDr. A. Jančovičovej (Ústav farmácie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava) Na Slovensku v súčasnosti platí MKCH-10-SK-2016, čo je slovenská  aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016, ktorá bola spracovaná najmä v kontexte potrieb DRG. V prednáške sa autorky snažili na základe údajov zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne ukázať, ktoré lieky a v akých liekových formách sa v podmienkach Slovenska reálne predpisovali v rokoch 2011 až 2015 v uvedených indikáciách.

Ako pristupovať k primárnej kardiovaskulárnej prevencii bolo predmetom prednášky prof. MUDr. J. Murína, PhD., (I. interná klinika LFUK a UN, Bratislava). Kardiovaskulárne ochorenia sa najviac podpisujú pod celkovú mortalitu (tvoria asi 53 percent z nej) a morbiditu, a preto okrem riešenia týchto ochorení, keď už sú rozvinuté, treba im aj predchádzať – hlavne primárnou prevenciou. My sa tu sústreďujeme hlavne na problematiku aterotrombózy a  preukazuje akú úlohu v trombóze hrá krvná doštička a  ako jej protrombotické pôsobenie môžeme priaznivo ovplyvniť ( tzv. antiagregačný efekt ).

Normálna agregácia trombocytov: môžu prírodné látky pomôcť? Tejto téme sa venovala prednáška autorky PharmDr. E.Kurin, PhD., (Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta). Stredomorská strava bohatá na zeleninu, ovocie a ryby je v mnohých kohortných štúdiách spojená s dlhovekosťou a nižším výskytom a úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia.

Dôvera pomáha diabetikom – prvý komplexný program pre chronicky chorých v Strednej Európe predložila PharmDr. M. Lainczová (Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.). Pilotný projekt v Košickom a Nitrianskom kraji, kde oslovili 35 diabetológov, ktorí ošetrujú cca 19 000  poistencov s diabetom a prediabetom. V súčasnosti je do projektu zapojených vyše 20 diabetológov a viac ako 1000 pacientov s cukrovkou. Edukuje ich 8 edukátorov, pozitívne ohlasy sú najmä z radov pacientov.

Antidiabetiká a správna dispenzačná prax – o téme referoval PharmDr. P. Stanko (PharmINFO spol. s r.o. ADC Číselník). Prednáška sa zamerala na vybrané osobitosti odbornej dispenzačnej starostlivosti u pacientov s diagnostikovaným diabetes mellitus. V prezentácii aj následnej diskusii bolo poukazované na význam dispenzačnej a konzultačnej činnosti v oblasti správnej a bezpečnej farmakoterapie, pri percepcii liekového rizika a prevencii farmako-terapeutických problémov pacientov s diabetom.

Metabolický syndróm a Diabetes mellitus typu 2 – referovala Mgr. Anita Šestáková, Mgr. Zuzana Černáková (PharmINFO spol. s r.o., ADC Číselník). Termín „metabolický syndróm“ zahŕňa nenáhodný spoločný výskyt stavov, ako je hraničná glykémia nalačno (IFG), porušená glukózová tolerancia (IGT) a/alebo hranične zvýšený glykovaný HbA1c, centrálna obezita, aterogénna dyslipidémia spojená so zvýšením hladiny triacylglycerolov (TAG) a znížením lipoproteínov s vyššou denzitou (HDL), artériová hypertenzia (AH) a ďalších faktorov, ktoré sa podieľajú na zvýšenom riziku ischemickej choroby srdca (ICHS) a diabetes mellitus 2. typu (DM2). MS a DM2 významne súvisia so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnej mortality (napr. infarkt, NCMP). Dôležitosť problematiky MS potvrdzuje skutočnosť, že diagnostické kritériá pre MS spĺňa cca 20 % dospelej slovenskej populácie. Odhaduje sa, že asi 500 miliónov ľudí vo svete má niektorú z foriem prediabetických stavov, ktoré sú zahrnuté do koncepcie metabolického syndrómu spolu s viscerálnou obezitou, aterogénnou dyslipidémiou a artériovou hypertenziou ako rizikových faktorov vzniku DM2.

Abdominálna obezita rizikový faktor diabetes mellitus 2. typu bola analyzovaná autorkami Mgr. Z. Černákovou,  Mgr. A. Šestákovou (PharmINFO spol. s r.o., ADC Číselník). Medzinárodná diabetologická federácia upozorňuje na vysoké percento nediagnostikovaných pacientov s cukrovkou predstavujúce až 46.5%. Nadhmotnosť a obezita u dospelých v Európe zodpovedné za približne 80 % prípadov diabetes mellitus 2. typu (DM2). Lekárnik, ako odborný zdravotnícky pracovník, môže pri vykonávaní svojho povolania upozorniť pacienta na riziká, ktoré vysoký obvod pása so sebou nesie.

Biochemické vyšetrenia v lekárni u pacientov s diabetom – témesa venovali autori PharmDr. P.Matejka, PhD., Mgr. A. Šestáková, Mgr. Z. Černáková (PharmINFO spol. s r. o., ADC Číselník). Prezentácia priniesla prehľad legislatívneho rámca vyšetrení, prehľad aktuálneho prístrojového vybavenia, ako aj sumarizáciu skúseností a odporúčaní pri poskytovaní vyšetrení v podmienkach verejných lekární.

Náhradné sladidlá rastlinného a syntetického pôvodu – autori doc.PharmDr. Sz. Czigle, Mgr. J. Tóth, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky). Pre vnímanie sladkej chuti je dôležitá interakcia molekuly s receptorom sladkej chuti, ktorý sa skladá z dvoch podjednotiek T1R2 a T1R3. Konkrétne miesto interakcie určuje kvalitu vnímania sladkej chuti (horká dochuť), ako aj kvantitu (v porovnaní sladkosti voči sacharóze: sladkosť 1×). Medzi v súčasnosti povolené sladidlá v EÚ patria napr. sacharidové látky sladkej chuti patria: sukralóza, E 955 (600×), izomalt, E 953 (0,5 – 0,6×), maltitoly, E 965 (0,4 – 0,6×), laktitol, E  966 (0,4×), xylitol, E 967 (1 – 1,1×), erytritol, E 968 (0,6 – 0,8×). Zo všetkých známych nesacharidových rastlinných látok sladkej chuti sú zatiaľ povolené ako sladidlá len proteín – taumatín, E 957 (3 000×), saponínový glykozid – glycyrizín, E 958 (170×), diterpény – zmes steviolových glykozidov, E 960 (300×) a flavonoid/chalkón – neohesperidín dihydrochalkón, E 959 (1 250×). Medzi syntetické sladidlá patria: sacharín sodný, vápenatý, draselný, E 954 (300×), acesulfam draselný, E 950 (200×), kyselina cyklamátová a cyklamát sodný, vápenatý, E 952 (30×), aspartám, E 951 (200×), aspartám/acesulfam draselný, E 962, alitam, E 956 (2 000 – 3 000×), neotam, E 961 (7 000 – 13 000×). Ďalšie zlúčeniny sú vo výskume, je potrebné overiť ich bezpečnosť a stanoviť maximálne prípustné dávky.

Hypoglykémia  a terapie asociované s nízkym rizikom hypoglykémie dostupné pre pacientov s diabetes mellitus 2. typu  autor Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. (SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice). Závažná hypoglykémia môže prispievať  k vzniku veľkých makrovaskulárnych  a mikrovaskulárnych príhod. Je aj indikátorom  nepriaznivého klinického stavu  pacienta s predispozíciou k vzniku týchto príhod. Je spojená tiež s nepriaznivým  ovlyvnením mortality.  Neuroglykopénia vedie ku kognitívnemu  poškodeniu,  nezvyčajnému  správaniu, záchvatom, až ku kóme  a  mozgovej  smrti. Ťažká hypoglykémia je spojená s vyšším rizikom demencie a je dôvodom až 17 % hospitalizácií pre DM 2. typu u starších pacientov.

Nové prístupy v liečbe s metformínom –  MUDr. Vladimír Uličiansky

(Via medica, s.r.o., Košice). Metformín je označovaný ako inzulínový senzitizér. Hlavným mechanizmom účinku metformínu je zníženie hepatálnej produkcie glukózy. Okrem toho znižuje renálnu glukoneogenézu, pričom navodzuje miernu hyperlaktatémiu. Medzi ďaľšie účinky možno zaradiť zvýšenie vychytávania glukózy v kostrovom svalstve a v tukovom tkanive, ako aj zníženie resorpcie sacharidov črevom. Metformín pôsobí aj ako aktivátor AMP-aktivovanej proteinkinázy, enzýmu s pozitívnymi účinkami na metabolizmus lipidov a sacharidov. Medzi najnovšie zistenia patrí poznatok, že metformín zvyšuje hladiny glukagónu podobného peptidu -1.

Prediabetes – čas na zníženie rizika rozvoja  diabetes mellitus – doc. MUDr. Katarína  Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor (Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav výživy FOaZOŠ SZU a Katedra všeobecného lekárstva LF SZU). Termínom prediabetes sa označujú stavy charakterizované zvýšeným  rizikom vzniku  diabetes mellitus  (DM) 2. typu. Predstaviteľmi prediabetických stavov sú hraničná glykémia nalačno – impaired fasting glucose  – IFG a porušená glukózová tolerancia – impaired glucose tolerance – IGT. Od roku 2010  sa medzi prediabetické stavy zaraďuje aj hraničné zvýšenie koncentrácie glykovaného hemoglobínu A1C. Prevalencia prediabetu sa v Európe uvádza 11 -12 % v dospelej populácii a v Ázií až 15 %. Z medicínskeho ale aj ekonomického hľadiska je nevyhnutné vyhľadávanie a manažovanie rizikových osôb. V rámci prevencie je potrebné sa zamerať na základné rizikové faktory diabezity, ako epidémie súčasnej doby. Práve prediabetes  je vhodným na zahájenie intervencií, ktoré znížia riziko manifestácie DM2 a jeho komplikácií. Základom  je zmena životného štýlu.

Prediabetes predstavuje významné riziko rozvoja DM2. Jeho včasná identifikácia a správny manažment môžu vo významnej miere  ovplyvniť chorobnosť populácie na závažné civilizačné ochorenie, akým DM2 bez pochyby je.

42. ročník lekárnických dní venovaný diabetes – epidémii tretieho tisícročia, ich prevencii a terapii splnil očakávania 170 účastníkov. Odborne a organizačne boli pripravené na vysokej úrovni. O tom svedčí i   bohatá odborná diskusia počas prednášok, diskusia pri postroch, ale i počas dvoch spoločných večerov. Mimoriadnu pozornosť si získal očakávaný panel, ktorý spracoval a odpovedal na otázky kolegov v zložení:

Spolupráca lekárnikov a FaF UK  na príprave budúcich farmaceutov-lekárnikov –   Špecializačné štúdium na FaF UK – PharmDr.Jaroslav Tóth, PhD. – prodekan FaF UK

Legislatívne zmeny v lekárenstve – RNDr. Jozef Slaný, CSc. – Ministerstvo zdravotníctva    SR

Vzťah ŠUKL-u a lekární k problematike kontrol a monitoringu liekov na Slovenskom trhu – PharmDr. Ján Mazag – riaditeľ ŠUKL

Lekárnici ako pomáhajúca profesia a ich spolupráca so SFS – PharmDr. Ondrej Sukeľ– prezident SLeK

Špecializačné a certifikačné vzdelávanie – doc.PharmDr.Juraj Sýkora, CSc.,  zastupený PharmDr. Luciou Černuškovou, CSc.,

SFS a jej spolupráca ako odbornej organizácie so stavovskou organizáciou – RNDr. Roman Smieško

Ďakujem účastníkom panelu za ich trpezlivý výklad  riešiteľných a hlavne neriešiteľných problémov. Je nutné právne zabezpečiť adekvátne kompetencie v súlade s medzinárodným trendom, s dôrazom na národnú špecifitu, rozvíjať modernú lekárnickú starostlivosť, čo je predpokladom posilnenia lekárnickej profesie. Diskusia ukázala veľmi veľa problémov. Najdôležitejší pre farmaceutov-lekárnikov je problém existenčný a nedostupnosť liekov z dôvodou reexportu. Pripravovaná novela zákona by mala zabezpečiť „Ustanovenia transparentného toku kategorizovaných liekov od držiteľa registrácie až po pacienta. Povinnosť dodržiavania distribučného toku lieku v dodávateľskom reťazci, držiteľ registrácie-veľkodistribútor-lekáreň –pacient. Sankcie za nedostupnosť lieku nesie držiteľ registrácie.

Na 42. kongrese odznelo 21 vysoko odborných prednášok, 7 odborných postrov,  vystavovalo 10 farmaceutických spoločností.

V mene organizačného výboru si dovoľujem poďakovať predovšetkým PharmDr.L. Masarykovej, PhD., RNDr. R. Smieškovi, PharmDr. J. Minichovej,  PharmDr. L. Černuškovej, CSc., PharmDr. P. Stankovi, PharmDr. Ľ. Lehockej, PhD., RNDr. D. Bošanskej, doc., PharmDr. T. Tesařovi, PhD, MBA a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli ku kvalitnej organizácii tohto piateho decénia.

Na záver chcem dodať „ Lieky tu nie sú pre zisk, ale pre chorých ľudí, ktorí ich potrebujú“ Toto majme vždy vo svojej práci na zreteli.

Dovidenia o rok.

doc.RNDr. M. Fulmeková, CSc.,

Vedecký sekretár SFS

predseda LS – SFS

RNDr. Fulmekova