„Zastavte likvidáciu tradičných lekární v regiónoch“

Spolok Vaši lekárnici CZ zorganizoval dňa 13. júla 2018 tlačovú konferenciu a stretnutie nezávislých lekárnikov s novinármi. Na tlačovej konferencii v Průhoniciach (Česká republika), tak predstavili Výzvu adresovanú českým poslancom, senátorom, starostom a primátorom za transparentné podmienky v lekárenstve, v ktorej žiadajú:  

  1. stanovenie rovnakých doplatkov na lieky v ČR
  2. dlhodobú transparentnú koncepciu financovania lekárenskej starostlivosti
  3. zmysluplnú reguláciu siete lekární na základe demograficko-geografických kritérií
  4. dôsledné dodržiavanie zákona o liekoch, ktoré zaručí dodanie liekov pre všetkých pacientov a všetky lekárne bez limitu

Mgr. Aleš Nedopil

 V Českej republike je momentálne zásadne obmedzený slobodný výkon povolania lekárnika. Bližšie situáciu vysvetľuje Mgr. Aleš Nedopil, predseda spolku Vaši lekárnici CZ: „Lekárnik by mal rozhodovať nezávisle na cene liekov a ich dostupnosti pre čo najrýchlejšie vyzdravenie chorého a s čo najväčším efektom pre pacienta. Sami lekárnici sú však často motivovaní/donútení svojimi zamestnávateľmi konať opačne, t.j. sú vedení k predaju a výdaju liekov s vysokou pridanou hodnotou pre vlastníka lekárne bez ohľadu na terapeutický efekt pre pacienta. Lekárnik je tak stavaný do pozície predavača a nie profesionálneho odborníka s univerzitným vzdelaním na lieky a ich účinky.”

Podľa organizátorov tlačovej konferencie české lekárenstvo potrebuje dlhodobo novú jasnú reformu, ktorá zabráni systémovej likvidácií klasických lekární v malých mestách a obciach. Daná problematika je v Českej republike úzko spojená s nutnosťou zaviesť transparentné financovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré v dôsledku prospeje hlavne samotným pacientom.

zľava: Mgr. Kateřina Germelová (PR špecialista Vaši lekárnici CZ), Mgr. Aleš Nedopil, Mgr. Marek Hampel, PharmDr. Peter Sedlák, PharmDr. Kristína Pilátová, PharmDr. Beata Valocká

Čo požadujú českí nezávislí lekárnici?

Stanovenie rovnakých doplatkov na lieky v celej Českej republike:

  • Cena a aj úhrada liekov hradených zo zdravotného poistenia je určovaná českým Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. V súčasnosti však nie je na rozdiel od okolitých krajín konečná cena liekov v každej lekární rovnaká. Týmto súčasný systém tanovenia cien a úhrad nechráni pacientov. Stanovenie rovnakých cien a doplatkov na egulované lieky bude spravodlivé a zabráni súčasnému zvýhodneniu obyvateľov v aglomeráciách oproti obyvateľom na vidieku a tiež oslobodí pacientov od tzv. doplatkovej turistiky.

Dlhodobo transparentná koncepcia financovania lekárenskej starostlivosti:

  • Spolok Vaši lekárnici CZ okrem marže presadzuje zavedenie odmien práce lekárnika tzv. taxu dispensatorium, ktorá nebude viazaná na cenu lieku a bude platbou za odborné služby spojené s výdajom liekov. Táto odmena zaistí stabilný príjem lekárne, nebude závislá na cene lieku a bude valorizovaná v závislosti od inflácie.

Zavedenie demograficko-geografických kritérií:

  • Českí nezávislí lekárnici tiež žiadajú zmysluplnú reguláciu sietí lekární podľa vzoru vyspelých krajín Európskej únie na základe demograficko-geografických kritérií. Súčasná absencia takejto regulácie pre vznik nových lekární vedie k nedostupnosti lekárenskej starostlivosti obzvlášť v menších obciach na rozdiel od veľkých miest, kde kumulácia lekární vedie k nekalým praktikám.

Dôsledné dodržiavanie platného zákona o liekoch zaručujúceho dodávky liekov pre všetkých pacientov a všetky lekárne bez limitov

  • Reformu lekárenstva v Českej republike po vzore západnej Európy a návrhy, ktoré boli predložené Ministerstvu zdravotníctva ČR predstavil na tlačovej konferencii Zastavte likvidáciu tradičných lekární v regiónoch Mgr. Aleš Nedopil, predseda spolku Vaši lekárnici CZ. Nutnosť transparentného Dohodovacieho konania so zdravotnými poisťovňami a nastavenie jasného ekonomického modelu v prospech starostlivosti o pacientov predstavil Mgr. Marek Hampel z Grémia majiteľov lekární. Aké sú súčasné podmienky fungovania lekárne na vidieku ukázala PharmDr. Kristína Pilátová, majiteľka lekárne vo Voticiach, okres Benešov.
PharmDr. Petr Sedlák

Za nemocničných lekárnikov sa prítomným prihovoril  PharmDr. Petr Sedlák, ktorý pracuje ako vedúci lekárnik v nemocnici Frýdlant, s.r.o.

  1. V čom vidíte momentálne najväčší problém, ktorý trápi nemocničných lekárnikov v ČR?

Nemôžem hovoriť za všetkých nemocničných lekárnikov, pretože pracujem v menšej nemocnici, ale lekárnikov v nemocniciach rozhodne trápi nespravodlivé nastavenie odmeňovania lekárenskej starostlivosti s ohľadom na činnosti, ktoré vykonávajú. Nemocničná lekáreň je lekáreň s odbornými pracoviskami so spektrom špecializovaných činností pre lôžkové časti každej nemocnice, predovšetkým prípravy zvlášť náročných liekových foriem – prípravy cytostatík, sterilnej prípravy a iných. Lekárnici sa venujú aj klinickej farmácií, čo je náročná a vysoko odborná činnosť spojená s efektívnym a účelným nakladaním s liečivými prípravkami v rámci nemocnice. Ďalším problémom je aktuálny nedostatok niektorých liečivých prípravkov, ktoré sú pre liečbu pacienta v lôžkovej starostlivosti dôležité. Namiesto toho, aby sa lekárnik venoval odbornej činnosti, podstatnú časť doby vyhľadáva dané liečivé prípravky u dodávateľov, spracováva štatistiky spotrieb a plánuje predom dostatočné nákupy pre svoje oddelenie a pacientov tak, aby minimalizoval výkyvy dodávok daného nedostatku na trhu. Veľkou komplikáciou sa pre lekárne stane pripravované overovanie pravosti liekov, ktoré vstupuje do platnosti na budúci rok. Overenie každého jednotlivého balenia liečivého prípravku v prevádzke nemocničnej lekárne na jednotlivé lôžkové oddelenia bude vysoko časovo náročné a bude vyžadovať prijatie ďalšieho personálu a znamenať rast nákladov pre každého prevádzkovateľa.

  1. Aké navrhujete riešenia k daným problémom?

Najjednoduchšie možno aspoň čiastočne vyriešiť nedostatok liečivých prípravkov pre lekárne, a to dodržiavaním aktuálne platnej legislatívy v Českej republike s povinnosťou dodať objednané liečivé prípravky do 2 dní bez ďalších podmienok a nerobiť rozdiel medzi jednotlivými dodávkami. Overovanie pravosti liekov vyplýva zo smernice Európskej únie. Túto povinnosť budú musieť zohľadniť štátne autority v ďalšom navýšení finančných prostriedkov v segmente lekárenstva. Systém už je teraz vypätý, lekárne trpia nedostatkom zamestnancov a len čas ukáže, či táto čisto administratívna podmienka len nepovedie k ďalšiemu odchodu personálu z lekární.

Českí lekárnici sa trápia s niekoľkými typmi kódov na eReceptoch, čo ich zdržuje pri práci

Praktická ukážka práce lekárnika – lekáreň U bieleho leva v Průhoniciach

Súčasťou tlačovej konferencie bola aj praktická ukážka práce lekárnika – ukážka jeho administratívnej zaťaženosti pri práci, čí fungovanie eReceptu v praxi. „Najviac času nám zaberie administratívna záťaž či niekoľko druhov kódu na eReceptoch. Dokonca sa stáva, že pacienti majú kód napísaný napríklad na bločku z reštaurácie a my potom musíme kód ručne nahadzovať. Predstavte si lekáreň plnú pacientov a nefungujúce kódy, kedy vám jeden načíta a druhý nie.” Hovorí lekárnik z lekárne U bieleho leva. Českí kolegovia majú tiež problém s reexportom a tak väčšinu času český lekárnik strávi zháňaním liekov pre svojich pacientov.

Slovenskí vs. českí lekárnici

Hoci Česká republika – porovnateľne s nami – nemá v rámci krajín V4 určené demograficko-geografické podmienky pre založenie lekárne, nárast verejných lekární po „liberalizácii” bol menej tragický. (tab. 1, tab. 2).

 

Tab.1 Slovenská republika

Rok Počet lekární Počet obyv. na 1 lekáreň
2004 1168 4600
2017 2153 2521

 

Tab.2 Česká republika

Rok Počet lekární Počet obyv. na 1 lekáreň
2004 2291 4580
2017 2728 3878

 

Navyše majú českí kolegovia od zdravotných poisťovní uhrádzaný výkon výdaja lieku, od 1. 1. 2019 bude navýšený na čiastku 18,50 Kč. V Českej republike bude od 1. 1. 2019 navýšená taxa laborum o 25 %. Dohodovacie rokovania so zdravotnými poisťovňami vedie Mgr. Marek Hampel, predseda Grémia majiteľov lekární. Grémium má väčšinové zastúpenie majiteľov lekární, je v ňom združených 1 189 verejných lekární, ktoré vlastnia lekárnici.

České lekárenstvo je demokratické, všetky spolky, združenia a komora spolupracujú. Napriek (v porovnaní s nami) lepším podmienkam, však považujú situáciu za kritickú a vedenie komory, Grémia, spolku Vaši lekárnici a združenia POPL z.s. podpísali Výzvu ministrovi zdravotníctva k zabezpečeniu dodržiavania zákona o liekoch a financovaní odbornej práce v lekárňach.

Česká republika má rovnako ako my problém s nedostupnosťou liekov. Keďže vedenie rezortu zdravotníctva v ČR má v súvislosti s obmedzením reexportu záujem zaviesť obdobný emergentný systém ako v SR, na tlačovú konferenciu bola zo SR pozvaná PharmDr. Beata Valocká, členka Správnej rady ÚPLS SR, aby predstavila skúsenosti s týmto systémom u nás.

PharmDr. Beata Valocká

Vo svojom vystúpení PharmDr. Beata Valocká uviedla, že problém s reexportom originálnych liekov je v SR ako krajine s euro menou vypuklejší, keďže cenotvorba je legislatívne založená na referencovaní najnižších cien liekov v Európe, čo v praxi znamená porovnávanie cien krajín s národnými menami. Navyše marža počítaná z cien liekov národných mien nedokáže pokryť prevádzkové náklady lekární v krajine s euro menou. Podľa jej slov lekárnici privítali iniciatívu ministerstva riešiť reexport. Poukázala však na to, že dnes je na Slovensku vybudovaný emergentný systém, existujú emergentné sklady, lekárnici pripravujú anonymizované recepty, ale pacienti majú  stále niektoré lieky nedostupné. Opatrenie, ktoré prijalo MZ SR preto lekárnici považujú za účelové. PharmDr. Valocká upozornila, že týmto spôsobom vznikli na Slovensku skupiny liekov, ktoré je možné dostať len cez anonymizovaný recept. V poslednom čase medzi tieto lieky patrí aj napr. Aspirin protect. Keďže tento liek užívajú desaťtisíce pacientov, nie je možné namiesto poskytovania lekárenskej starostlivosti tráviť časť skenovaním a anonymizovaním receptov a situácia sa stáva neúnosnou. V tomto prípade sa stalo nevýhodou, že na jednu objednávku je možné žiadať len dva recepty. Keďže ide o produkt, ktorý je aj voľnopredajný, je pre týchto pacientov úplne nedostupný.