ČR: Vyjednávanie so zdravotnými poisťovňami sa skončilo – polepšia si aj českí lekárnici

Po 4 mesiacoch vyjednávania so zdravotnými poisťovňami skončilo Dohodovacie konanie o úhradách v zdravotníctve pre rok 2019. Výsledkom je po prvýkrát v histórií dohoda vo všetkých segmentoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami. K dohode sa dospelo aj medzi segmentom lekárenskej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami.

PharmDr. Kopecký uviedol, že v apríli do rokovaní vstupovali s požiadavkou na 30 Kč za recept (signálny výkon výdaja na recept, ďalej SIV) a zdravotné poisťovne s 13,65 Kč za recept. Rokovania sa vyvíjali a v priebehu posledných dní a hodín na základe argumentácie a upresňovania číselných podkladov s výsledkom 18,50 Kč, o ktorom sa rozhodlo 15. júna 2018 o 12.45. V rámci dohody sa schválilo niekoľko ďalších bodov:

  1. 18,50 za recept – to preto, že v Zozname výkonov je náš výkon takto definovaný. V priebehu mája došlo k zhode so zdravotnými poisťovňami na zmenu vykazovania za položku (výdaj jedného predpísaného lieku). Toto však nebolo schválené na Komisii pre výkony na Ministerstve zdravotníctva napr. zástupcami sestier, lekárov. Od 15. júna je súčasťou dohody odsek, ktorý ale aj naďalej otvára cestu na zmenu SIV / položku – vo verejnom záujme môže zmenu pripraviť do vyhlášky priamo MZ. Prísľub je, že prepočet bude v rovnakom objeme financií, predpoklad je cca 14 Kč za položku. Táto zmena by mala pozitívny vplyv aj na ďalší rozvoj eReceptu.
  1. referenčný rok 2014 – to znamená, že lekáreň môže vykazovať SIV do výšky počtu receptov vydaných v roku 2014.
  1. taxa laborum bude navýšená paušálne o 25 % – príprava individuálne pripravovaných liekov.
  1. vznikne fond vo výške 48 mil. Kč pre lekárne v odľahlých oblastiach – definícia takejto lekárne a určenie pravidiel sa budú tvoriť do konca roka 2018.
  1. súčasťou dohody je aj zámer na oddelení spoločnej obchodnej prirážky pre distribúciu a lekárne v podobe zodpovedajúcej súčasnému obvyklému stavu – tiež sa bude o danom jednať do konca roka.
  1. dôjde k zníženiu obchodnej prirážky v 7. a 8. pásme o 2 %.

„Všetko súvisí so všetkým a výsledok považujem v súčasnosti za kladný. Každý si vo svojej lekárni môže spočítať, koľko mu 5,50 na recept prinesie financií naviac,” hovorí PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

Dňa 19. 6. 2018

 

Ohlasy na výsledok vyjednávania

Vaši lekárnici CZ

 Kompromisná dohoda o úhradách za základnú lekárenskú starostlivosť je dôležitým krokom k zamedzeniu hroziaceho kolapsu malých lekární

 

Po siedmich rokoch stagnácie tak lekárnici podobne ako ostatné zdravotné odbory dostanú za poskytovanie verejných zdravotných služieb pridané v budúcom roku približne 5 pct. úhrad navyše.

K cenovej úprave tak dochádza po cenových revíziách, ktoré majú za následok až niekoľkonásobné zníženie cien liekov a zásadné zmeny v distribúcii liečiv, ktoré veľmi negatívne ovplyvnili najmä chod menších lekární, ktoré neboli schopné fungovať na základe nesystémových spätných bonusov z celkového predaja všetkých liečiv. Dnešná dohoda by tiež mala zastropovať odmeny za veľkodistribučnú činnosť veľkoobchodov, ktoré doteraz získavali pomerne veľké finančné podiely v spoločnej regulovanej marži na úkor verejných lekární.

„Rokovania boli naozaj náročné. U lekární je to historicky prvá dohoda vôbec. Je to malý, ale významný krôčik k zmene financovania odbornej starostlivosti v lekárňach. Čakajú nás ďalšie kroky regulácie siete, rovnaké doplatky, digitalizácia papierových receptov, protifalzifikátová smernica,” uviedol koordinátor segmentu lekárenstva Mgr. Mariek Hampel.

Lekárnici sa aj naďalej chcú v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a poisťovňami podieľať na príprave systémových zmien, ktoré by mali viesť k celkovému skvalitneniu základnej zdravotnej starostlivosti, po vzore okolitých štátov EÚ.

„Lekárnická obec je stále viac aktívna, pretože ide naozaj o ďalšiu existenciu tradičných lekární v Českej republike a tým aj poskytovanie nezávislej primárnej zdravotnej starostlivosti a kontroly nad správnym užívaním liečiv v populácii. Teraz máme pred sebou vyriešenie včasných dodávok liekov pre našich pacientov. Náročné rokovania nás teraz tiež čakajú v kľúčových bodoch reformy verejného lekárenstva. Tým je najmä zavedenie rovnakých doplatkov a koncových cien liečiv vo všetkých lekárňach a súčasné nastavenie pravidiel a vyššie tzv. Taxy dispenzatorium, kde predpokladáme, že štát uhradí lekárnikom náklady spojené s agendami, ktoré na lekárnikov v posledných rokoch uvalil a ktoré nastanú v nasledujúcom roku. V ďalšom roku predovšetkým ide o investície do praktickej realizácie celoeurópskeho systému overovania pravosti liečiv. Verím, že budeme pokračovať vo vecnom a odbornom dialógu,” hovorí Aleš Nedopil, predseda spolku Vaši Lekárnici CZ.

Spolok Vaši lekárnici CZ, z. s. má mandát celorepublikového zjazdu lekárnikov k verejnej podpore reformy Českého lekárenstva.

Zdroj:  Vasilekarnici.cz 15. 6. 2018

 

Česká lekárnická komora

Kompromisná dohoda uzatvorená: zníženie marže u najdrahších liekov umožní pridať lekárňam

 

Počas posledného termínu zmierovacieho konania (15. 6.) došli zástupcovia lekárnikov a zdravotných poisťovní k zhode. Kompromisom pre obe strany je teraz navýšenie signálneho výkonu na 18,50 Kč za recept. Toto navýšenie pôjde predovšetkým z finančných prostriedkov, ktoré ušetria poisťovne znížením obchodnej prirážky u najnákladnejších liekov. Obe strany sa tiež dohodli na navýšení Taxy laborum o 25 % a na vytvorení fondu na podporu malých vidieckych lekární.

Potom, čo sa dohodli všetky ostatné segmenty, minister Vojtěch vyzval lekárnikov a poisťovne, aby spolu ďalej rokovali a pokúsili sa zhodu nájsť. To bolo dohodou dosiahnuté. „Na jednej strane sa nám bohužiaľ nepodarilo navýšenie ďalších finančných prostriedkov do lekárenskej starostlivosti, na druhej strane sa ale podarilo dohodnúť navýšenie signálneho výkonu o 5,50 Kč na recept, a to vďaka tomu, že bola znížená obchodná prirážka najnákladnejších liekov. Myslím, že je to dobrý začiatok principiálnych zmien v odmeňovaní lekárenskej starostlivosti,” uviedol k dohode so zdravotnými poisťovňami prezident Českej lekárnickej komory, PharmDr. Lubomír Chudoba.

Tzv. signálny výkon predstavuje peniaze, ktoré zdravotné poisťovne poskytujú lekárňam za výdaj liekov na recept.

Nahradil v roku 2015 zrušené regulačné poplatky. Doterajších vyplácaných 13 Kč za recept sa teraz navýši na 18,50 Kč. Pôvodnou požiadavkou lekárnikov bolo navýšenie na 30 Kč za recept.

Po šiestich rokoch dôjde zároveň k navýšeniu Taxy laborum. Tá tvorí sadzbu za odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov vo verejných lekárňach. Taxa laborum nebola v posledných rokoch ani valorizovaná. Od budúceho roka bude navýšená o 25 %.

Podľa lekárnikov je to krok správnym smerom, ktorý by mal teraz minimálne zbrzdiť uzatváranie niektorých lekární. Ak by totiž k dohode so zdravotnými poisťovňami nedošlo, bola by bezpodmienečne ohrozená existencia všetkých 600 jedinečných lekární (lekární, ktoré sú jediné v danej obci). „Radi by sme s poisťovňami rokovali aj naďalej. Okrem iného napríklad o zavedenie tzv. dispenzačnej taxy, teda pevnej sumy ako odmeny za odbornú činnosť lekárnikov pri výdaji liekov,” doplnil výsledok rokovania PharmDr. Lubomír Chudoba. Táto suma by potom bola rovnaká u každého lieku, nemenila by sa s jeho cenou. Bežne to takto funguje už u liekov pripravovaných priamo v lekárni. Túto sumu by hradili poisťovne, nie pacient. Lekárnici by tak boli odmeňovaní za svoju prácu, a nie iba za to, ako drahý liek vydajú, ako to doteraz v praxi funguje.

Zdroj: Česká lekárnická komora, 18. 6. 2018