Úspešný výsledok ŠÚKL Priebežnej inšpekcie ŠÚKL na vydanie nového Certifikátu SPRÁVNEJ DISTRIBUČNEJ PRAXE spol. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Priebežná inšpekcia ŠUKL sa vo všetkých obchodno-distribučných strediskách spol. Unipharma uskutočnila od 21.11. do 25.11.2016. Jej cieľom bolo preverenie dodržiavania platných právnych predpisov so zameraním na požiadavky správnej veľkodistribučnej praxe v súlade s Vyhláškou MZ SR 128/2012 a Usmernením EK k SDP (2013/C 343/01), za účelom vydania Certifikátu Správne veľkodistribučnej praxe.

spracovala: Ingrid Ďuricová, Mgr. Ivana Jaššová

SDP v Unipharma v PO

Inšpekcia SDP v pobočke spol. Unipharma v Prešove

Predmetom inšpekcie boli základné požiadavky Správnej veľkodistribučnej praxe, overenie všetkých kľúčových procesov súvisiacich so skladovaním a veľkodistribúciou liekov (t.j. celá „cesta lieku“ – príjem tovaru, uskladnenie, expedícia a dodanie tovaru).  Inšpektori, v zložení PharmDr. K. Galková (hlavný inšpektor), Mgr. J. Turza (v ODS Bojnice, ODS Bratislava a konsignačný sklad NAD Bratislava), Mgr. B. Hlavatá, PharmDr. Z. Skalská (v ODS Prešov), precízne verifikovali aj kritické procesy súvisiace s verifikáciou kvalifikácie dodávateľov – držiteľov registrácie, nákup položiek od dodávateľov, verifikáciou kvalifikácie odberateľov – lekárnikov a databázy nových /aktívnych odberateľov, predaj liekov, stiahnutie prípravku z trhu a postup pri podozrení na falšovaný liek, likvidácia tovaru, teplotné mapovanie skladových priestorov a vozidiel, riešenie odberateľských a dodávateľských reklamácií, systém interných auditov, systém SDP školení pre zamestnancov skladu a prepravy, deratizácia a dezinsekcia, kalibrácia meradiel, kontrola skladovania a prepravy OPL, riadenie zmien, sledovanie a regulácia teploty, bezpečnostné systémy, sanitačné programy, validácia informačných systémov atď.

Inšpekcia SDP v Unipharma v Bratislave

Inšpekcia SDP v pobočke spol. Unipharma v Bratislave

Tím Unipharmy počas inšpekcie vo všetkých obchodno-distribučných strediskách spol. Unipharma a.s viedla Ingrid Ďuricová – manažérka riadenia kvality v spolupráci s Mgr. Ivanou Jaššoovou – hlavnou odbornou zástupkyňou a tímom zástupcov viacerých úsekov:  D. Prokop – vedúci odboru prevádzky, Ing. Ľ. Čík – metrológ a tím odborných zástupcov – Mgr. E. Blahútová, Mgr. B. Tökeszká, RNDr. I. Šuňal – riaditeľom divízie distribúcie, Mgr. M. Svrček – riaditeľom ODS Bratislava, PhamDr. D. Fedorová – riaditeľka ODS Prešov, Ing. M. Tomášová – riaditeľka úseku RĽZ a kvality, MVDr. B. Klopan – riaditeľ úseku nákupu a výroby, Mgr. M. Kotouček – riaditeľ úseku predaja, R. Kupčok – vedúci odboru prepravy, R. Karak, MBA – riaditeľ úseku IT.

Inšpekcia SDP v pobočke spol. Unipharma v Bojniciach

Inšpekcia SDP v pobočke spol. Unipharma v Bojniciach

Sme naozaj veľmi radi, že inšpektori ŠÚKL na záver vyzdvihli vysokú úroveň systému kvality, ako aj špičkové technické vybavenie nového skladu ODS Bojnice a vyjadrili sa, že spol. Unipharma a.s. aj naďalej určuje trendy v oblasti riadenia procesov SDP. Vzhľadom k úspešnému výsledku priebežnej inšpekcie bude spoločnosti Unipharma a.s. v januári 2017opätovne vydaný nový Certifikát Správnej distribučnej praxe.