Unipharma opäť úspešne obhájila certifikáciu systému manažérstva kvality v zmysle ISO 9001 počas dohľadového auditu od spoločnosti SGS Slovakia s.r.o.

Spoločnosť UNIPHARMA a.s. ako aj Uniklinika kardinála Korca disponuje už od roku 2008 certifikátom ISO 9001:2008, ktorý je nielen medzinárodne uznávaný, ale je aj dokladom, že systém manažérstva kvality je funkčný a účinný. Tento certifikát bol udelený prestížnou certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o., ktorá je členom medzinárodnej skupiny SGS a má zastúpenie vo vyše 140 krajinách sveta.

Dňa 09.06.2016 sa konal v priestoroch sídla spoločnosti ODS Bojnice dohľadový audit spoločnosti Unipharma zo strany certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia s.r.o. Audit viedol Ing. Ladislav Papík, riaditeľ certifikačnej spoločnosti a vedúci audítor. Počas auditu boli preverené všetky hlavné a podporné procesy Up v zmysle požiadaviek normy EN ISO 9001:2008.

Manažérka riadenia kvality Ingrid Ďuricová informovala audítora o organizačných a procesných zmenách, odprezentovala pozitívny trend výsledkov hlavných ukazovateľov za rok 2015 ako aj plány KPI ukazovateľov na rok 2016. Zosumarizovala zmeny systému kvality, výsledky externých /interných auditov a inšpekcií, zhodnotenie procesu neustáleho zlepšovania, aplikáciu štatistických nástrojov kvality pre analýzu a riadenie rizík atď. Následne audítor verifikoval celý proces veľkodistribúcie v novom paletovom regálovom sklade ODS Bojnice, nový automatizovaný dopravníkový systém pre presun paliet z príjmovej časti skladu, ako aj nový klimatizovaný prístrešok v expedičnej zóne zabezpečujúci ochranu tovaru počas nakládky do vozidiel.

navstivili_UP2

Ing. Miloš Mladý, riaditeľ Medicínsko-diagnostického centra UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi odprezentoval vedúcemu audítorovi SGS pozitívne výsledky kľúčových ukazovateľov za rok 2015, ako aj aktuálne ciele kvality a investičný plán na rok 2016.  Audítor absolvoval prehliadku modernizovaného Centra zobrazovacích metód, ktoré opäť zvýšilo spokojnosť pacientov celého regiónu  zakúpením a sprevádzkovaním 2 špičkových prístrojov od 01.12.2015 – nová magnetická rezonancia s bezodparovým systémom chladenia a nový RTG prístroj vrátane softvéru pre obe zariadenia, ktoré sú v okrese jediné svojho druhu.

Ing. L. Papík sa na záver auditu vyjadril, že „Unipharma dosahuje úroveň svetových špičkových firiem, pričom sa nebojí investovať do kvality a inovácií ako v oblasti veľkodistribúcie, tak aj v oblasti zdravotníckej starostlivosti. Nový sklad v Bojniciach je perfektne vybavený a spĺňa medzinárodné štandardy rovnako ako nová magnetická rezonancia na Uniklinike.“ Dosiahli sme výborný výsledok, keďže neboli identifikované žiadne závažné ani menej závažné nezhody. Re-certifikačný audit je plánovaný na Marec 2017.

navstivili_UP3

Úspešná SDP Inšpekcia veľkodistribúcie veterinárnych liekov v novom sklade ODS Bojnice

Dňa 14.06.2016 prebehla inšpekcia Správnej veľkodistribučnej praxe (SDP) so zameraním na veľkodistribúciu veterinárnych liekov v priestoroch nového moderného paletového regálového skladu spoločnosti Unipharma ODS Bojnice. Inšpektori z Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra MVDr. Gertrúda Velčická a Mgr. Iveta Sinčáková precízne preverovali všetky požiadavky SDP. Za UP inšpektorov sprevádzali MVDr. Branislav Klopan , riaditeľ úseku Nákupu a výroby, Ingrid Ďuricová, manažér riadenia kvality, Mgr. Ivana Kanderková, hlavný odborný zástupca, Oľga Masárová, vedúca skladu ODS Bojnice a Ing. Lukáš Bobok, referent investícií úseku Prevádzky, pričom inšpektori verifikovali celú cestu lieku od príjmu a vstupnej kontroly, skladovania veterinárnych liekov a prípravkov v novom zásobnom sklade až po vyskladňovanie, vychystanie tovaru na rozvozovú trasu, výsledky interných auditov, riešenie odberateľských/dodávateľských reklamácií, systém vzdelávania zamestnancov, validáciu skladovacích priestorov a chladničky, kalibráciu meradiel, riadenie zmien, systém monitoringu a regulácie teploty počas skladovania a prepravy, proces sanitácie vozidiel a priestorov, deratizáciu a dezinsekciu priestorov atď. Inšpektori na záver ocenili skvelú organizáciu veľkodistribúcie, ako aj technické vybavenie nového skladu, pričom neboli identifikované žiadne závažné ani menšie nedostatky. Ďalšia inšpekcia UP je preto plánovaná o 3 roky.


Autor: Ingrid Ďuricová

Foto: Radka Križanová