Rok 2016 na ŠÚKL – do nového roka s novou riaditeľkou

Od 1. júla v čase slovenského predsedníctva v rade EÚ koordinoval Štátny úrad pre kontrolu liečiv prácu viacerých výborov EMA a pracovných skupín siete liekových agentúr (HMA). Úlohou ŠÚKL bolo okrem iného stanoviť program stretnutí, usmerňovať priebeh týchto rokovaní a zabezpečiť harmonizáciu činností pri plnení úloh a riešení aktuálnych tém v praxi. Počas 6 mesiacov slovenského predsedníctva sa pod hlavičkou ŠÚKL konalo 7 odborných pracovných stretnutí a Slovensko navštívilo viac ako 500 zahraničných delegátov. Od septembra 2016  ŠÚKL úspešne fungoval pod vedením absolventky farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bývalej odbornej asistentky na Katedre farmakológie a toxikológie a vedúcej sekcie vedeckých a regulačných procesov registrácie liekov PharmDr. Zuzany Baťovej, PhD.

Od 7. septembra 2016 má Štátny ústav pre kontrolu liečiv novú riaditeľku PharmDr. Zuzanu Baťovú PhD. Do funkcie riaditeľky a vedúcej služobného úradu ju vymenoval minister zdravotníctva prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.JUDr. Ing. Tomáš Drucker na základe úspešného absolvovania výberového konania.

Prof. P. Mučaji dekanom aj v druhom funkčnom období

Na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa 15. decembra 2016 uskutočnili voľby na funkciu dekana fakulty. Za kandidáta na funkciu dekana bol navrhnutý súčasný dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. Uchádzal sa o zvolenie do funkcie dekana na druhé funkčné obdobie.

S počtom hlasov 20 z 20 členov AS FaF UK prítomných na voľbách bol na funkčné obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2021 zvolený prof. P. Mučaji. Funkciu dekana fakulty zastáva od roku 2013, kedy na tomto poste vystriedal dovtedajšieho dekana fakulty prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. Prof. P. Mučaji pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK. V roku 2013 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora farmakognózie.