Register partnerov verejného sektora

V Lekárniku 11/2016 sme Vás všeobecne informovali o  navrhovanom Zákone o registri partnerov verejného sektora, známom tiež pod názvom  „Protischránkový zákon“. Tento zákon bol schválený a vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 315/2016 Z.z.. Účinnosť nadobudol dňa 01. 02. 2017.

 

Register partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) je systém, ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, a do ktorého sa zapisujú údaje o partneroch verejného sektora, o ich konečných užívateľoch výhod, ako aj o oprávnených osobách, ktoré vykonávajú registráciu partnerov verejného sektora. Registrovým súdom je Okresný súd Žilina a je verejne prístupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (www.justice.gov.sk v sekcii REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA).

 

Partnerom verejného sektora je aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky alebo plnenia od zdravotnej poisťovne. V súlade s § 2 ods. 1 bod 4 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora je partnerom verejného sektora aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, t.j. aj každý lekárnik ako poskytovateľ lekárenskej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 Zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Druhou podmienkou, ktorú je potrebné splniť pre zápis do Registra je, že Vám budú z verejného sektora (VŠZP, štát, obec, verejný obstarávateľ) poskytnuté finančné prostriedky nad 100.000 eur, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250.000 eur, ak sa jedná o opakované plnenie v jednom kalendárnom roku.

 

V prípade, že spĺňate obe vyššie uvedené podmienky, ste povinný zapísať sa do Registra. Registráciu však nemôžete uskutočniť sám, ale len prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby.  Oprávnenou osobou je subjekt, ktorý vykonáva činnosti pre partnera verejného sektora v registračnom konaní. Môže ňou byť notár, advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor a daňový poradca. Oprávnená osoba spolu s partnerom verejného sektora zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Registri a tiež je povinná pravidelne tieto údaje aktualizovať. Oprávnená osoba ako jediná komunikuje s Okresným súdom Žilina, a to výlučne elektronicky. Oprávnená osoba sa zaväzuje zastupovať partnera verejného sektora na základe uzatvorenej zmluvy, pričom registrácia je bezplatná.

 

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že za oprávnenú osobu si nesmiete zvoliť osobu, ak táto je v tej istej veci partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod, má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov – personálny, majetkový, resp. ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba.

 

Zmluvne zvolená oprávnená osoba teda vykoná Váš zápis do Registra ako partnera verejného sektora v rozsahu stanovenom v zákone. Medzi najpodstatnejšie údaje, ktoré je oprávnená osoba v rámci registrácie povinná registrovať sú údaje o konečnom užívateľovi výhod. Tento pojem označuje každú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku a každú fyzickú osobu, v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Konečným užívateľom výhod je teda fyzická osoba, ktorá má najmenej 25% účasť na hlasovacích právach spoločnosti, hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti, má právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán spoločnosti, ovláda spoločnosť iným spôsobom. Presnú definíciu konečného užívateľa výhod nájdete v § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

 

Osoba, ktorá sa stane konečným užívateľom výhod v spoločnosti, ktorá už je registrovaná ako partner verejného sektora,  je povinná do 15 dní od okamihu, odkedy sa dozvie, že sa stala konečným užívateľom výhod túto skutočnosť oznámiť partnerovi verejného sektora ako aj oprávnenej osobe zapísanej v Registri. V Registri musí byť zároveň uvedený každý verejný funkcionár, aj keď nie je v pozícii končeného užívateľa výhod. Pre jeho zverejnenie v Registri postačuje, že sa nachádza kdekoľvek v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora.

 

Zápis do registra bude vykonaný do piatich pracovných dní, ak sú splnené všetky formálne náležitosti a predložené všetky povinné prílohy. V prechodnom období od 01.02.2017 do 31.07.2017 je lehota na zápis predĺžená na 10 dní.

 

Osoby, ktoré sú už zapísané do registra konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní, budú automaticky zapísané aj do registra partnerov verejného sektora. Takto zapísaný partner verejného sektora má však povinnosť zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov do 31.07.2017.

 

V prípade ak prevádzkujete spoločnosť, ktorá podľa predchádzajúcich ustanovení má postavenie partnera verejného sektora a nezaregistrujete sa v Registri do 31.07.2017, subjekt verejného sektora nesmie s Vami uzatvoriť zmluvu, inak osobe konajúcej v mene tohto subjektu hrozí vysoká pokuta až do výšky 100.000 eur.

 

 

STRUČNÉ ZHRNUTIE
Ø  Máte uzatvorenú zmluvu so štátnou zdravotnou poisťovňou, alebo verejne obstarávate?
Ø  Z verejného sektora (VŠZP, verený obstarávateľ – štát, obec …) Vám budú poskytnuté finančné prostriedky nad 100.000 eur (jednorazové plnenie), alebo 250.000 eur (opakované plnenie v jednom kalendárnom roku)?
Ø  Ak ste odpovedali na obe vyššie uvedené otázky áno, ste povinný registrovať sa prostredníctvom oprávnenej osoby ako partner verejného sektora v Registri, najneskôr do 31.07.2017.

 

spracovali:

JUDr. Katarína Rácová

JUDr. Zuzana Vrtielová