Rady pre začínajúcich lekárnikov – výhody podnikania ako SZČO alebo SRO

Častokrát sa stretávame u mladých ľudí, ale aj tých, ktorí sa rozhodli začať podnikať s otázkou, akú formu podnikania si zvoliť. Ísť formou živnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), alebo si zvoliť právnu formu podnikania v podobe eseročky (SRO)?  Každá forma podnikania či SZČO alebo SRO má rovnocenné postavenie vo vzťahu k dodávateľom a odberateľom, štátnym inštitúciám t.j. daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa, živnostenský úrad, súdy a tiež aj v pracovno-právnych vzťahoch pri zamestnávaní zamestnancov.

Rozdiel však nastáva pri ručení za svoje záväzky voči tretím stranám. V prípade podnikania formou SZČO, fyzická osoba podnikateľ ručí celým svojim majetkom, teda nielen tým, ktorý má evidovaný a vyčíslený vo svojom účtovníctve a účtovnej závierke (dlhodobý hmotný majetok, zásoby, finančné prostriedky na bankovom účte, pohľadávky), ale aj tým svojim osobným, ktorý nie je zahrnutý do podnikania. V prípade, že dôjde k uplatňovaniu si škody alebo záväzku zo strany veriteľa voči eseročke, táto zodpovedá len do výšky svojho majetku, do ktorého sa nezapočítava majetok v osobnom vlastníctve spoločníka spoločnosti. V danom prípade pri rozhodovaní sa, či začať podnikať ako SZČO alebo SRO je potrebné zvážiť, aké možné riziká môžu v budúcnosti z podnikania vzniknúť a aký to môže mať dopad na celkový majetok podnikateľa alebo spoločníka.

Ďalším faktorom pri rozhodovaní sa, akú formu podnikania si zvoliť je platenie si odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Na začiatku svojho podnikania nemajú začínajúci podnikatelia veľké finančné prostriedky, snažia sa najskôr si zarobiť, pokryť všetky svoje potreby a teda logicky platiť aj čo najmenšie nutné výdavky, ku ktorým určite patria aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V prípade, že sa rozhodnete pre podnikanie prostredníctvom právnickej osoby – eseročky, tu vzniká niekoľko variantov na optimalizáciu výdavkov na zákonné poistenie. Je samozrejmé, že odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne je potrebné platiť, ale pre mladých, začínajúcich podnikateľov nie je dôležité, aby platili extrémne vysoké odvody vzhľadom na ich vek a budúce nastavenie výšky dôchodku. Na Slovensku dochádza k častým a zásadným zmenám v daňovej ale aj sociálnej politike a tiež vyplácaniu dôchodkov a preto, pre mladého človeka nie je dôležité, akou čiastkou do systému sociálnej a zdravotnej poisťovne prispieva. Čo je podstatné, je skutočnosť, že bez platenia odvodov do systému zdravotnej poisťovne nie je možné získať zdravotnú starostlivosť a preto do tohto systému si každý občan platí zdravotné poistenie buď povinne zo svojho príjmu alebo dobrovoľne, ak za neho napríklad neplatí odvody štát v prípade, že je nezamestnaný. Takže ak sa rozhodnete pre formu podnikania cez obchodnú spoločnosť SRO, jednou formou je zamestnať sa vo svojej firme buď ako konateľ alebo zamestnanec. V tomto prípade z vyplácanej odmeny konateľovi spoločnosti alebo z hrubej mzdy zamestnanca sa počítajú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody sú nasledovné:

 

ZAMESTNAVATEĽ odvody % minimálny vymer.základ minimálny odvod maximálny vymer.základ maximálny odvod
sociálna poisťovňa 25,20% 441,50 109,61 6181 1557,59
zdravotná poisťovňa 10% 441,50 43,5 bez limitu bez limitu
ZAMESTNANEC          
sociálna poisťovňa 9,40% 441,50 40,89 6181 581,01
zdravotná poisťovňa 4% 441,50 17,4 bez limitu bez limitu

 

Výška odvodov sa dá regulovať podľa výšky stanovenej odmeny za výkon funkcie konateľa alebo hrubej mzdy.

 

V prípade, že budete vykonávať svoju podnikateľskú aktivitu ako SZČO, živnostníci – nováčikovia, ktorí začali s biznisom v tomto roku, si do konca decembra 2017 sami určia výšku preddavkov do zdravotnej poisťovne. Dôvodom je skutočnosť, že doteraz nepodnikali, takže sa im výška preddavkov určená zo základu dane z príjmov z podnikania nedá vypočítať. Treba si však uvedomiť, že do zdravotnej poisťovne sa hradia preddavky, ktoré sa následne zúčtujú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, ktoré za Vás urobí zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania k dani z príjmu. Z ročného zúčtovania Vám vznikne buď nedoplatok alebo preplatok a tento ste povinní na základe dokladu zo zdravotnej poisťovne povinní uhradiť do lehoty na to určenej. Začínajúci živnostník si môže pre rok 2017 určiť minimálny mesačný preddavok vo výške 61,81 eura.

V prípade sociálnej poisťovne a odvodov pre začínajúceho živnostníka, tento ich nemusí platiť okamžite po získaní živnostenského oprávnenia. Prvýkrát začínajúci živnostník začne platiť odvody do sociálnej poisťovne až od 1. júla 2018, na základe podaného daňového priznania za rok 2017 v termíne do 31.03.2018. Ak bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 napríklad do 30.06.2018, potom odvody do sociálnej poisťovne začne platiť až od 1. októbra 2018. Aj posunutie termínu na podanie daňového priznania je určitou formou optimalizácie odvodov do sociálnej poisťovne, keďže sa povinnosť platiť odvody posúva o 3 mesiace.

Ďalšou kategóriou pri podnikaní sú výdavky a ich uplatnenie pre účely zistenia daňového základu a výpočtu dane z príjmu. Ak si založíte právnu formu spoločnosti SRO, tak je spoločnosť povinná viesť podvojné účtovníctvo a z rozdielu medzi príjmami a výdavkami zistí základ dane, z ktorého vypočíta daň z príjmu právnických osôb. Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2017 je vo výške 21 %. Pre rok 2017 ešte stále platí daňová licencia. Ide o daň, ktorú musí obchodná spoločnosť zaplatiť aj keď nedosiahla žiadny zisk. Daňová licencia je odstupňovaná v závislosti od výšky dosiahnutého obratu a skutočnosti, či je firma platiteľ DPH alebo nie. Najvyššia daňová licencia je 2.880 eur. Avšak na eseročku, ktorá bola založená v priebehu roku 2017 sa táto povinnosť nevzťahuje. A preto je tu rada, nekupujte už existujúcu eseročku založenú pred rokom 2017, pretože Vás neminie zbytočná povinnosť zaplatiť daňovú licenciu, aj keď nevykážete žiadny zisk. Pre rok 2018 podľa novely zákona o dani z príjmu, daňová licencia je zrušená a obchodné spoločnosti sa vrátia do starého režimu platenia dane a to len z dosiahnutého zisku.

Novelou zákona o dani z príjmu od 1.1.2017 sú zavedené nové paušálne výdavky a to až do výšky 60 % z príjmu, max. 20.000 eur. Tieto paušálne výdavky si môžu uplatniť daňovníci SZČO bez toho, aby výdavky nejakým spôsobom zdokladovali a ešte si od príjmov okrem paušálnych výdavkov môžu uplatniť zaplatené odvody na poistnom. Ďalšou podmienkou na uplatnenie si paušálnych výdavkov je skutočnosť, že SZČO nie je po celý rok platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ide o veľmi komfortné riešenie pre podnikateľov, ktoré však podľa môjho názoru nie je reálne praktizovateľné pre lekárnika, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a predáva vo svojej lekárni lieky a iný doplnkový tovar. Takýto lekárnik si bude uplatňovať všetky skutočné výdavky ku svojim príjmom, pretože budú určite vyššie, ako je hodnota paušálnych výdavkov.

Dôležité je si tiež uvedomiť aj tú skutočnosť, že začínajúci mladí lekárnici majú rôzne osobné výdavky, ktoré potrebujú financovať. Je oveľa jednoduchšie získavať voľné finančné zdroje z podnikania ako SZČO, ako ich získavať z obchodnej spoločnosti. Ak si podnikateľ SZČO vyberie z účtu určeného na podnikanie finančnú hotovosť, ktorú použije na úhradu osobných výdavkov, nemusí sa zaoberať tým, ako zdokladuje použitie týchto peňažných prostriedkov. Jednoducho ide o osobnú spotrebu a nie je potrebné účtovať o pohľadávke v účtovníctve. Avšak, ak si lekárnik vyberie finančnú hotovosť z obchodnej spoločnosti SRO napr. na zaplatenie letnej dovolenky, tieto finančné prostriedky sa musia zaúčtovať voči spoločníkovi lekárnikovi ako pohľadávka a túto je potrebné zo strany lekárnika spoločnosti vrátiť. V prípade, že sa pohľadávka zúčtuje s dividendou z dosiahnutého zisku, dividenda je predmetom osobitnej zrážkovej dane vo výške 7 %. Po novele zákona o zdravotnom poistení, dividendy vyplácané za roky 2017 a neskôr už nie sú vymeriavacím základom pre odvody do zdravotnej poisťovne, ako tomu bolo v minulosti, ale spadajú pod osobitný režim zrážkovej dane vo výške 7 %.  Takže pri rozhodovaní, či ísť cestou podnikania ako SZČO alebo ako obchodná spoločnosť SRO je potrebné zvážiť aj túto skutočnosť.

Týmto článkom sme sa Vám snažili naznačiť zopár tém, ktoré treba zvažovať, pri rozhodovaní sa ako začať podnikať a veríme, že Vám pomôžu pri správnom vykročení do sveta podnikania.

 

Autor: Ing. Jana Tomšíková