Projekt Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva

Autorka: PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
Nemocničná lekáreň, Nemocnica Komárno s. r. o.

Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK je už od roku 1996 členom Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP – European association of hospital pharmacy), ktorá reprezentuje viac ako 21-tisíc nemocničných lekárnikov v 35-tich európskych krajinách, je jedinou asociáciou národných organizácií. Reprezentuje a rozvíja profesiu nemocničného lekárnika v rámci celej Európy za účelom zabezpečenia neustáleho zlepšovania výslednej liečby a starostlivosti o pacientov v podmienkach nemocnice.

V súčasnosti najväčším projektom EAHP sú tzv. Európske Vyhlásenia nemocničného lekárenstva (European Statements of Hospital Pharmacy). Vyhlásenia boli prijaté ešte v roku 2014 v Bruseli na celoeurópskej konferencii „Európska konferencia nemocničného lekárenstva 2014” (European Summit on Hospital Pharmacy) s cieľom optimalizovať kompetencie nemocničných lekárnikov v Európe. Vyhlásenia tvorili nielen európski delegáti z nemocničných lekární, ale i delegáti európskych zdravotníckych organizácií so sídlom v Bruseli prezentujúce rôzne lekárske, sesterské a iné organizácie združujúce ostatných zdravotníckych pracovníkov, takisto aj delegáti európskych organizácií pacientov so sídlom v Bruseli združujúce pacientov.

Výsledkom konferencie bolo odsúhlasenie 44 Vyhlásení o nemocničnom lekárenstve (European Statements of Hospital Pharmacy) rozdelené do 6 sekcií:

sekcia 1:          Úvodné vyhlásenia a riadenie (sedem vyhlásení),
sekcia 2:          Výber, zabezpečovanie a distribúcia (sedem vyhlásení),
sekcia 3:          Výroba a príprava (šesť vyhlásení),
sekcia 4:          Služby klinickej farmácie (osem vyhlásení),
sekcia 5:          Bezpečnosť pacientov a zabezpečovanie kvality (jedenásť vyhlásení),
sekcia 6:          Vzdelávanie a výskum (päť vyhlásení).

EAHP realizovala v období 2015 – 2018 niekoľko prieskumov (Survey), za účelom zistiť mieru povedomia o Vyhláseniach, zhodnotiť rozdiely v úrovni implementácie Vyhlásení medzi členskými krajinami, zároveň zistiť kľúčové bariéry brániace implementácii. Následne sledovať zmeny a stupeň progresie v jednotlivých Vyhláseniach. Pre rozsiahlosť problematiky bol prieskum, po vzájomnej dohode členských krajín, rozdelený na niekoľko etáp. Zber dát bol vykonávaný elektronicky. Požiadavka na ich vyplnenie bola zaslaná do jednotlivých lekární v rámci každej členskej krajiny na základe zoznamov poskytnutých prostredníctvom národných organizácií. Výsledky boli publikované v časopise European Journal of Hospital Pharmacy. Na základe výsledkov môžem konštatovať, že Slovenská republika sa žiaľ nachádza v rámci rebríčku na posledných miestach. Preto našim cieľom je, aby sme čo najefektívnejšie implementovali niektoré Vyhlásenia. Najväčšie nedostatky máme v sekciách 4 – Služby klinickej farmácie a 5 – Bezpečnosť pacientov a zabezpečovanie kvality. V niektorých nemocniciach sú viditeľné malé pokroky vedúce k ich postupnej implementácii. Slúžia ako príklady ostatným nemocniciam, že napriek tomu, že existuje mnoho argumentov, prečo sa to nedá, a predsa sa to dá. Len treba chcieť.

Od roku 2016 sa EAHP intenzívne stará o to, aby Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva boli implementované do reálnej praxe rovnako v každej krajine. Na podporu vytvorila projekt s názvom Od vyhlásení k implementácii, ktorého strategický plán bol stanovený na roky 2015 – 2019. Každá krajina má svojho implementačného ambasádora, ktorý zabezpečuje primárne prepojenie medzi EAHP, národnými asociáciami a nemocničnými lekárnikmi. Má za úlohu zvýšiť povedomie o dôležitosti implementácie Vyhlásení, nielen u nemocničných lekárnikov, ale i u ostatných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v nemocniciach.

V rámci projektu s názvom Od vyhlásení k implementácii, EAHP vytvorila tzv. online nástroj na sebahodnotenie (self assesment tool SAT), ktorý je dostupný na internete http://sat.eahp.eu/en/home v 9 rôznych jazykoch: angličtina, poľština, taliančina, gréčtina, francúzština, turečtina, maďarčina, srbsko-chorvátčina, rumunčina. Posledným prekladom bude čeština, na tomto preklade sa teraz pracuje. Ako návod na používanie nástroja na sebahodnotenie je vytvorené krátke video, dostupné na internete: https://www.youtube.com/watch?v=BmDBahJGpBQ. Nástroj na sebahodnotenie bol oficiálne publikovaný na 23. Kongrese EAHP v Göteborg vo Švédsku. Na jeho význam upozorňuje príspevok, dostupný na internete: https://www.youtube.com/watch?v=yhrXN_4a3-U.

Nástroj na sebahodnotenie (SAT) umožní nemocničným lekárnikom zhodnotiť úroveň implementácie v každej nemocnici. Použitie tohto nástroja slúži národným asociáciám vyhodnocovať a kontrolovať úroveň implementácie v rámci svojej krajiny. Navyše je hodnotnou pomôckou na preukázanie a sledovanie pokroku počas projektu implementácie. Je to tiež dobrý prostriedok na zvýšenie povedomia o projekte medzi manažérmi nemocnice a môže byť použitý aj pre porovnanie sa s inými nemocnicami. Tento nástroj môže využiť každý nemocničný lekárnik, aby zistil úroveň implementácie, ale dôležité je, aby bolo len jedno oficiálne hodnotenie zo strany vedúceho lekárnika.

Pomocou nástroja na sebahodnotenie je možné sledovať úroveň implementácie Vyhlásení v šiestich sekciách sumárne, alebo aj po jednotlivých Vyhláseniach. Vyjadruje sa v percentách. Po úspešnom dokončení analýzy sa automaticky vytvorí tzv. akčný plán, a navrhnú ďalšie potrebné kroky – primárne a sekundárne priority – úroveň uskutočniteľnosti a úroveň prospešnosti. A to každému individuálne. Navyše sú zavesené rôzne dokumenty, články, letáky, ktoré slúžia k pozitívnemu posunu. Akčný plán môže slúžiť aj ako oficiálny dokument rozvoja nemocničného lekárenstva v nemocniciach. Po určitej dobe, ideálne po 3 resp. 6. mesiacoch sa odporúča urobiť si opätovné hodnotenie, s cieľom sledovať posun vo vytýčených oblastiach. K januáru 2019 SAT úspešne absolvovalo 109 nemocničných lekární, zo Slovenska zatiaľ tri nemocničné lekárne.

Ďalším dôležitým krokom je vytvorenie tzv. centier excelentnosti (Statement Implementation Learning Collaborative Centres – SILCC). Ide tiež o podprojekt v rámci implementácie Vyhlásení. Na základe tohto programu majú nemocniční lekárnici možnosť navštíviť nemocnice z iných krajín, aby si prehĺbili vedomosti z oblasti nemocničného lekárenstva prepojeného s Vyhláseniami. V súčasnosti je 8 SILCC centier v rámci Európy: vo Veľkej Británii, v Nemecku, v Španielsku, v Turecku, v Maďarsku a vo Švédsku. EAHP podporuje nielen hostiteľov, ale aj záujemcov o tzv. stáž. Samozrejme každá strana – SILCC hosts a SILCC fellow – musí spĺňať určité požiadavky, ktoré definovala EAHP.

Každé Vyhlásenie je samo o sebe dôležité, ale dovoľujem si citovať najdôležitejšie a kľúčové pre implementáciu v Slovenskej republike:

1.1 Hlavným cieľom nemocničnej lekárenskej starostlivosti je optimalizovať výsledky liečby pacientov prostredníctvom spolupráce multidisciplinárnych tímov tak, aby sa dosiahlo zodpovedné používanie liekov na všetkých úrovniach.

4.1 Nemocniční lekárnici by mali byť zapojení do všetkých oblastí starostlivosti o pacienta, aby mohli perspektívne ovplyvňovať spoločne multidisciplinárne terapeutické rozhodovanie; mali by sa plne zúčastňovať na tomto rozhodovacom procese, vrátane poskytovania poradenstva, realizácie a sledovania zmien v medikácii v spolupráci s pacientmi, s tými, čo sa o nich starajú, aj s ďalšími odborníkmi v zdravotníctve.

4.2. Všetky žiadanky a predpisy by mali byť čo najskôr preskúmané a overené nemocničným lekárnikom. Ak to zdravotný stav dovoľuje, toto overenie by sa malo realizovať pred vydaním a podaním liekov.

4.3. Nemocniční lekárnici by mali mať prístup k zdravotným záznamom pacienta. Každý klinický zásah farmaceuta by mal byť zaznamenaný v zdravotnom zázname pacienta a analyzovaný kvôli informáciám o intervenciách, ktoré zlepšili kvalitu liečby.

5.1. „Sedem správností” (správny pacient, správny liek, správna dávka, správny spôsob podania, správny čas, správne informácie a správna dokumentácia) by malo byť vždy splnených pri všetkých činnostiach v nemocnici súvisiacich s liekmi.

Literatúra:

Sýkora, J., Ďurčanská, A., Slimáková, Ľ.: Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva 2014 – míľnik pre nemocničné lekárenstvo v Európe a na Slovensku. Farmaceutický obzor, roč. 83, 11 – 12, 2014, ISSN: 0014-8172

Komjáthy, H.: Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí. Praktické lekárnictvo., 2017; 7(3): 116–120

European Statements of Hospital Pharmacy [online]. Dostupné na internete: http://statements.eahp.eu/

Survey. Dostupné na unternete: http://statements.eahp.eu/surveys

Petr Horák, a kol.: EAHP European Statements baseline survey 2015: results, European Journal of Hospital Pharmacy Mar 2016, 23 (2) 69-75;

Petr Horák a kol.: EAHP statements survey 2016: sections 1, 3 and 4 of the European Statements of Hospital Pharmacy. European Journal of Hospital Pharmacy Sep 2017, 24 (5) 258-265;

Petr Horák, a kol.: EAHP European Statements Survey 2017, focusing on sections 2 (Selection, Procurement and Distribution), 5 (Patient Safety and Quality Assurance) and 6 (Education and Research). European Journal of Hospital Pharmacy Sep 2018, 25 (5) 237-244

Self assesment tool. Dostupné na internete: http://statements.eahp.eu/self-assessment/self-assessment-tool

SILCC. Dostupné na internete: http://statements.eahp.eu/statement-implementation-learning-collaborative-centres-silcc

 

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 03/2019