Profesionálny rast mladých farmaceutov s podporou UNIPHARMY

Toxikológia pre farmaceutov je nová vysokoškolská učebnica pre študentov študijného programu Farmácia. Mladých farmaceutov vždy s radosťou podporí aj UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktorá je reklamným partnerom učebnice spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou lekárnickou komorou a spoločnosťami INTERPHARM Slovakia, a. s. a Krka. Toxikológia pre farmaceutov je nová kniha, publikovaná v roku 2016.

Aby sme vám priniesli viac informácii zo zákulisia prípravy tejto knihy, položili sme autorke, doc. RNDr. Ingrid Tumovej, CSc., pár otázok:

  1. Čo vás viedlo k nápadu napísať túto knihu? Prečo ste sa rozhodli, že to bude práve učebnica? Rada odovzdávate skúsenosti študentom?

Predmet Toxikológia xenobiotík je súčasťou študijného programu „Farmácia“. V rámci európskych farmaceutických vysokých škôl je tento predmet zaradený medzi povinné predmety. Na našej fakulte patrí medzi povinne voliteľné, to znamená, že študenti si predmet môžu zapísať a študovať ho, ale nemusia. Každoročne je o tento predmet veľký záujem. Študenti ho považujú za zaujímavý a predpokladajú, že získané znalosti využijú aj po ukončení štúdia. Toxikológia je samostatný vedný obor, ktorý študuje účinky cudzorodých látok (xenobiotík) na živé organizmy. Je interdisciplinárnym oborom, pretože pri štúdiu toxických účinkov a objasňovaní mechanizmov ich podstaty využíva poznatky iných vied napr. biológie, fyziológie, patofyziológie, farmakológie, chémie, analytickej chémie, biochémie, klinických lekárskych oborov a ďalších. Dnes je známy celý rad aplikovaných odvetví toxikológie napr. experimentálna, klinická, veterinárna, súdnolekárska, vojenská, priemyselná, poľnohospodárska toxikológia, toxikológia liečiv, ekotoxikológia, imunotoxikológia… Každé odvetvie si vyžaduje zvláštne štúdium. Absolvent farmaceutického štúdia by mal mať aspoň základné vedomosti z oblasti toxikológie a keďže bude odborníkom na liečivá a lieky, podstatná časť predmetu Toxikologia xenobiotík je zameraná na orgánovú toxicitu liečiv. Keďže dosiaľ nebola vydaná vhodná učebnica, ktorej obsah by uviedol študentov farmácie do problematiky toxikológie, rozhodli sme sa napísať stručnú informatívnu knihu. Od zaradenia tohto predmetu do študijného programu som participovala na jeho výučbe a už niekoľko rokov som jeho garantom. Som farmakológ, avšak toxikológia sa prelína s farmakológiou, preto problematika mi bola vždy blízka. Aby predmet bol zaujímavejším, pozývam na prednášky aj odborníkov z praxe z NTIC. Som vysokoškolský učiteľ, snažím sa odovzdávať študentom znalosti z farmakológie aj z toxikológie najvhodnejšou formou. A podľa mňa, to je to najkrajšie na tejto profesii.

  1. Ako dlho ste na nej pracovali? Ako sa Vám spolupracovalo so spoluautormi?

Knihu sme začali písať s prof. MUDr. Pavlom Švecom, DrSc. asi v r. 2015. Obaja sme pociťovali, že práve takáto učebnica dostupná nie je. Po spracovaní obsahu sme sa pustili do písania, ale osud nám neprial. Prof. Švec ochorel, prestal písať, avšak stále sme spolu diskutovali, radil mi, mal veľa nápadov, inšpirácií a veril mi, že knihu dokončím aj bez neho. Sľub, ktorý som mu dala, som chcela splniť, prizvala som si k písaniu niektorých kapitol kolegyne, priateľky – doc. RNDr. Evu Račanskú, CSc. a doc. PharmDr. Adrianu Adameovú, PhD. Veľmi ťažké bolo ukončiť učebnicu, pretože ako som už spomínala, toxikológia je veľmi široký odbor. Niekedy je ťažšie napísať na málo stranách veľa informácii.

  1. Aké sú zatiaľ na knihu odozvy?

Vďaka pracovníkom vydavateľstva HERBA  je kniha vo veľmi dobrej knižnej úprave. Je plnofarebná a to oceňujú čitatelia. Zatiaľ mám len pozitívne odozvy. Ale ja viem a cítim, že by mohla byť aj lepšia.

  1. Mohli by ste nám priblížiť osobnosť recenzentov, ako sa dostali k tomu, že napísali recenziu.

Od začiatku písania učebnice som vedela, že recenzentmi budú odborníci, ktorí mi text prečítajú a odborne posúdia, napíšu nedostatky, a nájdu chyby, ktoré som ja nepostrehla. Oslovila som prof. MUDr. Milana Krišku, DrSc. a prof. MUDr. Jaroslava Kresánka, PhD. a obaja prijali moju ponuku.

Recenzenti:

Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. (1940)

Prof. Kriška je významný, široko rozhľadený farmakológ s hlavným zameraním na problematiku klinickej farmakológie, ktorý v rokoch 1991-2006 stál na čele Farmakologického ústavu LF Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom niekoľkých monografií, v ktorých sa zameral na hodnotenie liekov. V publikácii, vydanej v r. 2015 sa venoval otázkam o príčinách neúspechu farmakologickej liečby (Zlyhanie farmakoterapie – možnosti  prevencie), za ktorú dostal cenu Literárneho fondu 2016. Je nositeľom viacerých ocenení za pedagogickú, organizátorskú a vedecko-výskumnú aktivitu.

Prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD. (1950)

Je profesorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, nositeľom viacerých ocenení – Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, nositeľ Weberovej ceny za celoživotný prínos farmácii, čestným členom viacerých odborných spoločností SLS. Pôsobil vo funkcii prorektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V súčasnosti je prodekanom Fakulty ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií. Pôsobí ako pedagóg na SZU a ako lekár na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie LF Univerzity Komenského a  Slovenskej zdravotníckej univerzite.

 

Prof. RNDr. Emil Havránek, PhD. , Farmaceutická fakulta UK, Bratislava ku knihe napísal:

Knižná publikácia „Toxikológia pre farmaceutov“ je určená predovšetkým pre systematické štúdium študentom farmaceutických fakúlt, ktorí sa vzdelávajú v študijnom programe „Farmácia“. Môže byť použitá aj ako zdroj informácií potrebných „ad hoc“. Nová publikácia doc. Tumovej a kol. je mimoriadne aktuálna a prínosná, zapĺňa doterajšiu medzeru v študijnej literatúre pre študentov farmácie, ale aj medicíny. Kniha vznikla pod autorským vedením doc. RNDr. Ingrid Tumovej, CSc. a spoluautormi sú prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD., doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., všetci z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Autori spracovali základné teoretické a praktické toxikologické informácie a zamerali sa predovšetkým na problémy aplikovanej toxikológie, s ktorými sa budúci absolventi farmácie môžu stretnúť vo svojom povolaní. Rozsah a výber jednotlivých kapitol je koncipovaný tak, aby sa cieľovej skupine čitateľov podal čo najlepší prehľad o všeobecných aj špeciálnych princípoch toxikológie.

Cieľom prvej časti, ktorá sa zaoberá všeobecnou toxikológiou, je poskytnúť výklad základných toxikologických pojmov, popísať pôsobenie anorganických a organických toxických látok na ľudský, prípadne zvierací organizmus, uviesť faktory ovplyvňujúce toxický účinok chemických a prírodných látok. Autori sa venovali aj analýze zvláštnych typov smrteľných intoxikácii (eutanázia, popravy).

Cieľom špeciálnej časti je uviesť aktuálne poznatky o významných skupinách toxických látok, popísať mechanizmus a metabolizmus ich účinku, priebeh otráv, informovať o prevencii a prvej pomoci pri intoxikáciách ako aj možnostiach ich liečby. Autori venovali veľkú pozornosť orgánovej toxicite vybraných skupín liečiv, závislosti od omamných a psychotropných látok, toxikológii ionizačného žiarenia, poľnohospodárskej toxikológii, venovali sa aj toxickým látkam prírodného pôvodu a pod. Nevyhli sa ani problematike intoxikácii, ku ktorým dochádza v dôsledku predaja prípravkov z pochybných zdrojov tzv. „falošných liekov.“

Kniha je vo veľmi dobrej knižnej úprave, je vytlačená na 192 stranách, kriedového papiera, obsahuje 96 farebných obrázkov a 31 tabuliek, ktoré zvyšujú didaktickú úroveň. V závere je uvedená použitá literatúra, zoznam obrázkov, zoznam tabuliek a pomerne podrobný register.

Knihu si možno objednať aj cez internetové kníhkupectvo www.shopherba.sk, alebo zakúpiť v čitárni FaF UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

Spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová