„Pomohli by nám zásadné legislatívne zmeny – najmä vyššia marža”

– odpovedala nám RNDr. Mária Mušková, PhD. na otázku, čo by podľa nej pomohlo lekárnikom pri ich práci v lekárni, čo sa týka legislatívy.

Vyrastala s tromi mladšími bratmi v láskavej starostlivosti rodičov, od ôsmych rokov ako polosirota pre náhle úmrtie otca. Matka učiteľka, napriek ťažkému osudu, urobila všetko pre to, aby spolu so súrodencami mohla vyštudovať a žiť v rovnováhe osobných a pracovných úspechov. Stala sa z nej lekárnička srdcom aj dušou. Viac o svojom živote, súkromnom i pracovnom nám prezradila v rozhovore.

v lekárni v Londýne pri katedrále S. Pavla je od r. 2006 slovenský magister Mgr. Peter Muška

„Ja som bola zaujatá a očarená prostredím lekárne, kde pracovala moja sesternica a váženie na váhach zavesených na „prostredníčku“, príprava individuálneho lieku, balenie do fialovej krabičky, dialóg  s pacientom – rozhodli o mojej profesii.“ – spomína na motiváciu stať sa lekárničkou.

„Stredná zdravotná škola v Bratislave ma uviedla do sveta chémie, biológie a vyšetrovacích metód telesných tekutín a tkanív a umožnila nahliadnuť do strastí chorých. Zmaturovala som ako zdravotná laborantka a urobila prijímacie skúšky na FaF UK v Bratislave, ktorá bola jediná v ČSR. Štúdium bolo náročné, pritom zaujímavé a viedlo nás nielen k širokým poznatkom z mnohých vedných disciplín, ale aj k uvedomeniu si seba v spoločnosti a hlavne získaniu „spriaznených duší“ netušiac, že je to dar na celý život.“

Aké je podľa vás postavenie farmaceuta v súčasnosti?

Postavenie farmaceuta v lekárni je plytvaním jeho odborného potenciálu. Vytláča ho z pozície zdravotníckeho pracovníka do komerčnej úlohy v boji o prežitie, pričom ho zaťažuje obrovskou administratívou od spracovania receptov cez štatistické hlásenia po množstvo kontrol.

Čo máte na svojej práci najradšej a čo by ste naopak zmenili?

Najradšej mám prácu s pacientom – riešenie zdravotného problému a vďačný úsmev, keď odchádza. Zmenila by som hodnotenie farmaceuta predovšetkým za jeho liečebnú a preventívnu zdravotnú starostlivosť o pacienta, ktorej rozširovanie by umožnil presun administratívy, tam kde patrí napr. spracovanie receptov do zdravotných poisťovní.

Magistraliter prípravky – vytrácajú sa podľa vás z náplne práce lekárnika?

Individuálna príprava liekov je stále aktuálna, podľa mojich poznatkov viac mimo veľkých miest.

Čo čakáte od zavedenia ezdravia? Myslíte si, že je to pozitívum pre slovenské lekárenstvo alebo sa obávate nejakých problémov, ak áno, akých?

Elektronické zdravotníctvo má veľmi praktické dlho očakávané ciele, ktoré prinesú svoj efekt aj pre lekárenstvo. Bez problémov to zatiaľ nejde, sú však na to, aby sa riešili.

Ako podľa vás v súčasnosti funguje spolupráca lekár – lekárnik?

Spolupráca medzi týmito dvomi špičkovými zdravotníckymi odborníkmi je vždy otázka individuálnych schopností  komunikácie.

Otvorenie lekárne sv. Kríža v Stupave za prítomnosti primátora Stupavy Ing. Jána Beleša (v strede) a asistencie RNDr. Petra Mušku, CSc.

V čom je rozdiel medzi lekárňou, ktorú vlastní lekárnik a nelekárnik – pre pacienta?

V ideálnom prípade by nemal byť rozdiel, realita však môže byť prekvapujúca.

Myslíte si, že je odborný zástupca v lekárni nelekárnika nezávislý?

Nie.

Lekárnická distribúcia Unipharma pôsobí na trhu už 25 rokov. Od kedy ju registrujete a spolupracujete s ňou vy?

Pôsobím v lekárenstve 23 rokov a rovnako dlho spolupracujem s Unipharmou, pričom je pre mňa ako lekárnika aj ekonomicky a odborne spoľahlivým distribučným partnerom,pre mňa ako nezávislého lekárnika aj garantom ochrany a ekonomickej podpory v rámci projektu Plus lekáreň. Pre mňa ako odborného zástupcu lekárne je nielen organizátorom odborných podujatí aj s medzinárodnou účasťou, ale aj charitatívnou spoločnosťou, ktorá vie pomáhať.

Ako vidíte perspektívu a vývoj slovenského lekárenstva vzhľadom na maržu lekární?

Súčasná marža nestačí kryť náklady na prevádzku lekárne ani pri dobrej organizácii. Štátom regulované ceny liekov stále klesajú, počet lekární prevyšuje potrebu a hlavne rozpútal boj o  prežitie. Pomohli by zásadné legislatívne zmeny: objektivizovať počet lekární podľa demografických a geografických kritérií a vyššia marža alebo paušálny poplatok za zdravotnú starostlivosť o pacienta.

Ste členkou Veľkej redakčnej rady časopisu Lekárnik, ako si spomínate na ostatných členov VRR či na jednotlivé zasadnutia?

Som v redakčnej rade „Lekárnika“ od jeho vzniku a spolupráca s jej členmi – špičkovými odborníkmi z jednotlivých oblastí farmácie, pri formovaní pohľadu farmaceuta na vývoj našej profesie v spoločnosti, na vývoj v oblasti farmaceutických  vied, ale hlavne prezentácia farmaceuta navonok ako jedinečného odborníka vo svete lieku je pre mňa darom a všestranným obohatením.

spracovala: Mgr. Alexandra Pechová