PharmDr. Katarína Stollárová Lekáreň Hypericum, Nitra „O lieku vie najviac farmaceut!“

„Liek patrí do rúk farmaceuta, ktorý jediný vie objektívne a nezávisle podľa stanovených právnych predpisov a odborných znalostí zodpovedne zrealizovať jeho výdaj.“ Takto vníma svoje postavenie lekárnika v spoločnosti PharmDr. Katarína Stollárová z lekárne Hypericum v Nitre. Takisto ju trápi otváranie stále nových lekární, veď „za rohom“ lekárne Hypericum vyrastá opäť ďalšia konkurencia.

   

Rodina plná odborníkov

 

PharmDr. Stollárová je rodená Nitrianka. Je pevne spätá s týmto mestom okrem piatich rokov štúdia farmácie v Bratislave. Na úvod sme sa PharmDr. Stollárovej opýtali, čo ju motivovalo k štúdiu farmácie. „Vplyv rodinného zázemia, ktoré pozostáva zo samých odborníkov v odbore medicíny, zoológie, botaniky, zohrávalo veľkú rolu pri rozhodovaní sa pre moje ďalšie povolanie. Ako vidím, do značnej miery to ovplyvnilo aj moje deti. Hodiny chémie, biológie a matematika boli mojou silnou stránkou už od základnej školy a medicína ma nelákala. Farmácia bola možnosť, ktorú som si pri preberaní možných alternatív v tom čase vybrala. Vybrala som si odbor „klinická farmácia”, ktorý mi umožnil už počas štúdia sa viac dozvedieť o účinkoch liekov. Tým, že oddelenia klinickej farmakológie na Slovensku neboli a ešte stále nie sú bežné a ich práca je stále vnímaná ako finančná záťaž pre nemocnicu, moje kroky viedli úplne prirodzene do prostredia lekárne v snahe plnenia si základného poslania povolania lekárnika v samostatnej a nezávislej lekárni.”

 

Deti sa vybrali rovnakým smerom

 

Ako PharmDr. Stollárová uviedla, jej syn Kristián je už druhým rokom zamestnaný v ich lekárni, ako absolvent Farmaceutickej fakulty v Bratislave. „Teší ma, že ho štúdium veľmi bavilo aj baví, nakoľko má v pláne absolvovať rigoróznu skúšku k získaniu titulu PharmDr.“

Rovnako však aj mladých farmaceutov trápia problémy lekárnikov na Slovensku. „Nerovný konkurenčný boj s majiteľmi sieťových lekární, verejných nemocničných lekární, ako aj neustály boj o získanie nedostatkových liekov frustruje mladého farmaceuta, ktorý by chcel začať svoju kariéru v pokojnom odbornom kruhu kolegov združených vo svojej stavovskej organizácii. Dcéra Veronika, ako absolventka bakalárskeho štúdia Farmaceutickej fakulty v Bratislave je druhý rok zamestnaná ako referentka predaja v spoločnosti UNIPHARMA. Práca vo firme sa jej páči. Rýchlym tempom získava prax, v ktorej plne využíva teoretické znalosti získané na fakulte.“

Postavenie lekárnika v spoločnosti

 

„Moje postavenie v spoločnosti vnímam ako každodenný boj o svoje právoplatné postavenie samostatného odborníka, ktorý chce podľa vlastného vedomia a svedomia pomáhať pacientom aj lekárom orientovať sa vo svete liekov pri ich každodenných rozhodovaniach.

Byť vždy naporúdzi, podať zodpovedne čo najširšie informácie o danom lieku s  využitím svojich vedomostí a skúseností. Veď predsa o lieku vie najviac farmaceut. V tomto mi pomohla v prvom rade škola, zvládnutie náročných štátnic v piatom ročníku, následne získanie titulu PharmDr. a určite pre utvrdenie si svojich vedomostí a získanie zodpovednej sebavedomej istoty pri práci mi veľmi pomohlo predatestačné štúdium a atestácia z odboru lekárenstva. Som veľmi vďačná za hodnotné prednášky našich pedagógov, ktoré som mala možnosť absolvovať ako študentka farmácie na našej Alma mater, ale aj prednášky v rámci ďalšieho vzdelávania farmaceutov. Snažím sa pravidelne zúčastňovať konferencie klinickej farmakológie Lívie Magulovej, odkiaľ si vždy donesiem do praxe niekoľko nových upozornení, či poznatkov.”

„Farmácia je nekonečná veda, ktorej sa treba venovať stále a intenzívne,“ uviedla PharmDr. Stollárová a pokračuje: „Už mesačnou PN-kou vypadnete z kolotoča nových informácií a zmien, ktoré treba vnímať a dopĺňať. Možno práve to tempo a schopnosť dopĺňania si nových vedomostí, ktoré hneď viete aj účinne využiť pri svojej práci ma baví a napĺňa. Pre mňa náročnejšou a menej atraktívnou je otázka administratívy, legislatívy a financií v lekárni.“

 

Problémy, ktoré sa dotýkajú každého lekárnika

 

PharmDr. Stollárová sa vyjadrila k najaktuálnejším problémom, ktoré v súčasnosti trápia lekárnikov: „Myslím, že ďalším poklesom degresívnej marže bude vážne ohrozený daný počet lekární, ich efektivita a rentabilita.

 

  • Novelou zákona č. 362/2011, kde konateľom spoločnosti mal byť zodpovedný farmaceut, by sa nevyriešil základný problém vlastníctva lieku, len by pribudli povinnosti a riziká pre zodpovedného farmaceuta. Len vlastníctvo minimálne 51 % podielu imania lekárne, teda aj liekov, by vyriešilo nezávislú činnosť pri rozhodovaní v lekárni pre farmaceuta.
  • Čo sa týka ezdravia, myslím si, že je to prirodzený vývoj IT technológie, ktorý treba implementovať v zdravotníctve a využiť jeho výhody a trpezlivo eliminovať jeho negatíva. Vidím v tom zjednodušenie našej práce a pokrok. V lekárni sme erecept zaviedli v januári. Momentálne máme asi 60 % ereceptov z celkového výdaja.
  • GDPR, ktoré vstúpi do platnosti od 25. mája 2018 zatiaľ nemám vyriešené, ale chcela by som sa obrátiť na právnickú kanceláriu, ktorá mi vypracuje presný projekt daných postupov pri ochrane osobných údajov, ktoré si budeme musieť celý tím v lekárni osvojiť a ja, ako zodpovedná osoba v lekárni, budem komunikovať s danou právnickou kanceláriou o postupe pri prípadnom nahlásenom incidente.
  • Overovanie originality liekov vnímam ako ďalší vývojový krok, ktorý prináša elektronizáciu pracovných postupov vo všetkých odvetviach, nielen v zdravotníctve.

 

Budeme sa musieť s tým popasovať s nádejou, že to prinesie aj svoje pozitíva pri lepšej evidencii skladových zásob.“

Konkurencia

 

„Čo sa týka konkurencie v našom okolí, chcela by som poukázať na fakt, že pán Drucker, ešte ako minister zdravotníctva na základe súčasnej legislatívy naštartoval likvidáciu mnohých súkromných lekární tým, že dal návrh vytvorenia nemocničných verejných lekární prevádzkovaných samotnou nemocnicou. Je to dovŕšenie likvidácie samostatného povolania lekárnika, kedy už samotný štát vytvorením systému stretu záujmov konkuruje súkromnému sektoru podnikateľskou aktivitou za pomoci štátnych peňazí. Momentálne čakáme na otvorenie nemocničnej verejnej lekárne, ktorá určite ovplyvní naše pôsobenie.

Prijatie zákona, ktorý umožní otvoriť novú lekáreň len farmaceutovi s atestáciou s 51 % podielom vlastníctva by premenilo postupne systém na síce konkurenčný, ale s jednoznačnými povinnosťami a právami zúčastnených. Liek patrí do rúk farmaceuta, ktorý jediný vie objektívne a nezávisle podľa stanovených právnych predpisov a odborných znalostí zodpovedne zrealizovať jeho výdaj.“

 

Spolupráca s UNIPHARMOU

 

„S UNIPHARMOU spolupracujem už 19 rokov. Od začiatku patrí medzi našich dôležitých partnerov a už mnoho rokov je našim hlavným dodávateľom. Spolupráca bola, aj je veľmi korektná, priateľská, ústretová, spoľahlivá a príjemná. Vždy som našla odbornú aj partnerskú pomoc pri riešení mnohých problémov. Každoročne organizovaný Lekárnický kongres mi vždy pomohol lepšie sa zorientovať v legislatívnych zmenách a lepšie hodnotiť moje pôsobenie v systéme zdravotníctva na Slovensku a dal vždy možnosť nahliadnuť do činnosti lekárnikov v iných krajinách.

Veľkým pomocníkom pri každodennej práci je pre nás aj časopis Lekárnik, ktorý prináša vždy aktuálne témy a farmaceut si tam vždy nájde veľa zaujímavých a dôležitých tém.

Čo sa týka projektu Plus lekáreň, spočiatku som váhala pri zavedení tohto systému. Za daného postavenia lekární je to momentálne veľmi zaujímavý prostriedok zvýšenia rentability a efektivity našej práce. Pacienti sú spokojní s prípravkami a oceňujú akcie, ktoré daný systém prináša.“

 

Spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová

Foto: autorka

Článok bol publikovaný v časopise Lekárnik č. 05/2018