PHARMASUMMIT 2018

V nádhernom prostredí Horného hodrušského tajchu v hoteli Salamandra Resort sa uskutočnila 20. a 21. mája 2018 odborná konferencia pod názvom PHARMASUMMIT.

Generálnym reklamným partnerom bola firma MYLAN, ktorá je v súčasnosti  jedným z popredných svetových výrobcov liekov a špecializovaných farmaceutík, ktorý svoje produkty dodáva do približne 145 krajín a regiónov. Garantom odborného podujatia bol prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., ktorý je aj členom Veľkej redakčnej rady časopisu Lekárnik.

PharmDr. Ivan Kraszkó, generálny riaditeľ Mylan, Mgr. Jana Širková, senior PM Mylan, MUDr. Branislav Vohnout, PhD., diabetológ, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Na odbornom podujatí vystúpil ako prvý garant odborného programu s prednáškou Aktuálne otázky liekovej stratégie pre farmáciu na Slovensku. Prof. Kyselovič sa venoval vývoju farmaceutického trhu v celosvetovom kontexte na Slovensku, novelám zákonov vo farmácií a v liekovej politike za roky 2016 až 2018 a na záver aj implementácií nariadenia EÚ o povinnosti verifikácie pravosti liekov v SR.

Branislav Vohnout z Ústavu výživy, FOaZOŠ a Koordinačného centra pre familiárne hyperlipoproteinémie SZU sa predstavil s prednáškou Nutnosť dlhodobej hypolipidemickej liečby. Množstvo štúdií na bunkovej a molekulárnej úrovni popísalo mechanizmy, akými sa lipidy podieľajú na iniciácii a rozvoji aterosklerotických lézií. Podľa B. Vohnouta epidemiologické štúdie preukázali vzťah medzi LDL-C a rizikom kardiovaskulárnych ochorení:

„Genetické štúdie ukázali, že vrodené zvýšené hladiny LDL-C vedú k zvýšenému kardiovaskulárnemu riziku, kým geneticky podmienené znížené hladiny LDL-C toto riziko naopak redukujú. Finálne potvrdenie kauzálnej úlohy LDL-C nám priniesli výsledky veľkého množstva klinických štúdií, ktoré preukázali efekt redukcie LDL-C na kardiovaskulárne riziko u pacientov v primárnej aj sekundárnej prevencii, pričom tento efekt bol dosiahnutý rôznym mechanizmom redukcie LDL-C.“  Na záver prednášajúci konštatoval, že  nedávno uverejnená veľká meta-analýza statínových štúdií skupiny „the Cholesterol Treatment Trialists Cooperation” ukázala, že zníženie LDL-C o 1 mmol/l vedie k 21 % zníženiu hlavných vaskulárnych príhod, 24 % zníženiu koronárnych príhod, 12 % redukcii vaskulárnej mortality a 9 % redukcii celkovej mortality. Podľa neho hypolipidemická liečba patrí k pilierom v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Vo všeobecnosti je pokladaná za bezpečnú a dobre tolerovanú, čo potvrdzujú aj výsledky randomizovaných klinických štúdií. „Napriek jednoznačne preukázanému klinickému benefitu hypolipidemickej liečby pri dobrom bezpečnostnom profile veľké množstvo pacientov nedosahuje cieľové hodnoty, respektíve neužíva pravidelne predpísanú liečbu. Je úlohou lekárov aj farmaceutov, aby pacienti dostávali korektné informácie o liečbe, jej benefitoch a tak sa zvýšila compliance s dlhodobou hypolipidemickou liečbou.“

JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát z kancelárie h&h PARTNERS hovoril o možných sankciách v činnosti lekárnika a venoval sa definíciám pojmov liek verzus výživový doplnok. Vysvetlil podrobnosti ohľadom právnej zodpovednosti a jej mieste v praxi lekárne a lekárnika. „Bezpečnosť pacienta je zaručovaná aj právnou úpravou zodpovednosti za správny výkon činností jednotlivých subjektov systému zdravotnej starostlivosti. Aktuálnou výzvou pre úvahy o právnej zodpovednosti lekárnika je posúdenie zodpovednostnej matrice, v ktorej bude figurovať celý rad subjektov participujúcich na starostlivosti o zdravie pacienta a zohľadnenie aktívnejšej role lekárnika vo farmakoterapii pacienta. Uvedené vyžaduje aj to, aby sa samotní poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, ako aj lekárnici aktívne zaujímali o spôsoby manažovania právneho rizika spojeného s výkonom ich činnosti.“ – vysvetlil JUDr. Humeník.

Diskusia:

  1. Otázka z pléna: V poslednom slide ste hovorili o možnej ochrane pred sankciami. Ono to vyzerá pekne, keď je to napísané. Predstavte si ale celý sortiment lekárne, že by niekto mal kontrolovať každú krabičku a poznať všetky zdravotné tvrdenia, ktoré tam môžu a nemôžu byť. Napadlo mi iné riešenie a to: zazmluvniť si dodávateľa – aj dodávateľov je veľa, ale stále menej ako tých krabičiek. Máte spätnú väzbu, či sú dodávatelia ochotní takéto zmluvy podpísať?

JUDr. Humeník: „Nie sú ochotní. Uvedomme si jednu vec. Ten postoj zmluvného partnera je výsledkom  historickej pamäte. Akonáhle prvýkrát voči niekomu uplatňujete prísnejšie požiadavky – že sa chránite, tak zákonite sa na vás ten zmluvný partner pozerá, že doteraz sme to robili len na základe objednávky a teraz chcete odo mňa zmluvu. Je nevyhnutné začať so zmluvným partnerom komunikáciu v danej veci. Takýto prenos zodpovednosti je jednou z možností riešenia tohto problému.“

 

  1. Otázka od lekárnika: Kto je zodpovedný za chybné uvedenie obsahu výživového doplnku či lieku? Ja uvádzam tovar na trh a ja som zaň zodpovedný alebo je možné preniesť túto zodpovednosť na dodávateľa?

JUDr. Humeník: „V tomto prípade je rozhodujúce, kto danú potravinu, produkt uviedol na trh. Odpoveď zákona je taká, že to môže byť v podstate aj lekáreň, nedá sa to vylúčiť. Ak to bude tá lekáreň, v prvom rade tam zodpovedá napriamo, pokiaľ kúpila výživový doplnok od dodávateľa, aj tak za určitých okolností môže byť účastníkom nejakého správneho konania, zoberme si napríklad to klamlivé označovanie: aj zákon o reklame hovorí o tzv. šíriteľovi reklamy, to môže byť subjekt, ktorý reklamu nezadával a nekreoval jej obsah, ale skrz neho sa šíri – aj obal lieku, leták, rollup môže byť reklamou a akonáhle ho máte v lekárni – vy ste šíriteľom reklamy. Na jednej strane sa človek teší, reklama podporí predaj, ale je s tým spojená aj táto zodpovednosť. Nikto nie je úplný odborník na legislatívu samozrejme, vy máte byť lekárnici a nie právnici a ani marketingoví špecialisti a preto má zmysel prenášať túto zodpovednosť na zmluvného partnera.”

 

Mgr. Jana Širková za farmaceutickú firmu MYLAN:

„V rámci MYLANU sa nemôže stať, že uvedieme na trh výživový doplnok, ktorý tieto legislatívne kritériá nespĺňa. V prvom rade všetky propagačné materiály prechádzajú dvojstupňovým schvaľovaním. To isté platí aj o kvalite produktu. Napriek tomu, že nám to zákon Slovenskej republiky neprikazuje, naše interné pravidlá o správnej výrobnej praxi pre každý doplnok výživy sú také, že dodávame pre každú šaržu aj certifikát kvality t. zn. to zloženie, ktoré deklarujeme na obale v jednotlivých tabletách skutočne aj je.”

 

Na druhý deň vystúpil so svojou prednáškou s názvom Štandardná dispenzácia v lekárni PharmDr. Peter Stanko. Na úvod definoval pojem dispenzácia: „Dispenzácia je informačná a poradenská činnosť o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách, ktorú vykonávajú osoby oprávnené vydávať lieky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pre pacientov (Vyhl. č. 129/2012 Z. z.), resp. poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie (Zák. č. 362/2011 Z. z.).“ Následne sa venoval štandardným dispenzačným postupom, ktoré sú definované ako základné a východiskové materiály pre správnu dispenzačnú prax ako neoddeliteľná súčasť zdravotnej (lekárenskej) starostlivosti (asistované samoliečenie bolesti, asistované samoliečenie akútnej hnačky, asistované samoliečenie obstipácie, asistované samoliečenie nedostatočného trávenia, suplementačná terapia – vápnik, suplementačná terapia – magnézium).

 

autor: Mgr. Alexandra Pechová

foto: autorka