Nové možnosti liečby neuropatickej bolesti použitím uridín monofostátu (UMP)

AUTORI: MUDr. Kinga Križalkovičová a MUDr. Peter Križalkovič

Jednou z najčastejších príčin návštevy u praktického lekára je bolesť. Je to subjektívny pocit, ktorý signalizuje hrozbu poškodenia, alebo už existujúce poškodenie organizmu. Základom vzniku bolesti je podráždenie receptorov, alebo priamo nervových vlákien. V závislosti od trvania môže ísť o akútnu alebo chronickú bolesť. Akútna bolesť je krátkodobá, časovo je viazaná na podnet, je lokalizovaná, má charakter bodania, zvierania, pálenia, pulzovania (napr. poúrazová, pooperačná, popáleninová atď.). Chronická bolesť trvá dlhšie ako 3 – 6 mesiacov (napr. neuropatická, nádorová).

Pojem neuropatia (NP) označuje poruchu funkcie, alebo štrukturálne poškodenie nervu. Touto poruchou trpí až 8 % populácie. Je opisovaná ako pálivá, šľahavá elektrizujúca,  alebo tupá, zvieravá, búšiaca. Charakteristické pre NP sú aj spontánne senzitívne príznaky ako parestézie, dysestézie. Objektívnym vyšetrením sa zisťuje často alodýnia, alebo hyperalgézia.

V diagnostike neuropatickej bolesti má dominantné postavenie EMG, ktoré poskytuje obraz o poškodení stredne hrubých  až hrubých myelinizovaných nervových vlákien.

Najčastejšie formy neuropatie v ambulancii praktického lekára sú diabetická polyneuropatia, toxická polyneuropatia (najčastejšie etyltoxickej etiológie), neuropatie vertebrogénne etiológie: cervikobrachiálny syndr., lumboischiadický syndr., neuralgia nervi trigemini, syndróm karpálneho tunela, postherpetická neuralgia, poškodenia periférnych nervov posttraumatickej etiol.

V liečbe neuropatickej bolesti sa najčastejšie používajú: Antipyretiká (ASA, paracetamol), NSAID, antidepresíva, antiepileptiká (gabapentín, pregabalín), opiáty (tramadol, morfin).

Tieto prípravky však iba zmierňujú vnímanie bolesti, ale nepôsobia na príčinu jej vzniku. Vzhľadom na patofyziológiu PN, ktorá často zahŕňa léziu myelin produkujúcich Schwannových buniek v periférnych nervoch, je regenerácia poškodenia myelinovej pošvy základným prvkom liečby.

Jednou z možností ako potlačiť cez regeneráciu poškodeného nervu bolesť do takej miery, aby užívanie liekov na bolesť nebolo potrebné, alebo aby sa zredukovala ich dávka je použitie kombinácie uridín 5 monofostátu (UMP), vitamínu B12 vo forme metylkobalamínu a kyseliny listovej vo forme metylfolátu.

Uridín monofostát (UMP) (obr. vzorca) je nukleotid zložený z cukru ribózy, fostfátovej skupiny a nukleovej bázy uracilu, a je jednou zo stavebných zložiek pri syntéze novej RNA. RNA (mRNA) prenáša genetickú informáciu z DNA do ribozómov (miesto syntézy bielkovín). Pri obnove poškodeného nervu je potrebná zvýšená syntéza materiálu, teda je potrebné zvýšené množstvo mRNA na urýchlenie transkripcie genetického kódu. Pri bežnej hladine mRNA obnova nervu je pomalá (mesiace, až roky), alebo sa neuskutoční.

UMP podporuje obnovu a rast nervových vlákien cez NGF (faktor rastu nervov), zúčastňuje sa na syntéze fosfolipidov bunkovej membrány. Podporuje synaptogenézu (zvyšuje hladinu fosfatidyl cholínu, a tvorbu membrán dendritov), vplýva na zvýšenie produkcie neurotransmiterov (DOPA, Acetylcholín).

Výsledok prieskumnej, multicentrickej štúdie portugalských  lekárov primárnej starostlivosti ohľadom sledovania účinku liečby preparátom UMP + vitamín B12 + kyselina listová, v ktorej bola bolesť hodnotená pomocou validovaného dotazníka painDETECT (PDQ) pri začatí liečby a po uplynutí 60 dní od nasadenia preparátu potvrdil, že sa celkové skóre pre bolesť hodnotené pomocou PDQ výrazne znížilo (zo 17,5 na 8,8 bodov vo finálnom hodnotení) znížila sa aj spotreba  analgetík (NSAID, opitátov, antidepresív atď).

To znamená, že použitie preparátu v kombinácii UMP, vitamínu B12 a kyseliny listovej nám dáva nádej, že bolesť sa dá liečiť, nie len potláčať.

 

Literatúra:

BOLESŤ A NEUROPATIA, Pavol Kučera, I. neurologicka klinika FNsP, Bratislava, Nemocnica Stare mesto Via pract., 2006, roč. 3 (12): 562–566

Effect of the combination of uridine nucleotides, folic acid and vitamin B12 on the clinical expression of peripheral neuropathies LuisNegrão, PedroAlmeida, SérgioAlcino,HelenaDuro, TeresaLibório, Ulisses MeloSilva, RicardoFigueira,  SílviaGonçalves, Laura NetoParra, Pain Management (2014) 4(3), 191–196

Uridine monophosphate, folic acid and vitamin B12 in patients with symptomatic peripheral entrapment neuropathies Luis Negrão & Paula Nunes; on behalf of the Portuguese Group for the Study of  Peripheral Neuropathy Pain Management. (2016) 6(1), 25–29

Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tölle TR. painDETECT: a new screening  questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. Curr. Med. Res. Opin. 22(10), 1911–1920 (2006).

Obrázky:

https://stock.adobe.com/sk/

U.S. National Library of Medicine

National Center for Biotechnology Information