Možnosti kauzálnej terapie neuropatií a s nimi súvisiacej neuropatickej bolesti použitím uridínmonofosfátu v kombinácii s vitamínmi B9 a B12

autor: MVDr. Dušan Kukučka, Neuraxpharm

Neuropatie sú častým neurologickým ochorením s populačnou prevalenciou 2 400 na 100 000 osôb (2,4 %) s nárastom až do 8 000 na 100 000 (8 %) so stúpajúcim vekom. Až štvrtina pacientov nie je vôbec liečená a viac ako 2/3 je liečených antipyretikami a nesteroidnými antireumatikami ktoré sa považujú v liečbe neuropatickej bolesti za neúčinné, alebo minimálne účinné. Až štvrtina pacientov nie je vôbec liečená a viac ako 2/3 je liečených antipyretikami a nesteroidnými antireumatikami ktoré sa považujú v liečbe neuropatickej bolesti za neúčinné, alebo minimálne účinné.

V poslednom období sa na slovenskom lekárenskom trhu začínajú objavovať prípravky obsahujúce látku uridínmonofosfát (UMP). Táto molekula sa zdá byť veľmi dobrou alternatívou pri zvládaní neuropatií, a s nimi spojenej bolesti. Charakteristika vlastností tejto látky a jej mechanizmus účinku dáva, pri vhodnej kombinácii s vitamínmi skupiny B, šancu bojovať so samotnou príčinou neuropatickej bolesti, čiže poškodeným periférnym nervovým vláknom.

UMP je pyrimidínový nukleotid, ktorý sa nachádza v bunkách takmer všetkých živých organizmov. Uridín je stavebnou zložkou ribonukleovej kyseliny (RNA). Potravinové zdroje uridínu ako sú pivo, materské mlieko, pekárenské droždie, zelenina však ani pri pravidelnej konzumácii nedokážu spoľahlivo zvýšiť hladinu uridínu v nervovej sústave, keďže samotný uridín nedokáže preniknúť z čreva cez hematoencefalickú bariéru. Tu slúži ako nosič fosfátová časť UMP, ktorá zabezpečí uvedený prechod uridínu. Preto aj napriek príjmu potravy s dostatkom zdrojov uridínu je na zabezpečenie jeho zvýšenej hladiny v organizme nevyhnutná suplementácia prípravkami s obsahom uridín monofosfátu.

Priaznivý vplyv UMP na poškodený periférny nerv spočíva, ako bolo už uvedené, v jeho schopnosti preniknúť cez hematoencefalickú bariéru a zvýšiť koncentráciu uridínu v nervovej sústave. Periférny nerv má pri svojom poškodení schopnosť regenerácie, táto je však v niektorých prípadoch príliš pomalá, alebo nedostatočná. Zvýšenie hladiny uridínu umožňuje zvýšenie syntézy mRNA, čo sa priaznivo odzrkadlí na rýchlosti prepisu genetickej informácie z DNA u deliacej sa bunky poškodeného nervu. Toto má za následok rýchlejšiu regeneráciu poškodeného nervu, či už axónu, alebo myelínovej pošvy.

Ďalším priaznivým účinkom UMP pri neuropatických ochoreniach je aktivácia nerve growing faktoru (NGF). NGF riadi proces diferenciácie a rastu nervovej bunky a to cez aktiváciu jeho receptora TrkA. Tento je aktivovaný P2Y2 receptorom a vzájomne tak riadia správnu signalizáciu pri diferenciácii a raste nervovej bunky indukovaných cez NGF. UMP ako agonista P2Y2 receptora napomáha horeuvedenému procesu.

Vitamíny B9 a B12 majú rovnako priaznivý vplyv na urýchlenie delenia buniek, správnu tvorbu myelínu, ako aj na reguláciu hladiny homocysteínu, ktorý pri jeho zvýšenej hladine poškodzuje nervové bunky.

Priaznivý účinok kombinácie UMP a vitamínov B9 a B12 na liečbu neuropatií a s nimi spojenej bolesti bol preukázaný v otvorenej multicentrickej, prieskumnej štúdii. Pacienti s rôznymi typmi neuropatií užívali horeuvedené zložky po dobu 60 dní a následne bolo potvrdené signifikantne významné zmiernenie príznakov neuropatií, ako aj zníženie dávok, respektíve úplné vysadenie liekov proti bolesti.

Z tejto aj ďalších štúdií vyplýva, že UMP predstavuje prísľub do budúcna pre riešenie príčiny neuropatickej bolesti, to znamená že napomáha pri regenerácii poškodených periférnych nervov a jeho účinky sú veľmi vhodne doplňované kombináciou s vitamínmi B9 a B12.

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 10/2019