Ministerka zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.: „Ak Slovenská lekárnická komora predloží právny návrh úpravy vlastníctva lekární, budem sa tým zaoberať.”

S doc. MUDr. Andreou Kalavskou, PhD., sme vám priniesli rozhovor pred  rokom, v júnovom čísle nášho časopisu. Vtedy bola štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva SR, pričom na túto pozíciu nastúpila 14. apríla 2016. Prezident SR Andrej Kiska ju 22. marca 2018 vymenoval za ministerku zdravotníctva SR, preto vám pri tejto príležitosti prinášame krátky rozhovor.

Aké sú vaše plány na novej pozícií ministerky zdravotníctva, aké prvé kroky podniknete? Čo je podľa vás potrebné riešiť ako prvé v slovenskom zdravotníctve a lekárenstve?

Hoci sedím v kresle ministerky zdravotníctva, som predovšetkým lekárka a na prvom mieste je pre mňa pacient. Od toho sa odvíjajú aj moje zámery. Chcem, aby sme pokračovali v nastavených krokoch a postupne skvalitňovali viaceré oblasti. Plánujem zlepšovať podmienky v nemocniciach, takisto zlepšovať podmienky na prácu lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, prioritou je pre mňa aj pokračovanie v krokoch na vybudovanie novej špičkovej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Mojím cieľom je zlepšiť, čo sa bude dať. Kľúčovým rozmerom je to, aby pacient dostal zdravotnú starostlivosť v adekvátnom čase. Preto napríklad potrebujeme zadefinovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov, na ktorých už aktívne pracujeme. Rovnako potrebujeme lepšie vybavenie existujúcich nemocníc, dokončiť nákup zdravotníckej techniky, aby sa zdravotníkom lepšie pracovalo a pacienti dostali ešte lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Prezident SR Andrej Kiska 22.3.2018 vymenoval doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD. za ministerku zdravotníctva SR

Pri nástupe na ministerstvo na pozíciu štátnej tajomníčky som mala v agende dva okruhy, ktoré mi boli na základe odbornej praxe blízke – sekciu zdravia a sekciu farmácie a liekovej politiky. Po tom, ako sa nám podarilo zamedziť reexport liekov, pozorne monitorujeme ich dostupnosť, pretože sú nevyhnutnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, a ak to bude potrebné, budem iniciovať ďalšie potrebné legislatívne opatrenia.

Významná zmena, ktorú sme uviedli do praxe, je napríklad aj predĺženie platnosti elektronického receptu na 12 mesiacov, čo znamená prínos v praxi najmä pre chronických pacientov.

Dôležité je aj elektronické zdravotníctvo, ktoré prináša veľký benefit tak pre pacientov, ako aj zdravotníkov. Naďalej budeme sledovať dopady jeho zavedenia aj v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti. Lekárne vnímame ako subjekty, ktoré vstúpili do tohto systému bez väčších problémov. Veríme, že ezdravie farmaceutom uľahčí prácu, čo je pozitívne aj pre pacientov.

Minulý rok ste v rozhovore pre náš časopis uviedli, že lekáreň by podľa vás mal vlastniť lekárnik. Plánujete v tomto smere zaviesť zásadné zmeny a dosiahnuť, aby tak ako je to definované v Charte európskej lekárne a ako je to v iných krajinách EÚ (Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Maďarsko) bol majiteľom lekárne lekárnik?

Túto náročnú tému sme otvorili už minulý rok. Vlastníkmi lekární sú však na Slovensku častokrát rôzne subjekty, preto sme museli dôkladne zvážiť a posúdiť ústavnosť takéhoto zásahu. Výsledkom toho bolo, že odbornosť lekární sme posilnili tak, že odborný zástupca prevezme na seba väčšiu zodpovednosť a bude mať viac kompetencií a povinností.

Riadi napríklad príjem a výdaj liekov, objednávanie či ich vydávanie. Cieľom ustanovení tak bolo zvýšiť odbornú fundovanosť prevádzky lekární, ako aj profesionálnu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti, čím pacient získal garanciu väčšej odbornosti.

Čo sa týka spomínaných krajín, v ich legislatíve je historicky zakotvené zriaďovanie a vlastnenie lekární farmaceutmi. V iných krajinách EÚ, ako napríklad na Slovensku, bol tento segment liberalizovaný.

Ak však napríklad Slovenská lekárnická komora predloží návrh právnej úpravy na požadovanú zmenu, budem sa týmto návrhom zaoberať.

Už dlhšie sa na Slovensku hovorí o systéme jednej poisťovne pre základnú zdravotnú starostlivosť. V roku 2012 za ministerky Zuzany Zvolenskej vznikla akciová spoločnosť s názvom Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia. Doteraz sa však nepodarilo zriadiť na Slovensku unitárny systém zdravotného poistenia ako je to v niektorých európskych krajinách. Aký máte názor na túto problematiku vy? Ste za unitárny systém zdravotného poistenia?

Ako som spomínala, pre ministerstvo zdravotníctva je na prvom mieste pacient a s tým súvisí aj správne fungovanie zdravotných poisťovní. Povinnosťou štátu je zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti všetkým bez rozdielu, čo vyplýva aj z Ústavy SR. Problematika zdravotných poisťovní je aj v pláne legislatívnych úloh na tento rok, konkrétne sa plánujeme venovať tvorbe pravidiel na obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. Pracujeme na tom, aby sa regulovala ziskovosť zdravotných poisťovní, podobne ako v iných regulovaných odvetviach. Zámerom je napríklad v budúcnosti hodnotiť zdravotné poisťovne podľa toho, ako si plnia svoje povinnosti z hľadiska kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré dosahujú. Podľa úspešnosti ukazovateľov by bola následne poisťovňa hodnotená a mala by priznanú istú odmenu. Hovoríme o primeranosti zisku v súvislosti s výkonom správy.

 

Čo by ste odkázali našim čitateľom – lekárnikom a lekárom?

Chcela by som poďakovať lekárnikom za ich každodennú prácu a vyzdvihnúť zároveň excelentnú a profesionálnu spoluprácu pri tvorbe legislatívnych zmien. Vážim si zároveň vždy vecnú, odbornú a konštruktívnu diskusiu pri spoločných témach.  Mojím cieľom bude zlepšiť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti takým spôsobom, aby aj lekárnici mohli pracovať v prospech spokojného pacienta.

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Štúdium:

medicínu absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

titul PhD. v odbore verejné zdravotníctvo získala v roku 2005 na Trnavskej univerzite, FZaSP.

špecializačné skúšky v odboroch vnútorné choroby a tropická medicína absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

docentúru a titul MHA získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce

Zamestnanie:

v roku 2003 začala pracovať na Internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava.

ako lekárka pôsobila v rámci projektov aj v zahraničí, v krajinách ako Južný Sudán, Kambodža, Haiti či Kirgizsko.

Pred nástupom do funkcie štátnej tajomníčky MZ SR:

pôsobila ako lekárka na I. Internej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre a na Poliklinike cudzokrajných chorôb.

zároveň pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva
a sociálnej práce Bratislava.

má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí.

Do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva SR bola vymenovaná Vládou SR s pôsobnosťou od 14. apríla 2016.

Do funkcie ministerky zdravotníctva bola vymenovaná prezidentom SR 22. marca 2018.

Je vydatá a má jedno dieťa.

 

autor: Mgr. Alexandra Pechová

foto: archív doc. Kalavskej