Krst učebnice Farmaceutická mikrobiológia v priestoroch novej knižnice

Vedúci katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK doc. PharmDr. Marek Oblozinský, PhD., Mgr. Eva Drobná PhD., PharmDr. Anna Tóthová, PharmDr. Gabriela Greifová pokrstili učebnicu mikrobiologickou kľučkou

V priestoroch novej knižnice Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnil krst učebnice s názvom Farmaceutická mikrobiológia kolektívu autorov: prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., RNDr. Hyacinta Májeková Koščová, PhD. a doc. Mgr.
Martina Dubničková, PhD. z Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. O učebnici a zámere jej vzniku sme hovorili so samotnými autormi.

 

Čo vás viedlo k napísaniu učebnice Farmaceutická mikrobiológia?

Mikrobiológia patrí k povinným súčastiam študijného programu na fakulte vychovávajúcej farmaceutov. Rozsah a miesto mikrobiológie v študijných plánoch je rozdielne, jedno ale majú spoločné: Zameranie a dôraz na potreby farmaceutickej praxe. Na zvýraznenie tejto orientácie sa tento predmet nazýva farmaceutickou mikrobiológiou. Napriek tomu sa to pomerne málo premietlo do počtu vydaných titulov vysokoškolských učebníc a monografií, pričom v slovenskom, ani českom jazyku literatúra s týmto zameraním neexistuje.

V čom sa líši od ostatných učebníc a ako by ste zhodnotili spoluprácu vás troch?

Hoci Farmaceutická mikrobiológia svojím rozsahom prekračuje priestor, ktoré má tento predmet v študijnom pláne, považujeme za potrebné poskytnúť našim študentom viac informácií o spomenutej problematike, ako aj o niektorých ďalších zákutiach mikrobiológie, ktoré sú bezprostredne späté s liečivom a liekom. Preto významnú časť učebnice zaberajú kapitoly o antibiotikách, syntetických chemoterapeutikách, antivirotikách, dezinficienciách, o sterilizácii a konzervácii, čo sú témy hodné osobitného zreteľa farmaceutov. Záverečná časť učebnice je venovaná kontaminácii farmaceutických prípravkov mikroorganizmami a prínosu mikrobiológie pre farmaceutické vedy a pre prax. Každá kapitola je zakončená dôvetkom z pera profesora Mlynarčíka, komentujúcim najdôležitejšie aspekty rezultujúce z preberanej problematiky. Sú napísané s nadhľadom a u vnímavého čitateľa môžu poslúžiť aj na zamyslenie sa nad „filozofickými“ otázkami mikrobiológie.

Počas dlhodobej spolupráce pri písaní sme vnímali čoraz ostrejšie sa vykresľujúcu hranicu medzi farmaceutickou a lekárskou, aj všeobecnou mikrobiológiou. Intelektuálne predpoklady, odborné znalosti a zručnosti jednotlivých autorov sú pre úspešnú učebnicu rozhodujúce, ale rovnako dôležitú úlohu zohráva aj personálna kompatibilita a osobnostné vlastnosti. Vďaka pozitívnemu vzájomnému prístupu, rešpektu a vzájomnej dôvere, sme boli schopní skĺbiť štýl písania, prístup k novým poznatkom a prejavili sme vzájomnú podporu a hlavne trpezlivosť pri záverečných prácach na knihe. Vzájomné dlhoročné kontakty s kolegami sú pre autorov publikácií v ich kariére veľmi dôležité a vznikajú hlavne počas vedeckých diskusií, neformálnych stretnutí a každodenných povinností vysokoškolského učiteľa.

Nemalou mierou definitívnu verziu učebnice svojimi pripomienkami pomohli dotvoriť recenzenti prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD. a prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., za čo im aj touto cestou patrí poďakovanie.

Recenzie

Prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.

Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Je príjemné recenzovať dobrý rukopis…

toto vyznanie som si zvolila na úvod hodnotenia rukopisu vysokoškolskej učebnice Farmaceutická mikrobiológia. Predložený rukopis predstavuje z hľadiska obsahu vyvážený, rozsahom kapitol primeraný pohľad do sveta mikroorganizmov, zohľadňujúc potrebnú sumu poznatkov, najmä pre poslucháčov Farmaceutických fakúlt. Autori v rukopise pripravovanej učebnice okrem základov všeobecnej mikrobiológie venovali potrebný priestor patogénnym mikroorganizmom ako pôvodcom infekčných ochorení, patogenite a patogenéze infekčných chorôb. Pri príprave rukopisu sa vychádzalo z najnovších poznatkov mikrobiológie a pri ich prezentácii sa bral zreteľ na potreby farmaceutického štúdia, ktoré sú bezprostredne späté s liečivom a liekom.

prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc

Lekárska fakulta Ostravskej univerzity, Katedra biomedicínskeho odboru, Ostrava

Svojím knižným dielom Farmaceutická mikrobiológia ponúka autorský kolektív pod vedením prof. Mlynarčíka učebnicu spĺňajúcu náročné kritériá moderného vysokoškolského učebného textu pre študentov farmácie. Svojím obsahom, vysokou odbornou a metodickou úrovňou predstavuje cenný zdroj najnovších informácií nielen pre študentov farmácie, ale aj ďalších biomedicínskych a prírodovedných oborov. Ako nemenej cenný zdroj poznatkov môže táto učebnica poslúžiť študentom aj v postgraduálnom stupni vzdelávania, tiež pedagógom, vedeckým pracovníkom a ostatným odborníkom z oblasti starostlivosti o zdravie človeka ako v preventívnej, tak aj kuratívnej oblasti. Dielo prichádza k čitateľovi v pravý čas, kedy sa nám otvára svet mikrorganizmov, v ktorom mikrobiom začíname vnímať ako funkčný orgán zabezpečujúci nielen kvalitu nášho života, ale v konečnom dôsledku aj našu existenciu. Je to čas naplnený záplavou vedeckých informácii a je oceniteľné, že autorský kolektív dokázal v tejto záplave urobiť poriadok a v mnohých pasážach pretransformovať akademický text na zrozumiteľné a príjemné čítanie. V jednotlivých kapitolách cítiť kreativitu, úžasnú energiu a intelekt, ktoré do nich vložili autori. Učebnica je vhodne štruktúrovaná a čitateľ v šestnástich kapitolách postupne prechádza od základov mikrobiológie cez poznávanie základných charakteristík štruktúry a funkcie bakteriálnej bunky, fyziológie, genetiky, ekológie, taxonómie až k hostiteľsko-parazitárnym vzťahom a koexistencii človeka s mikroorganizmami. V ďalšej časti potom nachádza najnovšie poznatky o vírusoch, mikroskopických hubách a prvokoch. V záverečných kapitolách sú opísané prevencia, profylaxia a terapia infekčných chorôb, ďalej chemoterapeutiká, antibiotiká, antivirotiká a dostatočný priestor majú aj otázky sterilizácie, dezinfekcie a konzervácie. Celý obsah uzatvárajú kapitoly o kontaminácii farmaceutických prípravkov mikroorganizmami a prínosy mikrobiológie pre farmaceutické vedy a prax, pre biotechnológie a využite mikroorganizmov v produkcii bioaktívnych molekúl. A tak obsahom predstavuje učebnica vyvážený zdroj najnovších informácií nielen pre študentov farmácie, ale aj pre odborníkov z výskumu a praxe. Učebnica je prvou tohto druhu v slovenskej vedeckej literatúre a zaraďuje sa na popredné miesto medzi monografiami vychádzajúcimi v zahraničných vydavateľstvách vo svete. Autorský kolektív tým, že zakomponoval do obsahu najnovšie informácie z dostupných vedeckých zdrojov zo svetových databáz sa zhostil úspešne aj úlohy pripraviť učebnicu mikrobiológie reflektujúcu transformačný proces výučby tohto vedného odboru v európskom a celosvetovom rozmere.

Na základe celkového hodnotenia rukopisu môžem konštatovať, že tento je napísaný na vysokej vedeckej a didaktickej úrovni, pripravený odovzdať najnovšie súčasné poznatky mladej generácii farmaceutov, mikrobiológov a odborníkov z príbuzných odborov. Text je písaný zrozumiteľne, cudzie termíny a ich pôvod sú vysvetlené prístupnou formou.

Pohľad doc. RNDr. Heleny Bujdákovej, PhD., predsedníčky Československej spoločnosti mikrobiologickej, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie

Učebnica Farmaceutická mikrobiológia predstavuje originálne dielo vypĺňajúce medzeru z hľadiska koncepcie a obsahu v porovnaní s inými učebnicami v tejto vednej oblasti. Naznačuje významné postavenie mikrobiológie pre rôzne oblasti farmácie od testovania liečiv až po hodnotenie ich účinku na rôznych modeloch od mikroorganizmu po makroorganizmus. V tejto schéme sú mikroorganizmy na začiatku, ale aj na konci tohto procesu. Pochopenie dejov mikrobiálneho sveta až po molekulovú úroveň je nevyhnutným predpokladom pre kvalifikovaný výstup v rôznych oblastiach pôsobenia farmaceuta. Práve Farmaceutická mikrobiológia predstavuje výborného sprievodcu svetom mikroorganizmov a informácie zhrnuté v tejto učebnici by mali byť súčasťou vedomostí každého farmaceuta.

autor: Mgr. Alexandra Pechová, foto: autorka