II. Celonárodný snem lekárnikov 2019 v Prahe

Ako ukazujú zahraničné skúsenosti, ochranu pacienta pri výdaji liekov zaistí iba vysokoškolsky vzdelaný lekárnik. Aj tejto téme sa opäť venovali naši českí kolegovia, ktorí v posledný májový víkend diskutovali nielen na tému vlastníctva lekárni. V sobotu 18. mája 2019 sa v pražskom Inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny uskutočnil II. Celonárodný snem lekárnikov 2019. Hlavnými témami boli potreba reformy lekárenstva, kedy je vo verejnom záujme ochrany pacienta zachovanie tejto služby, a prechod na úhrady za lieky zo zdravotného poistenia z predaja liekov smerom k poskytovaniu odborných služieb pacientovi.

  

Na pozvanie predsedu Spolku Vaši lekárnici CZ Mgr. Aleša Nedopila sa 18. mája zúčastnil II. Celonárodného snemu lekárnikov v Prahe ako zástupca AVEL a redakčnej rady časopisu Lekárnik RNDr. Jozef Pospíšil. Vystúpil s prednáškou na tému „Aktuálny stav lekárenstva na Slovensku z pohľadu distribútora liekov”. V úvode predstavil Asociáciu veľkodistribútorov liekov AVEL združujúcu tri najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku s viac ako 93 % podielom na trhu. Členovia AVEL denne vybavujú priemerne 300 000 riadkov objednávok a do lekární a nemocníc dodávajú denne priemerne 1 000 000 krabičiek. Zdôraznil, že: „Plníme si tak svoju verejnú službu a nenahraditeľnú úlohu v rámci liekového reťazca. Veľkodistribúcia nie je klasickým podnikateľským subjektom, ale je silne regulovaný štátom. Povolenie na veľkodistribúciu liekov má až 137 subjektov. Väčšina z nich však nemá kompletný sortiment a dodáva len finančne „zaujímavé“ lieky”.

RNDr. Jozef Pospíšil

V druhej časti prezentácie sa venoval zásadám odmeny za obchodný výkon distribučného a lekárenského reťazca. Na Slovensku podlieha obchodná prirážka (marža) rovnako ako ceny liekov regulácii. Nastavenie tohto regulačného parametra má podstatný význam na spravodlivé ohodnotenie jednotlivých článkov spomínaného reťazca, ale aj zásadne vplýva na celkové výdavky na lieky. V súčasnosti je však pozornosť štátnych orgánov zameraná len na celkové výdavky na lieky a úspory.

RNDr. Jozef Pospíšil prítomných účastníkov Snemu informoval o spoločnej aktivite AVEL a Slovenskej lekárnickej komory: „Prvým rokovaním po vzniku našej asociácie bolo rokovanie so zástupcami Prezídia SLeK. Dohodli sme spoločný postup pri náprave nespravodlivo nastavenej degresívnej prirážky na lieky. Zadali sme vypracovanie nezávislej analýzy farmaceutického trhu za posledných 10 rokov.“ Táto analýza poukazuje na skutočnosť, že na spravodlivé ohodnotenie distribučných článkov sa zabúda. Reguláciu cien liekov má v kompetencii Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré zaviedlo v rokoch 2008 až 2011 na reguláciu odmeny za obchodný výkon veľkodistribútorov a lekární degresívne obchodné prirážky. Model degresívnej obchodnej prirážky už v prvom roku dosahoval úsporu na nákladoch na lieky a to na úkor distribútorov, ale aj lekární. „Systém odmeňovania spočíva v závislosti na cene liekov a nezohľadňuje nárast povinností a zvyšovanie nákladov vyvolaných legislatívnymi zmenami a vývojom trhu. Odmeňovanie lekárnikov a veľkodistribútorov sa musí zmeniť tak, aby sa nám umožnilo pokračovať v zodpovednostiach verejnej služby pri zvyšujúcich sa hospodárskych tlakoch. Musí sa nájsť ekonomická rovnováha medzi stále klesajúcimi príjmami a „ťažkými“ povinnosťami, ktoré musíme plniť. Voľná ruka trhu presadzovaná ako všeliek na problémy zdravotníctva azda najviac vstúpila na Slovensku práve do lekárenstva a veľkodistribúcie liekov. Konkurenčné prostredie s veľkým množstvom verejných lekární a s rastúcim podielom lekární v sieťach vytvára enormný ekonomický tlak, ktorého výsledkom je klesajúca ekonomická výkonnosť lekární s dosahom na všetkých lekárnikov a v konečnom dôsledku aj na veľkodistribučné spoločnosti.” uviedol RNDr. Jozef Pospíšil a práve zvyšujúcim sa povinnostiam a nárastu nákladov a prácnosti venoval záver svojej prezentácie. Táto problematika najviac zaujala všetkých prítomných v seminárnej miestnosti pražského IKEM-u, kde sa Snem konal.

Bohatá diskusia sa rozprúdila na tému degresívnej obchodnej prirážky, povinnosti overovať originalitu liekov a zavedeniu ezdravia a eReceptu. Čo naozaj rezonovalo v diskusii bol systém mimoriadneho objednávania liekov, tzv. „Emergentný systém”, ktorý sa má po vzore Slovenska zaviesť aj v Česku.

Vyslovená bola obava zo zneužitia systému. Spolok Vaši lekárnici CZ považuje Emergentný systém za ďalší inštrument, ktorý môže likvidovať nezávislé lekárne, a predovšetkým tie, ktoré nie sú prepojené vlastnícky s distribúciou a výrobcom.

Negatívne odborné stanovisko voči emergentnému systému okrem lekárnikov v rámci legislatívneho procesu navyše dalo Ministerstvo spravodlivosti ČR a Úrad pre hospodársku súťaž. Túto informáciu prezentoval vo svojom vystúpení advokát JUDr. Jakub Svoboda z advokátskej kancelárie Arzinger & Partners.

Podľa skúseností z Európy za nedodanie liekov nemôže ich reexport, ako mylne uvádzajú niektorí českí úradníci. Je úplne na politickej reprezentácii, kto bude mať benefit z voľného pohybu liekov. Napríklad v Dánsku je to pacient, v Nemecku zdravotné poisťovne a vo Švédsku lekárne, nikde ale tieto benefity neprechádzajú mimo zdravotný systém, t. j. do vreciek majiteľov nadnárodných koncernov.

Emergentnému systému v SR venovala časť svojej prednášky aj PharmDr. Beata Valocká z ÚPLS SR. Upozornila v nej, že sa nedá povedať, že by bol tento systém nezmyselný, ale nemá zmysel, keďže sa nerieši príčina nedostatku liekov. O neúčinnosti opatrení definovaných v Z. č. 362/2011 Z. z. svedčí aj fakt, že sa chystá už ich tretia úprava. Všetci si vážime postoj vedenia rezortu, ktoré prejavuje záujem o riešenie problému, avšak snahy v prostredí cien referencovaných na úrovní krajín s najnižšími národnými menami, majú dubiózny výsledok. Podľa jej slov sa ľahko povie Dr. Kasperovi, podajte podnet na súd v tejto veci, keď je to jediný spôsob, ako sa ako-tak dostať k účinným a bezpečným liekom. Bohužiaľ takéto objednávanie už v lekárňach nie je mimoriadne a významne zvyšuje časovú náročnosť. Asi ¾ roka lekárne cez emergent zabezpečovali Aspirin protect pre tých pacientov, ktorí nesúhlasili s vydaním generických náhrad. Čoraz častejšie sa stáva, že výrobcovia podali žiadosť o vyradenie lieku z kategorizácie. V tomto prípade nie sú povinní mať liek naskladnený ani v emegrentnom sklade a stáva sa definitívne nedostupným. Dôveryhodnosť voči zdravotníckemu systému sa výrazne znižuje aj tým, že pacienti zistili, že mnohé lieky sú v zahraničí dostupné a vyberajú si ich v Rakúsku alebo Českej republike. Za hotovosť. Pritom platia odvody do zdravotných poisťovní v SR.

O otázkach paralelného obchodu – reexporte – otvorene hovoril Ernest Kasper, generálny sekretár European Association of Euro-Pharmaceutical Companies z Bruselu. „Paralelné obchody sú úplne výnimočne dôvodom výpadku liekov na trhu. Naopak často paralelný export / import dokáže substituovať výpadok liečiva na trhu prakticky vždy operatívnejšie než sám výrobca. Je dôležité, aby sa koncepčne stanovilo, kto má byť príjemcom z rozdielu ceny pri dovoze liekov do Českej republiky. Jeden z najtransparentnejších príjemcov musí byť samozrejme zdravotná poisťovňa,” uviedol.

„Aby sme ako lekárnici ochránili pacienta a zaistili mu odbornú starostlivosť, musí fungovať online vydávanie liekov na recept iba vo vysoko regulovanom prostredí. Musíte mať pevné ceny, dodávky za rovnaké ceny liekov ako v kamennej lekárni, kedy majiteľom lekárne musí byť iba lekárnik. V Nemecku môžete ako lekárnik vlastniť iba štyri lekárne, čo je dôležité, pretože nevznikne monopol, ktorý si bude neriadene určovať ceny”, uviedol Martin Didunyk, lekárnik a prevádzkovateľ 4 verejných lekární v Nemecku. „V Českej republike obchodníci radi hovoria síce o liberalizácii trhu, avšak ceny liekov zo zdravotného poistenia predsa vždy budú regulovanou komoditou, je to také protirečenie,” ďalej uviedol.

O potrebe reformy českého lekárenstva hovorili vo svojich prednáškach odborníci domácej scény farmácie. V porovnaní s európskym lekárenstvom Česká republika patrí svojím systémom úhrad k najmenej prehľadným. NKÚ dlhodobo poukazuje, že na reálne ceny liečiv a zdravotníckych pomôcok má vplyv aj dohodnutá výška finančných bonusov, ktorá len posilňuje danú netransparentnosť pri reálnom obchodnom a platobnom styku v zdravotníctve a de facto ide o skryté financovanie mimo oficiálny systém regulovanej cenotvorby liečiv. V koncovej cenotvorbe však má celkom zásadnú úlohu.

„Dlhodobo usilujeme o jednoduché a transparentné nastavenie cien za lieky. Rovnaké ceny, rovnaké doplatky. Farmaceut chrániaci zdravie pacienta ohodnotený za výkon, nie za predaj liekov v maximálnej cene pacientovi. České lekárenstvo potrebuje rýchlu a jednoduchú reformu. Posilnenie úlohy lekárnika podporujú všetci členovia komory. Nie je možné, aby našu prácu ovplyvňovali biznisové záujmy a diktovali nám, aké lieky a odporúčania pacientom máme dávať. Je v záujme pacientov, aby bolo zachované toto slobodné povolanie” prezentoval na sneme lekárnikov Mgr. David Gregor, ktorý sa chce uchádzať o post na prezidenta Českej lekárnickej komory v tohtoročných jesenných voľbách.

Podľa českých lekárnikov komplikovaný systém úhrad nahráva určitým záujmovým skupinám. Na jednej strane sú odvádzané miliardy mimo systému regulovaných cien a k nim stanovených úhrad, na druhej strane sú likvidované malé lekárne, pretože nie sú lekárnici riadne zaplatení, čo je úplne v rozpore s fungovaním európskeho verejného lekárenstva. „V rámci tzv. Zmierovacieho konania s poisťovňami sme vzniesli jasnú požiadavku, aby poisťovne pravidelne zverejňovali výdavky za lieky z verejného zdravotného poistenia a aby bonusy a zľavy poskytnuté výrobcami boli príjmom zdravotných poisťovní. Požadujeme zvýšenie platieb do výkonu lekárnika, napr. V Nemecku je dispenzačná taxa na úrovni 8,10 € b. DPH za recept, ako uviedol kolega Didunik vo svojej prezentácii. Tieto opatrenia potom povedú k zachovaniu lekárenskej starostlivosti aj na vidieku a nebudú zatvárať malé lekárne, ktoré sú teraz likvidované šedou ekonomikou. Rovnako tak sa nám nepáči to, že ak je stanovený fond na podporu jedinečných lekární, nemáme možnosť sami určovať pravidlá pre dotácie, ale určujú ich tí, čo by najradšej žiadne dotácie nevyplácali. Nechceme teda ďalšie peniaze zo štátneho rozpočtu, chceme finančné prostriedky, ktoré miznú v daňových rajoch,” dlhodobo vysvetľuje Marek Hampel, koordinátor segmentu a predseda Grémia majiteľov lekární ČR.

Mgr. Aleš Nedopil

„Záverom lekárnici prijali uznesenie, že príliš liberalizovaný systém v českom lekárenstve nie je na prospech pacienta. Prináša so sebou veľa negatívnych javov ako sú napríklad: nerovnomerný prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti, nepredvídateľné a nespravodlivé doplatky, nerovnomernú sieť lekární a priestor pre odvádzanie peňazí z regulovaného systému cenotvorby liečiv. Z príspevkov zahraničných kolegov jasne vyplýva, že stav je riešiteľný celkom jednoduchými legislatívnymi opatreniami podľa vzoru okolitých krajín EÚ. Zavedenie diskutovaných princípov do českého právneho poriadku by malo viesť k zachovaniu kvality a dostupnosti lekárenskej starostlivosti, ohodnoteniu lekárnika za odbornú činnosť a stransparentnenie systému cenotvorby a úhrady liekov. Hlavným pilierom týchto reforiem sú rovnaké ceny a doplatky za regulované liečivá na recept vo všetkých lekárňach v ČR. Aj z tohto dôvodu sa snem rozhodol pre zorganizovanie verejnej petície na ich podporu,” uviedol na záver snemu Mgr. Aleš Nedopil, hlavný organizátor akcie a predseda spolku Vaši lekárnici CZ z.s.

Spracovala: Mgr. Alexandra Pechová

Zdroje: Tlačová správa Vaši lekárnici.CZ, RNDr. Jozef Pospíšil, AVEL