I. KOMÁRŇANSKÁ ONKOLOGICKÁ KONFERENCIA

I. Komárňanská onkologická konferencia sa uskutočnila 21. novembra 2019 v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho v Komárne. Odborné podujatie zorganizovala Nemocnica Komárno s. r. o. v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskou lekárskou komorou a Sekciou nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory. Konferencia sa konala pod záštitou predsedu predstavenstva AGEL SK, Ing. Michala Pišoju, MPH.

 

Po slávnostnom otvorení konferencie odznelo 48 odborných prednášok rozdelených do štyroch blokov, ktoré sa konali paralelne v dvoch sekciách, jeden pre lekárov a farmaceutov, druhý pre sestry, pôrodné asistentky a medicínsko-technických pracovníkov. Konferenciu pozdravila aj vtedajšia ministerka zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. prostredníctvom zaslaného príhovoru.

V prvej odbornej prednáške MUDr. Eva Konkolovská prezentovala vývoj medicínskeho odboru – onkológie v Komárne. Chronologicky predstavila jednotlivé onkologické pracoviská a významné osobnosti – onkológov v Komárne.

MUDr. Pavel Demeter, MBA primár Oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Komárno s. r. o. vo svojej prednáške hovoril o súčasných možnostiach radiačnej onkológie v Komárne a o ich výhodách a špecifikách. Zrekonštruovaná časť radiačnej onkológie v Nemocnici Komárno bola uvedená do prevádzky v decembri minulého roka. Lineárny urýchľovač Halcyon s CT simulátorom je prvým prístrojom svojho druhu v Čechách a na Slovensku. Hlavným prínosom a výhodou tohto prístroja je rýchlosť a presnosť ožarovania. Podľa ročnej štatistiky bolo odliečených 900 pacientov. Najčastejšími liečenými ochoreniami boli rakovina prsníka a pľúc.

Poslednú prednášku prvého bloku Klinické využitie histologických parametrov v manažmente melanómu odprednášal doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety z Bratislavy. Poukázal na to, že niektoré histologické parametre ovplyvňujú šírku a hĺbku excízie melanómu, nutnosť vyšetrenia sentinelovej lymfatickej uzliny a zdá sa, že sú vhodným prediktívnym biomarkerom liečebnej odpovede na liečivá zo skupiny inhibítorov imunitných strážnych bodov, zo skupiny moderných imunoterapeutík a zo skupiny inhibítorov mutovaných onkogénov.

Druhý odborný blok prednášok otváral finančný riaditeľ EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) Dr. András Süle, PhD. z Budapešti. Zameral sa na farmaceutickú starostlivosť o onkologického pacienta.

Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. z Ústavu farmácie LF SZU v Bratislave v prednáške Vzdelávanie a zdravotné výkony prípravy cytostatík hovoril o tom, že Ústav farmácie LF SZU v Bratislave zabezpečuje teoretické vzdelávanie a praktické vzdelávanie farmaceutov a farmaceutických laborantov v oblasti prípravy cytostatík. Dva výkony súvisiace s prípravou cytostatík: aseptická príprava lieku s obsahom cytostatika a aseptická príprava lieku s obsahom necytostatika boli schválené členmi Katalogizačnej komisie zdravotných výkonov MZ SR a sú zaradené do návrhu pripravovaného Zoznamu zdravotných výkonov.

PharmDr. Anna Štricová z FNsP F. D. Roosevelta z Banskej Bystrice sa venovala rizikám cytotoxických liečiv v dôsledku ich dlhodobej expozície nízkymi dávkami pre zdravotný personál a centrálnej príprave cytostatík.

Gianluca Garella, Neomedica s. r. o., Bratislava vo svojej prednáške Bezpečnostné systémy na prípravu cytostatík, antibiotík a analgetík v nemocničnej lekárni sa tiež zaoberal bezpečnosťou zdravotníckych pracovníkov počas práce s cytotoxickými liečivami. Hovoril o výhodách uzavretých systémov, ktoré sú vhodné aj na podanie cytostatík, antibiotík a analgetík.

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., z Nemocnice Komárno s. r. o. v prednáške Prínos farmaceuta v komplexnej liečbe onkologického pacienta zdôraznila, že farmaceut by mal byť súčasťou multi-disciplinárneho zdravotníckeho tímu v každej nemocnici a mal by zohrávať dôležitú úlohu v optimalizácii farmakoterapie.

Tretí odborný blok otváral prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH z FaF UK Bratislava s prednáškou Účinnosť a bezpečnosť nových biosimilárov. Prednáška vysvetľovala biotechnologické požiadavky na vývoj biosimilárov, pristupovala k problematike extrapolácie a sprostredkovala aktuálny výskum v tejto oblasti, a tiež prezentoval klinické štúdie hodnotiace biosimiláry z hľadiska účinnosti a bezpečnosti.

Mgr. Iveta Matoušová, LÉKÁRNA AGEL, Nový Jičín, pripomenula teoretické základy a problematiku cielenej liečby kolorektálneho karcinómu. Poukázala aj na potenciálne liekové interakcie v kombinovanej terapii uvedeného ochorenia.

PharmDr. Daniela Konečná, LÉKÁRNA AGEL, Nový Jičín v prednáške Úskalia biologickej liečby kolorektálneho karcinómu zdôraznila, že individuálny prístup a medziodborová spolupráca je nevyhnutá pre stanovenie liečebného postupu pacienta kolorektálnym karcinómom.

V poslednom odbornom prednáškovom bloku MUDr. Matúš Pisár z Nemocnice Komárno s. r. o. vo svojej prednáške Radikálna chirurgická liečba ako základ úspešnej liečby kolorektálneho karcinómu poukázal na závažnosť chirurgickej liečby a veľkú zodpovednosť chirurgov v efektívnej terapii karcinómu rekta. Podľa závislosti lokalizácie karcinómu rekta vysvetľoval nutnosť totálnej mesorektálnej excízie.

Záverečnou prednáškou konferencie bola prednáška s názvom Malignity v ambulancii hematológa od primárky oddelenia hematológie a transfuziológie Nemocnice Komárno s. r. o. MUDr. Enikő Radi. Popísala klasifikáciu, klinické príznaky, prognózu a liečebné postupy chronickej lymfocytovej leukémie, ktorá je najčastejšou leukémiou v západných krajinách. Predstavuje približne 30 % všetkých leukémií. Na záver uviedla úspešnú kazuistiku pacienta s touto chorobou.

Okrem uvedených prednášok odzneli na I. Komárňanskej onkologickej konferencii aj mnohé ďalšie hodnotné práce, pričom program prebiehal paralelne v konferenčnej sále – aule a prednáškovej miestnosti Univerzity J. Selyeho v Komárne.

V posterovej sekcii bolo vystavených šesť posterov. Stredobodom pozornosti štyroch posterov bol onkologický pacient – Interakcie cytostatík s prírodnými liečivami a s výživovými doplnkami, Významné liekové interakcie cytostatík, Príprava IPL s cieľom komplexnej terapie onkologického pacienta od PharmDr. Kataríny Tóthovej, Mgr. Anny Vicenovej a Mgr. Diany Tárnokovej z Nemocnice Komárno s. r. o. a poster PharmDr. Kataríny Hajtmanovej z Nemocnice Komárno s. r. o. s názvom Liečba nádorovej bolesti. Mgr. Anna Vicenová, MUDr. Adela Antony, MUDr. Mamoun A. M. AMR z Nemocnice Komárno s. r. o. s posterom Riešenie nedostatkového lieku v multidisciplinárnom tíme a PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., PharmDr. Katarína Hajtmanová, PharmDr. Katarína Tóthová, Mgr. Anna Vicenová a Mgr. Diana Tárnoková z Nemocnice Komárno s. r. o. s posterom Multidisciplinárna spolupráca v súlade s Európskymi Vyhláseniami nemocničného lekárenstva tiež zaujali pozornosť pléna.

Veľmi si vážime, že sme boli súčasťou tejto veľkolepej odbornej konferencie, na ktorej sa zúčastnilo takmer 600 odborníkov – lekárov, farmaceutov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Všetky prednášky boli pre nás inšpiráciou ako implementovať skúsenosti našich kolegov do svojej každodennej práce v prospech bezpečnej a efektívnej liečby pacienta.

 

Autorka: PharmDr. Katarína Hajtmanová

Článok bol uverejnený v januárovom čísle časopisu Lekárnik