História prvé číslo

Časopis Lekárnik je historicky prvým časopisom na Slovensku, ktorý bol vytvorený v roku 1996 ako odborno-informačný mesačník pre profesiu lekárnikov. Prináša odborné a aktuálne informácie z oblasti zdravotníctva a lekárnictva pre lekárnikov, lekárov, odbornú verejnosť, inštitúcie, dodávateľov liekov, študentov a absolventov farmaceutických a lekárskych fakúlt nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Lekárnik je tak cenným zdrojom odborných informácií pre lekárnikov a ostatnú odbornú verejnosť.

Cieľom časopisu Lekárnik je prinášať čitateľom odborné a aktuálne témy z oblasti zdravotníctva a lekárenstva formou pravidelných i nepravidelných rubrík či profilových rozhovorov s osobnosťami, ktoré pôsobia v zdravotníckej či lekárnickej oblasti. V roku 2019 oslávi časopis Lekárnik 24. rok svojej existencie.

Časopis Lekárnik je nielen odborno-informačným, ale aj mienkotvorným periodikom a prezentuje filozofiu spoločnosti UNIPHARMA, ktorou je zachovanie slobodného nezávislého povolania lekárnika.

Rozhovory s lekárnikmi zviditeľnia profesiu lekárnika a poslanie ich profesie, ale dávajú tiež možnosť lekárnikom verejne pripomienkovať legislatívne zmeny. Odborné články časopisu Lekárnik sú bohatým zdrojom informácií a odborné príspevky ponúkajú praktické návody a skúsenosti z prostredia lekárenstva doma i v zahraničí.

Redakcia časopisu Lekárnik spolupracuje so stavovskými organizáciami, Ministerstvom zdravotníctva SR, odborníkmi z oblasti zdravotníctva a farmácie, inštitúciami ako ADL, GENAS, AIFP, AOPP, AVEL Prezentujeme ich stanoviská pre širší pohľad na riešenie problematiky poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Odborno-informačný mesačník Lekárnik spolupracuje aj so zahraničnými predstaviteľmi z organizácií ako PGEU, GIRP či so zahraničnými lekárnickými komorami. Členmi Redakčnej rady časopisu Lekárnik sú významní predstavitelia odborných inštitúcií, významné osobnosti slovenského lekárenstva či odbornej farmaceutickej obce.

Súčasťou odborno-informačného mesačníka Lekárnik je marketingová príloha s názvom UP Plus. Na jej stránkach čitatelia nájdu profilové rozhovory s lekárnikmi či príspevky zo života spoločnosti UNIPHARMA. Marketingová príloha UP Plus je z väčšej časti venovaná inzercii, ktorá poskytuje lekárnikom a ostatným čitateľom prehľad ponuky sortimentu spoločnosti UNIPHARMA.