Gratulujeme k životnému jubileu, pani docentka Szücsová

Dňa 15. marca tohto roku sa dožíva krásneho životného jubilea – 80. narodenín –  významná osobnosť slovenskej farmácie a farmaceutického vzdelávania doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof.

Pani docentka sa narodila 15.03.1936 v Bratislave. Štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave ukončila v roku 1958. V roku 1966 získala titul RNDr. (Doktor prírodovedy), v roku 1986 titul kandidáta farmaceutických vied, v roku 1993 habilitovala za docenta a v roku 2006 bola menovaná do funkcie mimoriadneho profesora v odbore sociálna farmácia – lekárenstvo. Postupne získala špecializácie: I. a II. stupňa v odbore farmaceutická analýza, II. stupňa v odbore lekárenstvo a v odbore organizácia a riadenie farmácie.

Počas svojho profesionálneho pôsobenia pracovala v bratislavskej verejnej lekárni (1958 – 1959), v  Laboratóriu pre kontrolu liečiv KÚNZ, Bratislava (1959 – 1969) a od roku 1969 na Katedre lekárenstva (ILF, IVZ, SPAM, SZU), v rokoch 1990 – 2006 ako vedúca katedry a v rokoch 2006 – 2015 vo funkcii mimoriadneho profesora v odbore sociálna farmácia – lekárenstvo.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti bola zodpovedná riešiteľka jednej a spoluriešiteľka troch výskumných úloh. Je spoluautorkou dvoch monografií a jednej vysokoškolskej učebnice a uverejnila 60 vedeckých publikácií.

Doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof. zastávala významné funkcie vo farmaceutických časopisoch, akreditačných komisiách a akademických senátoch: ako členka redakčných rád časopisov Farmaceutický obzor, Lekárnické listy, Lekárnik, Lekársky obzor; členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR pre farmaceutické vedy (1999 – 2004); členka akademického senátu Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU (2002 – 2006); členka akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a predsedníčka pracovnej skupiny AK v kategórii farmaceut a farmaceutický laborant (2004 – 2014); členka vedeckých rád IVZ, Farmaceutickej fakulty UK, Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU a Slovenskej zdravotníckej univerzity. Bola mestskou odborníčkou pre farmaceutickú analytiku (1988 – 1989), vedúcou redaktorkou časopisu Farmaceutický obzor (1992 – 2010), predsedníčkou Lekárnickej sekcie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (1991 – 1999), hlavnou odborníčkou MZ SR pre odbor lekárenstvo (1995 – 2007); krajskou odborníčkou pre odbor lekárenstvo v Bratislavskom samosprávnom kraji (2008 – 2013).

Pani docentke bol udelený celý rad významných ocenení: Weberova medaila, Pamätná plaketa za zásluhy IVZ 1992, Bronzová a Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, čestné členstvo v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Pamätná medaila Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Pamätná medaila Farmaceutickej fakulty UK k 45. výročiu vzniku, Pamätná medaila k 150. výročiu založenia Spoločnosti lékařsko-slowanskej, Weberova cena, Pamätná medaila Farmaceutickej fakulty UK k 50. výročiu vzniku, Medaila PhMr. V. J. Žuffu, Zlatá medaila Farmaceutickej fakulty UK, Pamätná medaila SZU 55 rokov inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, Bronzová Galenova medaila Farmaceutickej fakulty UK pri 60. výročí vzniku, Pamätná medaila 60. výročie založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Osobne som mal tú možnosť takmer 30 rokov pracovať pod vedením a neskôr úzko spolupracovať s pani profesorkou v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti, v oblasti vedecko-výskumnej, publikačnej, legislatívnej a vzdelávacej činnosti. Tak ako to bolo pri desiatkach ďalších kolegov, aj v mojom prípade pani docentka významne formovala moju  profesionálnu orientáciu a nespočetne veľakrát mi pomohla pri riešení odborných problémov svojou schopnosťou správne analyzovať a riešiť odborné otázky.

Veľmi pekne ďakujem pani docentke v mene všetkých kolegov, v mene najbližších spolupracovníkov a aj vo svojom mene za jej významný vklad do slovenskej farmácie!

Pani docentka, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami!

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.

prednosta Ústavu farmácie

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Redakcia Lekárnika srdečne blahoželá, pani docentka Szücsová!

Pani docentka Szücsová patrí bezpochyby medzi jednu z najvýraznejších osôb slovenského lekárenstva. Svoj život zasvätila krásnemu povolaniu – profesii lekárnika. Počas svojej dlhoročnej praxe sa venovala praktickému lekárenstvu spoza táry v bratislavskej verenej lekárni, podieľala sa na mnohých vedecko-výskumných činnostiach, výrazná je jej pedagogická činnosť na akademickej pôde – najmä na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Ku gratulantom k životnému jubileu doc. Szücsovej sa preto pridáva aj rektor SZU a člen Redakčnej rady Lekárnika, prof. MUDr. Peter Šimko. CSc.: Významne oceňujem odborný a ľudský prínos doc. Szücsovej pre univerzitu a rád spomínam na mnohoročnú spoločnú prácu v akreditačnej komisii MZ, kde pani docentka zodpovedne s pevným zástojom pre farmaceutov pracovala. Ad multos annos.“

Výrazná je aj publikačná činnosť pani docentky, pri ktorej mi nedá nespomenúť, že doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof. bola dlhé roky aktívnou členkou Redakčnej rady Lekárnika. Počas svojho dlhoročného pôsobenia v Redakčnej rade Lekárnika aktívne prispievala do mesačníka Lekárnik svojimi odbornými publikáciami, ale neoceniteľnými boli aj jej rady, ktoré vždy a ochotne rada poskytla. Pani docentka Szücsová bola prínosom pre časopis Lekárnik a svojimi vedomosťami, dlhoročnými skúsenosťami z praxe a ochotou výrazne dopomohla k tomu, aby sa časopis vypracoval až na dnešnú úroveň, za čo sme jej nesmierne vďační.

Pani docentka, v mene celej Redakčnej rady, ale aj v mene našich čitateľov mi dovoľte prostredníctvom stránok časopisu Lekárnik úprimne Vám zablahoželať k Vášmu krásnemu životnému jubileu. Prajem Vám, aby Vás pevné zdravie neopúšťalo ešte dlhé roky, aby ste boli stále obklopená svojimi najbližšími a prežívali s nimi krásy každého jedného dňa. Želám Vám ešte mnoho úspechov vo Vašom profesijnom živote, ktorý sa stal Vašou vášňou, koníčkom, poslaním. Verím, že si aj v spleti Vašich povinností aj naďalej nájdete chvíľku pre časopis Lekárnik a budete tak nielen jeho pravidelnou čitateľkou, ale budete sa aj v budúcnosti aktívne podieľať na jeho tvorbe.

Srdečne blahoželám, pani docentka!

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Predseda Redakčnej rady Lekárnika

Mimoriadna profesorka, mimoriadna žena

Vážená paní profesorka,

je mi veľkou cťou, že sa v mene 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti môžem pridať k Vašim gratulantom pri príležitosti Vášho krásneho životného jubilea. V rokoch 2006 – 2015 ste pôsobili vo funkcii mimoriadneho profesora v odbore sociálna farmácia – lekárenstvo, takže si myslím, že Vám tento titul i moje oslovenie iste patrí.

Získať titul mimoriadneho profesora na Slovenskej zdravotníckej univerzite nie je ľahkou a jednoduchou záležitosťou (na SZU pôsobím ako člen Vedeckej rady tretie funkčné obdobie) a zvlášť v odbore sociálna farmácia – lekárenstvo, ktorému ste sa venovali v podstate celý svoj profesionálny život. Vo Vašom prípade je to výsledok dlhodobej, serióznej a trpezlivej práce v tomto odbore, výsledok symbiózy Vašej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v tejto významnej inštitúcii, zaoberajúcej sa vzdelávaním lekárov a farmaceutov, ale aj iných odborníkov v zdravotníctve.

Som veľmi rád, že som mal možnosť sa s Vami veľakrát stretnúť a viacero krásnych a zmysluplných rokov spolupracovať pri tvorbe nášho odborno-informačného časopisu Lekárnik. Počas prvej i druhej atestácie z lekárenstva na vtedajšom „doškolováku“ to bolo o zmesi strachu, rešpektu i úcty. Ani prvá atestácia u Vás sa nedala získať „zadarmo“, nie všetci v našej skupine ju zvládli úspešne alebo na prvýkrát. Druhá už bola väčšie sito, pretože nebola ako prvá – defacto povinná, bola výberová a zároveň nutnou podmienkou na vedenie lekárne vyššieho typu. V priebehu našej komunikácie som však pochopil, že za navonok deklarovanou prísnosťou sa skrývalo chápajúce srdce, do ktorého sa dalo preniknúť cez láskavé oči a milý úsmev, ktorý Vám nikdy – ani v tých zložitých situáciách – neschádzal z tváre.

Bol som veľmi rád, keď sme sa o pár rokov po mojej druhej atestácii mohli stretnúť v redakčnej  rade Lekárnika. Opätovne nás Váš milý úsmev, láskavé oči, chápajúce srdce sprevádzali celé dlhé roky počas pravidelných zasadnutí redakčných rád, ako aj pri výjazdových zasadnutiach, ktoré sme mávali spojené s kultúrnym a relaxačným programom v rôznych regiónoch nášho krásneho Slovenska. A samozrejme vysoká odbornosť v problematike, ktorú sme prinášali na stránkach časopisu Lekárnik našim kolegom na celom Slovensku, bola tým rozhodujúcim faktorom, pre ktorý ste v našom redakčnom kolektíve požívala všeobecnú úctu. Viackrát, keď sa kolektív našej redakčnej rady nedokázal jednoznačne zhodnúť na správnej interpretácii odborného problému, sa v konečnom stanovisku priklonil na Vašu stranu s rešpektovaním Vašej odbornosti, skúsenosti a prirodzenej autority.

Pani profesorka, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že si vždy nájdeme príležitosti na neformálne diskusné stretnutia nielen o našom časopise, ale o lekárenstve a zdravotníctve vôbec ako aj o všetkých aspektoch, ktoré ovplyvňujú výkon nášho náročného, ale pritom krásneho povolania, ktorý bol pre Vás vždy aj poslaním počas Vášho celoživotného úspešného pôsobenia v slovenskom lekárenstve.

Prajem Vám do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu Vašich najbližších, ako aj neutíchajúceho entuziazmu, ktorý Vás v osobnom i profesijnom živote vždy sprevádzal.

S hlbokou úctou

Tomislav Jurik

P.S.: Na záver mi dovoľte osobnú poznámku – nikdy som Vám to síce nepovedal, ale za Vašim milým úsmevom, láskavými očami a chápajúcim srdcom som pri našich stretnutiach vždy videl a cítil úsmev, oči a srdce Vášho manžela, docenta FaF UK v Bratislave, Lacka Szücsa.

Mali sme k sebe veľmi blízko, bol nám krúžkovým i ročníkovým vedúcim, učil nás životu i organickú chémiu a veľmi nám – študentom na farmaceutickej fakulte – pomáhal. Osud mi doprial stretnúť sa s Vami, až potom, keď nás on už navždy opustil. Jeho oči, úsmev a srdce naďalej Vašim prostredníctvom šíria radosť, šťastie a lásku vo svojom okolí.