Farmakoterapia v gravidite a laktácii

V časopise Lekárnik čitatelia nájdu aj nové témy v rubrike klinická farmácia v praxi, ktorá sa venujú téme farmakoterapie v gravidite a počas laktácie. Jednotlivé články sú zamerané na liečbu krátkodobých, ale aj chronických ochorení pacientok počas týchto období.

Farmakologická liečba v gravidite a počas dojčenia ovplyvňuje nielen základné ochorenie matky, ale aj vyvíjajúci sa plod a dojčené dieťa. Doterajšie skúsenosti s farmakoterapiou v gravidite poukazujú na to, že je len málo liekov, u ktorých sa dokázala teratogenita. Aktuálne nepoznáme veľa liekov, o ktorých so stopercentnou istotou vieme, že ich podanie v gravidite a laktácii je úplne bezpečné. V súčasnosti, najmä vo vyspelých krajinách, užíva vysoké percento žien počas tehotenstva lieky. Udáva sa, že až 40 % žien sa v priebehu gravidity lieči minimálne jedným liekom okrem vitamínov a liečiv s obsahom železa. Mnohé ženy musia užívať v priebehu tehotenstva a laktácie lieky z dôvodu akútneho alebo chronického ochorenia. Ich oprávnenou obavou je zvýšené riziko pre ich nenarodené a dojčené dieťa. Na druhej strane niektoré pacientky majú tendenciu lieky v týchto obdobiach úplne vysadiť, čo nie je správne hlavne pri chronických ochoreniach (cukrovka, hypertenzia, epilepsia, depresia a pod.) alebo závažných akútnych ochoreniach (infekčné ochorenia a pod.). Niektoré neliečené ochorenia predstavujú oveľa vyššie riziko pre vyvíjajúci sa plod a matku ako ich užívanie počas gravidity a laktácie.

Takmer polovica žien užíva lieky počas organogenézy medzi 19. dňom a 8. týždňom, keď o svojej gravidite ešte nevedia alebo nie sú ešte na graviditu pripravené.

Pri voľbe liekov na akútne ochorenia u žien vo fertilnom veku treba myslieť na potenciálne riziko liekov v prípade gravidity. Musí sa zvoliť vždy najbezpečnejšia farmakoterapia. Najvhodnejšie sú lieky, s ktorými je dostatok skúseností a používajú sa dlhší čas v klinickej praxi. Ak sa žena vo fertilnom veku lieči na chronické ochorenie, malo by sa tehotenstvo plánovať a aktuálnu farmakoterapiu upraviť po konzultáciách odborníkov v danej oblasti.

Výrobcovia liekov v registrovaných informáciách o liekoch poskytujú väčšinou nedostatočné údaje o účinkoch liekov na plod a dojčené dieťa, a tak graviditu a laktáciu uvádzajú často ako kontraindikáciu. Farmaceuti sú odborníkmi v oblasti liekov, ktorí často poskytujú konzultácie o medikácii počas gravidity a laktácie. Svojimi vedomosťami o farmakoterapii v gravidite môžu významne prispieť k optimalizácii liečby u tehotných a dojčiacich žien. Farmaceuti vo verejných lekárňach sú najdostupnejšími odborníkmi v oblasti farmakológie, ktorí vedia poradiť ženám v období gravidity a dojčenia, hlavne pri užívaní liekov určených na samoliečenie. Rovnako vedia aj vyhodnotiť situáciu a odporučiť pacientkam konzultáciu na vyššom odbornom pracovisku.

Odborní lekári sa zasa obracajú na klinických farmaceutov v prípade voľby bezpečnej terapie počas gravidity a laktácie, ohľadom nových informácií v tejto oblasti a v prípade hodnotenia rizika pri náhodnom užití liekov pred potvrdením gravidity. V prípade voľby bezpečnej terapie počas gravidity a laktácie sa klinickí farmaceuti opierajú o literárne údaje, o retrospektívne informácie o použitých liekoch v gravidite a laktácii a o relevantné internetové zdroje a databázy z oblasti liekovej informatiky. Pri výbere lieku počas gravidity je vhodné brať do úvahy aj bezpečnosť lieku počas laktácie. Tak môžu pacientky na dobre nastavenej liečbe chronického ochorenia počas gravidity naďalej užívať lieky aj počas dojčenia. Cieľom tímu odborníkov vrátane farmaceutov v manažmente farmakoterapie počas gravidity a laktácie je dobre liečená matka a zdravé dieťa.

Autorka: PharmDr. Mária Göböová, PhD.

Článok bol uverejnený v januárovom čísle časopisu Lekárnik

  1. Göböová, Mária, Kuželová, Magdaléna: Riziko farmakoterapie v gravidite z pohľadu klinického farmaceuta.Prakt. Lekárn. 2015;5(1):11-13.
  2. Kacířová I, Grundmann M: Léky a těhotenství. Klin Farmakol Farm. 2007; 21:137–
  3. Tisoňová J a kol.: Konzultačná činnosť dvoch slovenských centier pri farmakoterapii v gravidite a laktácii. Čas Lék čes. 2006; 145:154–157.
  4. Nardin S, Einarson A: Medication management during pregnancy: role of the pharmacist, Int J Clin Pharm. 2011; 33:882–
  5. Nožinová E: Léky v těhotenství a při kojení. Doporučené postupy. Projekt České lékarnické komory. 2010; Verzia 1.1:1–
  6. Vachek J. a kol.: Farmakoterapie v těhotenství a při kojení. Praha. Maxdorf. 2013:361.
  7. Schwarzová J, Belovičová M, Wawruch M: Teratogenita a jej význam pre racionálnu farmakoterapiu. Klin Farmakol Farm. 2010; 24:145–