Farmakologická tradícia Švecov memoriál

prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc.                          prof. MUDr. František Švec, DrSc.

 

Tradične – druhý štvrtok v novembri – bolo na farmakológii na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave rušno. Nová, nastupujúca generácia prezentovala so zanietením svoje vedecko-výskumné snaženie v rámci „Dňa mladých farmakológov“ s poradovým číslom XXII. Je obdivuhodné, a pre nás insiderov zároveň veľmi pochopiteľné, že podujatie aj vo svojej tretej dekáde existencie rozvíja tú istú ideovú hodnotu, ako mu ju vštepil v polovici 90-tych rokov jeho zakladateľ prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc. na počesť svojho otca prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. Túto dejinnú osobnosť slovenskej farmakológie, ktorá stála pri zrode slovenskej farmakológie a sčasti aj pri zrode našej fakulty, už moja generácia štyridsiatnikov nepoznala, ale vďaka tomuto podujatiu si ju roky ctíme našou snahou o úprimné umožnenie rastu novej generácii.

Konferencia, ktorá má aj svoj zaužívaný neformálny prívlastok – Švecov memoriál, je vnímaná ako platforma pre interaktívnu komunikáciu medzi začínajúcimi vedeckými pracovníkmi
a často predstavuje prvotné prezentovanie vlastných výsledkov dizertačných projektov. Tak to bolo aj v tomto ročníku, kedy v rámci dvoch sekcií zameraných na experimentálnu a klinickú farmakológiu, odzneli práce doktorandov a mladých vedcov z Bratislavy, Martina a Košíc. Tešilo nás, že farmakológovia, ktorí len nedávno obhájili doktorandské práce, aktívne diskutovali so začínajúcimi doktorandmi a nabádali ich na sebakritické hodnotenie výsledkov. Ako fanúšika a čitateľa nášho časopisu European Pharmaceutical Journal, resp. editora zborníka, ktorý je hmatateľným výstupom z konferencie (nesúceho príznačný názov Pokroky vo farmakológii v SR), ma zároveň teší, že svoje výsledky sú autori schopní spísať a publikovať formou zaujímavých a kvalitných článkov.

Vízie a ambície vedeckého podujatia ako aj spôsob publikovania vedeckých prác sme so zakladateľom prof. MUDr. Pavlom Švecom, DrSc. ešte pred dvoma rokmi diskutovali, avšak život to zariadil tak, že o hmatateľnú stránku nášho snaženia sa, žiaľ, s ním už nemôžeme podeliť. Veríme však, že jeho vedecké myšlienky a zámer, ktoré sme si my, jeho žiaci a nasledovníci, osvojili, budeme aj naďalej propagovať. Pre nás bolo prirodzeným rozhodnutím uctiť si pamiatku veľkej osobnosti našej farmakológie prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. tak, že novembrová konferencia nesie už druhý rok aj jeho meno – „Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc.“

 

AUTOR:

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH