„Bude technologicky špičková a nad slovenské pomery”

hovorí o novej uverzitnej nemocnici v Martine MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA , generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine

V médiách už rok kolujú informácie, že Martin sa stane univerzitným mestom vedy a výskumu, čomu nasvedčujú aj plány vybudovať novú univerzitnú nemocnicu. „S podporou Ministerstva zdravotníctva a vlády SR sa v Martine vybuduje Univerzitná nemocnica, kde bude možné manažovať pacientov na európskej úrovni” – povedal MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA o pripravovanom projekte. Nová univerzitná nemocnica bude komplexným celkom, ktorý poskytne študentom medicíny vzdelanie na úrovni doby a priestor pre prax, lekárom vhodné podmienky na profesijný rast a realizáciu a pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni, čo sa týka vybavenia a služieb. Nová univerzitná nemocnica v Martine bude určená najmä pre akútnych pacientov a stará časť oddelení súčasnej nemocnice sa tak bude môcť transformovať na paliatívne lôžka. V rozhovore s riaditeľom univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Dušanom Krkoškom, PhD., MBA sa dozviete, ako sa vyvíja projekt novej univerzitnej nemocnice, ale aj ako je na tom tá súčasná, aká je jej história, čím je výnimočná, či s akými problémami sa stretáva.

 

Ako by ste charakterizovali vašu nemocnicu? Čím je výnimočná?

Univerzitná nemocnica v Martine je tzv. koncové zdravotnícke zariadenie. V súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje špecializovanú ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti aj pre dospelých, a to vrátane 24-hodinovej ústavnej pohotovostnej služby. Spektrum našej činnosti je komplexné a máme viaceré pracoviská, ktoré zabezpečujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v celoslovenskom meradle.

V rámci národného transplantačného programu, ako jedno zo štyroch transplantačných centier v SR, realizujeme odbery tkanív a orgánov od dobrovoľných darcov na transplantačné účely, transplantáciu obličiek a transplantáciu krvotvorných buniek. Máme špičkové špecializované pracoviská miniinvazívnej kardiológie, intervenčnej rádiológie, hrudníkovej chirurgie, maxilofaciálnej chirurgie, detskej chirurgie. V perinatologickom centre poskytujeme špecializovanú starostlivosť nedonoseným kriticky chorým novorodencom s pôrodnou hmotnosťou od 500 gramov. Prevádzkujeme hemodialyzačné centrum, metabolickú jednotku, koronárnu jednotku, spánkové laboratóriá pre deti i pre dospelých. Naši neurochirurgovia realizujú rekonštrukčné operácie lebky a chrbtice pomocou 3D titánových implantátov vyrobených v biomedicínskych laboratóriách. Zabezpečujeme špecializované vyšetrenia histopatologickej, cytologickej, imunofluorescenčnej a molekulárne-biologickej diagnostiky. Poskytujeme konzultačné služby pre všetky slovenské onkologické pracoviská v rámci onkopatologickej diagnostiky. Náš Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz realizuje špecializovanú súdnoznaleckú činnosť a formou znaleckých posudkov poskytuje objektívne dôkazy pre orgány činné v trestnom konaní, čím participuje na vyšetrovaní a dokazovaní trestnej činnosti.

Ako dlho nemocnica funguje a aké boli významné míľniky v rámci jej pôsobenia?

Na sklonku 19. storočia otvorili naši predchodcovia kvôli rozrastajúcej sa epidémii cholery špitál s 1 budovou a 23 lôžkami pre chorých. Na predmestí Turčianskeho svätého Martina, v časti zvanej Riadok, postupne vznikala odkupovaním meštiackych domov, ale aj výstavbou nových pavilónov župná nemocnica zabezpečujúca zdravotnú starostlivosť presahujúcu hranice nášho regiónu. Nemocnica, ktorá dlhé desaťročia bojovala o svoje miesto v systéme zdravotnej starostlivosti. Hoci bola počas II. svetovej vojny čiastočne zbombardovaná, jednako naďalej napredovala. V náročných podmienkach povojnových rokov sa práve tu kreovali viaceré medicínske odbory. Či už išlo o chirurgickú školu prof. Pavla Šteinera, alebo o pediatrickú školu prof. Vladimíra Galandu.

Martinská nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom Turca, ale i priľahlých regiónov, už viac ako 130 rokov. Evidujeme najmä 2 významné medzníky v jej vývoji. Prvým je rok 1969, kedy vznikla samostatná Jesseniova lekárska fakulta v Martine a my sme sa stali fakultnou nemocnicou. Tým druhým je rok 2010, kedy sme získali štatút univerzitnej nemocnice. Je to naša najväčšia konkurenčná výhoda. Benefit, vďaka ktorému nemocnica participuje na medzinárodných výskumoch a grantoch v oblasti diagnostiky a liečby civilizačných ochorení a je na špici medicínskeho pokroku. To prináša benefit i pre samotných pacientov, ktorí majú možnosť liečiť sa novými, často unikátnymi metódami.

Riaditeľom nemocnice ste od roku 2014. S akým cieľom ste prijali tento post a aká bola vaša cesta k postu riaditeľa nemocnice? Podarilo sa vám ho dosiahnuť?

Poverenie vykonávať riaditeľa UNM som dostal v októbri 2014, následne po absolvovaní konkurzu som bol do tejto funkcie vymenovaný. Môžem povedať, že som mal dobrú a dostatočne dlhú prípravu. Od roku 2006 som pracoval ako námestník riaditeľa pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti. Doplnil som si manažérske vzdelanie a v roku 2012 som obhájil titul MBA. Ako nový riaditeľ som pokladal za zásadné, obklopiť sa schopnými ľuďmi, ktorí majú moju dôveru. Vybral som si najbližších spolupracovníkov – námestníkov a s odstupom času môžem konštatovať, že som mal šťastnú ruku. Funkciu riaditeľa som prevzal po doc. Juliánovi Hamžíkovi, ktorému som predtým robil námestníka. Mojim cieľom bolo udržať a postupne rozšíriť spektrum činností, ktoré univerzitná nemocnica vykonáva, udržať nadštandardné vzťahy s vedením Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Zamerať sa prioritne na ľudský potenciál, jeho sústavné dopĺňanie, odborný rast a motiváciu pracovať v našom zdravotníckom zariadení. K tomu je samozrejme potrebné zabezpečovať aj priestorové a materiálno-technické vybavenie, zodpovedajúce postaveniu „koncovej” nemocnice. Mnohé sa podarilo dosiahnuť, jednako neustále vidím priestor na zvyšovanie kvality a efektivity mnohých činností.

Aké máte plány na najbližšie obdobie?

Od marca 2017 sa zmenili zriaďovacie listiny štátnych nemocníc v zriaďovacej pôsobnosti MZ SR. Z týchto zmien vyplynuli viaceré zmeny v organizačných a funkčných schémach, ktoré sa dotýkali hlavne vrcholového a stredného manažmentu. Novým štatutárnym orgánom sa stali rady riaditeľov, pozostávajúce z generálneho, ekonomického a medicínskeho riaditeľa. MZ SR kreovalo v nemocniciach dozorné orgány. V júli 2017 prebehli konkurzy, na základe ktorých sme boli vymenovaní. K zásadnej zmene v UNM nedošlo, ja som sa stal generálnym riaditeľom, moji námestníci sa dostali na funkcie ekonomického resp. medicínskeho riaditeľa. Táto zmena priniesla do nemocníc „nový vietor”, rozdelenie kompetencií ale aj zodpovedností, čo v našom prípade vnímam pozitívne. Iniciatíva sa očakáva od všetkých štatutárov. V nasledujúcom období sa musíme snažiť splniť kritériá kladené na jednu zo štyroch národných nemocníc v rámci pripravovanej stratifikácie. Bude to určite vyžadovať ďalšie investície do ľudských zdrojov, do materiálno-technického vybavenia ale aj vybudovania urgentných príjmov II. typu pre dospelých aj deti.

Vnímate, rovnako ako väčšina nemocníc na Slovensku, problém s nedostatkom personálu, prípadne s akými problémami sa nemocnica stretáva?

Aj UNM, tak ako ostatné zdravotnícke zariadenia na Slovensku, resp. v celej EÚ, pociťuje v ostatných rokoch nedostatok zdravotníckeho personálu. Ide predovšetkým o kategóriu sestier, pretože je ich nedostatok na trhu práce. Keďže sme koncová nemocnica a pacienti sú u nás hospitalizovaní s komplikovanejšími diagnózami, potrebujeme väčší počet sestier v jednotlivých zmenách. V poslednom čase sme začali evidovať aj nedostatok lekárov – špecialistov, a to najmä v odboroch anestéziológia, urológia, pediatria, cievna chirurgia, či stomatológia.

Čo by prispelo k vyriešeniu uvedených problémov?

Bolo by prínosné zatraktívniť povolanie sestry a zmeniť vzdelávací systém. Napr. praktické sestry majú počas štúdia nedostatočný počet hodín praxe a následne nedostatočné kompetencie. Nemôžeme ich v praxi využívať tak, ako to bolo bežné v minulosti.

Proces riešenia nedostatku lekárov sa už naštartoval schválením vyšších kvót prijímaných študentov na lekárske fakulty. Nemusí to byť však dostačujúce riešenie. Následné uplatnenie mladých absolventov na Slovensku a ich zaraďovanie do špecializačných odborov je potrebné riešiť v predstihu, v spolupráci s odbornými spoločnosťami a to na celoslovenskej aj regionálnej úrovni.

Na základe príkazu ministra zdravotníctva č. 3/2016 akciové, rozpočtové a príspevkové organizácie i štátne podniky v pôsobnosti MZ vypovedali zmluvy lekárňam vo svojich priestoroch. Nemocnice tak majú verejné lekárne vo vlastných priestoroch už vo svojej kompetencii. Dotkol sa vás tento príkaz? 

V priestoroch UNM sme nemali súkromnú verejnú lekáreň. Vlastnú verejnú lekáreň s názvom „Lekáreň v nemocnici” sme otvorili v roku 2017.

V médiách aktuálne rezonovala téma, že 75 nemocníc, ktoré sú združené v Asociácií nemocníc Slovenska odmietli podpísať zmluvu s VšZP. Boli ste medzi nimi? Čo si myslíte o tejto situácii?

Naša nemocnica patrí do Asociácie štátnych nemocníc (AŠN), jednako vo vzťahu k VšZP sme v podobnej situácii ako Asociácia nemocníc Slovenska. Slovenské zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované, čo sa prejavuje aj v možnostiach zdravotných poisťovní v zmysle „vyhovieť každému”. Efektívnejšie využívanie zdrojov z verejného zdravotného poistenia má riešiť projekt stratifikácie nemocníc, spravodlivejšie prerozdeľovanie zas systém DRG. Legislatíva, definujúca sieť nemocníc a ich rozdelenie na lokálne, regionálne a národné sa však stále pripomienkuje a jej prijatie sa odďaľuje, systém DRG nie je zďaleka dokonalý a je vo vývoji. V súčasnosti preto zdravotné poisťovne vychádzajú z historických úhradových mechanizmov, od ktorých sa odvíjajú tzv. prospektívne rozpočty, ktorých medziročné zvyšovanie nepokrýva ani zákonom stanovený nárast osobných nákladov. Nemocnice sa preto naďalej zadlžujú, najviac tie, kde sa vykonáva najnáročnejšia a finančne najdrahšia zdravotná starostlivosť, ktorá je v systéme DRG uhrádzaná nedostatočne.

Ako sa dotkne projekt MZ SR stratifikácie nemocníc vašej nemocnice? Myslíte si, že prinesie avizované pozitíva?

Po rokoch je projekt stratifikácie nemocníc prvou lastovičkou, ktorá by mohla naštartovať efektívnejšie fungovanie zdravotníctva. Celý projekt stratifikácie pripravoval tím expertov, sľubujeme si od neho nielen zvýšenie efektivity ale aj dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V pripomienkovanej podobe je naša nemocnica zadefinovaná ako jedna zo štyroch národných nemocníc, kde sa budú rutinne vykonávať najnáročnejšie výkony, čím sa zníži pravdepodobnosť komplikácií a zvýši bezpečnosť pre pacienta. V súčasnej dobe však stále rezonujú viaceré otázky, hlavne kedy bude legislatíva prijatá, ako sa uvedie do reálneho života, aké kompetencie budú mať zdravotné poisťovne v prerozdeľovaní zdrojov.

Na čo ste hrdý v rámci fungovania nemocnice?

Som hrdý, že naša nemocnica má medzi sebou osobnosti – hlavných odborníkov, ktorí sú poradným zborom ministerky zdravotníctva. Že máme špičkové pracoviská, v ktorých liečime pacientov z celého Slovenska. Že udržujeme a zveľaďujeme tradíciu medicíny v Turci. Že poskytujeme zdravotnícku starostlivosť na tej najvyššej úrovni a už dlhé roky patríme medzi piliere slovenského zdravotníctva. Progres našej nemocnice je zrejmý vo všetkých činnostiach. Vo veľkej miere je to aj zásluhou vynikajúcich vzťahov s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, ktoré nám iné univerzitné nemocnice môžu závidieť.

Ministerstvo zdravotníctva minulý rok informovalo, že v Martine má vzniknúť nová univerzitná nemocnica. Ako sa vyvíjajú práce na jej budovaní a aký to bude mať vplyv na pacienta? 

Práce na novej nemocnici intenzívne pokračujú. V súčasnosti prebieha spresnenie zadania požiadaviek na priestorové usporiadanie a funkčno-prevádzkové vzťahy. Nemocnica je riešená v kooperácii s expertmi z Holandska a stakeholdermi v oblasti hlavných medicínskych odborov. Základom riešenia je koncept nemocnice orientovanej na pacienta a jeho rodinu, poskytovanie čo najkvalitnejších služieb, expertné služby, excelentné pracoviská a individualizovaný prístup. Veľkosť nemocnice je ovplyvnená aj efektivitou využitia priestoru, systémom manažmentu vo vzťahu k obložnosti či k špecifickým situáciám a systémom riadenia. Nová nemocnica musí mať kapacitu zodpovedajúcu nadregionálnemu dopytu, v súlade s pripravovanou stratifikáciou. Celý návrh nemocnice predstavíme koncom roku 2019.

Ako ste reagovali na to, že jedna z vašich zamestnankýň, Mgr. Martina Dubovcová, PhD., vedúca sestra Psychiatrickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin získala ocenenie Slovenka roka 2019 v kategórii zdravotníctvo?

Sme radi, že toto významné spoločenské ocenenie dostala práve sestra z našej nemocnice a prispela tak k zviditeľneniu UNM medzi verejnosťou.

Aké sú vaše priority do budúcnosti? 

Hlavne pevné zdravie, pozitívne myslenie a práca s ľuďmi. Priority rozvoja našej nemocnice som spomínal v predchádzajúcich otázkach.

 

autorka: Mgr. Ing. Denisa Ižová

foto: autorka a archív UNM