18. lekárnický kongres: Ako si zabezpečiť konkurencieschopnosť.

Vývoj lekárnictva v trhovom prostredí

 

18. lekárnický kongres sa venoval téme: Vývoj lekárenstva v trhovom prostredí – ako si zabezpečiť konkurencieschopnosť. Priniesol prednášky z oblasti farmácie i lekárskej obce, stavovských organizácií a špičkových odborníkov z praxe zo Slovenska, Čiech i zahraničia. Organizátormi odborného podujatia, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 2017 v Žiline v hoteli Holiday Inn boli UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Regionálna lekárnická komora Žilina a Trenčín a virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ. Na 18. lekárnickom kongrese sa tento rok stretlo viac ako 500 účastníkov z celého Slovenska, ktorí prišli diskutovať a nájsť riešenie na problém, ktorý sa ich dotýka. V širokom zastúpení sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia farmaceutických firiem a lekárnici si počas prestávky mali možnosť pozrieť výstavu produktov viac ako 20 farmafiriem. Záštitu nad 18. lekárnickým kongresom prevzal minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker, ktorý sa podujatia aj osobne zúčastnil. Programom sprevádzal a celé odborné podujatie moderoval prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Celodenné rokovanie o aktuálnych problémoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí začal slovami, že ide o výnimočné odborné podujatie s dlhoročnou tradíciou.

 

V úvode sa prítomným prihovorila euro-poslankyňa MUDr. Anna Záborská slovami „veľmi si vážim prácu lekárnikov“. „Miesto liečby konkrétnej osoby a vytvorenia vzťahov s ňou sa lekár na ňu pozerá často čisto z vedeckého pohľadu na liečbu, ktorú ponúka pacientovi. V tomto vidím obrovskú výhodu lekárnika, ktorý môže byť pre pacienta osobným lekárnikom. Ten môže mať často oveľa väčšiu dôveru zo strany pacienta ako množstvo lekárov, ktorých pacient stretne.“ MUDr. Záborská sa dotkla aj otázky využívania dát o zákazníkoch lekárňami pri výkone práce lekárnika súvisiace s príchodom elektronického zdravotníctva. Spomenula napríklad, že efektivita liečby a užívanie liekov na chronické ochorenia závisí aj od pravidelného užívania liekov. Podľa MUDr. Záborskej ak by lekárnik dokázal vďaka informačným technológiám nielen sledovať to, že si pacient prišiel vybrať nové balenie svojich liekov načas, ale prípadne mu aj iniciatívne zaslať upozornenie smskou alebo emailom, výrazne by sa znížili náklady na množstvo komplikácií vzniknutých nesprávnou liečbou. Na záver podotkla, že priestor na zmysluplnú konkurenciu medzi lekárňami je veľký, pretože lekárne, ktoré najlepšie zvládnu výzvy spojené s demografickou zimou prispejú k zlepšeniu kvality života našich pacientov. „Konkurencieschopnosť a komerčný úspech lekárne bude čoraz viac závisieť od jej schopnosti pracovať s každým zákazníkom individuálne a to pri rastúcom počte starých ľudí, hlavne vtedy keď dokáže skombinovať odbornosť, inovatívne technologické riešenia, ľudský záujem a prístup.“

Minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker sa prihovoril lekárnikom slovami „vy, lekárnici, si zaslúžite lepšie postavenie v spoločnosti“. V úvode tiež spomenul zmeny, ktoré sa týkali reexportu: „Nie som proti tomu, aby existoval paralelný obchod, ale mali sme problém s tým, aby naši pacienti mali prístup k liekom a toto som považoval za neetické.“ Minister sa tiež venoval otázke novely zákona číslo 363/20011 Z.z. a číslo 362/2011 Z.z.

„Máme tu personalizovanú medicínu, terapiu, lieky, ktoré sú mimoriadne drahé, pripravujeme preto novelu zákona 363, ktorá bude obsahovať aj  multikriteriálne prvky takým spôsobom, aby bol systém udržateľný. Riešime tiež otázku aplikačnej praxe a pozeráme sa po výzvach v zahraničí. Vnímam to, čo vás ťaží a to je najmä kvalita odbornej starostlivosti“.

V príhovore sa tiež dotkol problematiky zvýšeného počtu lekární: „Máme veľký počet lekární, ale pre nás je podstatné, aby lekárne boli. Potrebujeme, aby sme viac riešili otázku ekonomickej udržateľnosti a orientovali sa viac na výsledok. Nemáme záujem dostať nikoho na kolená.“

Ďalej sa minister JUDr. Ing. Drucker venoval ezdraviu – „Elektronizácia je niečo, čomu sa nevyhneme, sú to výzvy pre nové služby, sú tu nové postupy, technológie, ktoré prinášajú zlepšenia, ale aj požiadavky na väčšie ekonomické krytie. Vy, lekárnici, máte odborné vzdelanie, terapiu však nastavuje lekár. Chceme posunúť zdravotníctvo vpred, aby sme nerezignovali a treba si uvedomiť, že každý krok je posun vpred a vždy je to lepšie, ako stáť na mieste.“

Prof. Ján Klimas sa v mene dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prihovoril prítomným slovami, že iba lekárnik vie zabezpečovať ako odborník pacientovi lieky na správne užívanie a biznis by mal byť u neho logicky na poslednom mieste. Na záver spomenul slová prof. Šveca, ktoré budú platiť ešte aj v ére robotizácie „Som farmaceut a iba ja viem o liekoch všetko!“

 

RNDr. Tomislav Jurik, CSc.

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Čo potrebujú slovenské lekárne?

So slovami „Sme tu už spoločne osemnástykrát, sme defacto na jednej lodi“ otvoril odborný program generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť RNDr. Tomislav Jurik, CSc. Vo svojej prezentácií s názvom Čo potrebujú slovenské lekárne sa v úvode zameral na vydanie časopisu Lekárnik z roku 2006, ktorý priniesol udalosti a výsledky snemu Slovenskej lekárnickej komory, ktorý sa konal v Piešťanoch mesiac po 7. lekárnickom kongrese a ktorý prijal uznesenia, akým smerom by sa malo uberať slovenské lekárenstvo:

 1. Zvýšenie kritérií na odbornú spôsobilosť
 2. Zaviesť ako jednu z podmienok na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vyjadrenie SLeK k etickej spôsobilosti žiadateľa
 3. Legislatívne upraviť vlastníctvo liekov
 4. Zavedenie povinného členstva v stavovských organizáciách v zdravotníctve
 5. Zavedenie demografických a geografických kritérií ako jedna z podmienok na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 6. Legislatívny zákaz sietí lekární
 7. Zaviesť spravodlivú degresívnu maržu, ktorá nezníži obchodnú prirážku v absolútnom objeme

Slovenské lekárne sú zo zákona definované ako zdravotnícke zariadenia. Dr. Jurik zdôraznil, že lekárne pre správny výkon poskytovania lekárenskej starostlivosti potrebujú dve základné podmienky: dobrú legislatívu a spravodlivé hodnotenie za svoju prácu, ktorou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Zákon 140 Zb. o lieku z r. 1998, ktorý orgány PGEU odporúčali ako vzor pre asociované krajiny, platil na Slovensku do neslávnej Zajacovej antireformy zdravotníctva, vrátane lekárenstva. Dr. Jurik pripomenul ako minister Zajac bezbrehým spôsobom liberalizoval lekárenstvo, v zmysle svojho známeho výroku – „nech aj mäsiar vlastní lekáreň…”. „S vlastníctvom lekárne je spojené aj vlastníctvo lieku, ktoré sa v rukách nekvalifikovaných osôb môže stať zbraňou v nesprávnych rukách s negatívnymi dôsledkami na celú populáciu. Preto treba slovenskú legislatívu v lekárenstve napraviť podľa vzoru susedných krajín (Rakúska), kde celé desiatky rokov funguje ako konsenzus lekárnikov, pacientov a štátu, ale zároveň aj podľa vzoru postkomunistických krajín, ktoré sa poučili na negatívnych dôsledkoch liberalizácie lekárenstva (Maďarsko, Poľsko, Estónsko).“ – dodal Dr. Jurik vo svojej prezentácií. Ďalej sa dotkol aj otázky spravodlivého hodnotenia lekárnikov za ich výkon – poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré  je dnes na Slovensku nedostatočné.

„Po dlhých rokoch, keď platila obchodná prirážka lekární vo výške 21 %, bola stanovená degresívna marža, s pôvodným cieľom posilniť preskripciu lacnejších liekov oproti drahším a zároveň s prísľubom vtedajšieho MZ SR (za prvej Ficovej vlády) – uplatniť spravodlivú degresívnu maržu, ktorá v konečnom dôsledku nezníži celkový objem marže lekární za vydané lieky. Tento zámer, hoci verejne deklarovaný, sa nedodržal, stanovila sa degresívna marža (v jedenástich cenových pásmach), v dôsledku ktorej celková marža lekární klesla z pôvodných 21 % na cca 15,4 %, čo spôsobilo zánik desiatok lekární, zvlášť na vidieku a stovky lekární sa dostalo do červených čísel.“ Podľa slov Dr. Jurika existujú dve možnosti optimálneho riešenia: pôvodnú degresívnu maržu stanoviť podľa deklarovaných zámerov ako spravodlivú, ktorá nezníži obchodnú prirážku lekárňam v absolútnom objeme alebo k doterajšej degresívnej marži pridať odmenu za dispenzáciu lieku – za poskytnutie odborných informácií a kvalitnej dispenzačnej starostlivosti pri výdaji lieku.

Na záver RNDr. Jurik skonštatoval, že „po 11 rokoch to v slovenskom lekárenstve vyzerá inak, ako sľúbil pán premiér na 7. lekárnickom kongrese, teraz ale máme všetci veľké očakávania, že to vyjde a tiež sa všetci zhodneme, že konečne máme ministra, ktorý úprimne počúva a chce aj niečo zmeniť.“

Mathias Arnold  

– viceprezident Nemeckej lekárnickej komory

Žiadna šanca proti reťazcom?

S prednáškou Žiadna šanca proti reťazcom vystúpil viceprezident nemeckej lekárnickej komory Mathias Arnold.

V prezentácií priblížil aktuálnu situáciu v Nemecku, kde aj naďalej platí zákaz zahraničného a mnohonásobného vlastníctva lekární, ktorý stanovuje, že len jeden lekárnik môže byť vlastníkom jednej lekárne. Okrem  hlavnej lekárne môže lekárnik v Nemecku vlastniť maximálne
3 pobočky v jej tesnej blízkosti.

Prednášajúci sa dotkol aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktorý uznal za zákonný právny spor C-171/07 ohľadom nemeckého zákazu zahraničného a mnohonásobného vlastníctva. V praxi to znamená:

 • osobnú zodpovednosť pre výkon slobodného zdravotníckeho povolania vedúceho lekárnika, ktorej narušenie môže spôsobiť existenčné problémy profesie
 • vylúčenie výhradne obchodnej maximalizácie zisku orientovanej na výhody tretích subjektov
 • posilnenie kvality konkurencie
 • zamedzenie oligopolitických štruktúr so zodpovedajúcimi koncentračnými procesmi, ako aj ich negatívnymi dôsledkami
 • zamedzenie vertikálnych trhových štruktúr

Mathias Arnold zdôraznil, že tieto usmernenia chránia pacientov, nie lekáreň.

Na záver viceprezident Nemeckej lekárnickej komory konštatoval, že jednotlivé členské štáty EÚ majú podľa Zmluvy o EÚ právo samotne si zostaviť úroveň ochrany zdravia, ako aj organizáciu a spôsob financovania svojich zdravotných systémov. Toto právo regulácie a osobitná schopnosť regulácie členských štátov sa čoraz viac podkopáva a tým viac spochybňuje.

Členské štáty EÚ a zástupcovia zdravotníckych povolaní sú z tohto dôvodu vyzývaní, aby chránili a posilnili tieto národné regulačné práva.

Ing. Jozef Fiebig

konateľ spoločnosti NRSYS

Prognózy pre lekárne v roku 2018

Ing. Fiebig zo spoločnosti NRSYS sa predstavil s prednáškou s názvom Prognózy pre lekárne v roku 2018. Na úvod konštatoval, že najčastejšie zmeny sa zavádzajú v zdravotníctve, čo najviac ovplyvňuje práve lekárnikov a softvérové spoločnosti.

Základom prežitia lekární je zvládnutie legislatívnych a trhových zmien na Slovensku. Podľa slov Ing. Fiebiga využitie týchto zmien pre rozvoj lekárne sa môže stať veľkou konkurenčnou výhodou. Treba ich preto vnímať ako výzvu, nie ako nutné zlo. Podrobne sa venoval tomu, čo majú lekárne očakávať v roku 2018, aké sú ekonomické predpoklady prežitia lekární a kam bude smerovať legislatíva. Tlak nákladov na prevádzku lekárne rastie a bude rásť. Ing. Fiebig položil preto zásadnú otázku z čoho to lekáreň zaplatí?

Pomenoval najzásadnejšie problémy a zmeny, ktoré nás čakajú v roku 2018, akými sú najmä zavedenie ezdravia do praxe od 1. januára 2018 či zavedenie GDPR od mája 2018.

Okrem zmien, ktoré nás čakajú v roku 2018, poukázal aj na narastajúci tlak z Európskej únie, ktorý sa týka príprav na kontrolu originality liekov, ktorej termín je február 2019, ale lekárnici by mali službu testovať už v máji 2018.

Na záver Ing. Fiebig podotkol, že najväčší tlak je vyvíjaný na lekárnikov aj v prípade edzravia. Ak nastanú komplikácie – lekár si to môže dovoliť lebo pacient mu neodíde, lekárnik ale príde o pacienta z rôznych dôvodov, ak nebude zabezpečené plynulé fungovanie projektu ezdravie.

 

JUDr. Tomáš Husovský,

Komora pre medicínske právo – MEDIUS, h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. 

Prečo v lekárenstve neplatí že „aj zlá reklama je reklama”

– upozornenia na právne aspekty marketingových činností v lekárnickej praxi

V úvode JUDr. Tomáš Husovský poukázal na skutočnosť, že reklama je v dnešnej trhovej spoločnosti neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Čím väčšiu úlohu reklama plní a ovplyvňuje správanie spotrebiteľov, tým viac sa dostáva do pozornosti zákonodarcov. Vývoj a vplyv reklamy v posledných rokoch ukázal, že sa nemôže uskutočňovať bez akejkoľvek regulácie ponechaná na svojvôli trhových subjektov. Podľa vyjadrenia JUDr. Husovského z Komory pre medicínske právo sa tiež ukazuje, že okrem všeobecnej úpravy vzťahujúcej sa na všetky produkty, majú niektoré produkty tak špecifické postavenie, že si vyžadujú prísnejšiu právnu reguláciu. To sa dotýka nie len reklamy liekov, ale aj marketingových aktivít pri obchodovaní s liekmi a z toho vyplývajúcej zodpovednosti.

Právna úprava reklamy liekov a marketingových činností

Legitímnym cieľom reklamnej a marketingovej činnosti v prípade liekov je zvyšovanie spotreby lieku – samozrejme zákonodarca neumožňuje „bezbrehú“ reklamnú činnosť a reguluje ju skrz konkrétne mantinely vo viacerých právnych predpisoch a to najmä:

–             147/2001 Z.z. (zákon o reklame),

–             308/2000 Z.z. (tel. a rozhl. reklama),

–             362/2011 Z.z., 363/2011 Z.z. (v časti cien)

–             136/2001 Z.z. (o ochrane hosp. súťaže)

V tejto súvislosti prednášajúci spomenul, že reklama a marketing liekov nie je len v pozornosti národného zákonodarcu, ale najmä európskeho normotvorcu a z toho musí naša slovenská regulácia vychádzať. Transport právnej regulácie európskeho normotvorcu do národnej regulácie však priniesol značné disproporcie v tom, čo v skutočnosti európsky normotvorca zamýšľal a ako si to národný zákonodarca pretransformoval (prípadne preložil). Okrem tohto však národný zákonodarca reklamu a marketing zakomponoval do viacerých právnych predpisov, ktoré sa líšia v terminológii. Dôvodom podľa JUDr. Husovského môže byť aj skutočnosť, že zákony a iné právne predpisy pripravuje Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo financií SR alebo iný národný subjekt, každý samostatne bez spoločnej komunikácie. To všetko – právna regulácia a z toho vyplývajúca prax prináša množstvo problémov, nejasnosti, nepredvídateľnosti a neistoty v obchodnom správaní sa poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.

Je zrejmé, že na dnešnú činnosť poskytovateľa lekárenskej starostlivosti má výrazný vplyv množstvo zmluvných vzťahov s držiteľmi registrácie a distribútormi, ktoré výrazne ovplyvňujú reklamu liekov priamo v jeho priestoroch, ako aj marketing liekov a z toho vyplývajúcich výhod, bonusov a zliav.

Na záver JUDr. Husovský podotkol, že je potrebné, aby si každý subjekt v reťazci bol vedomý svojej časti zodpovednosti za nedodržiavanie zákonných pravidiel.

Mgr. Ilona Elblová,

riaditeľka spoločnosti Ilipharm, s.r.o.

Kam smeruje budúcnosť lekární v Európe

Farmaceutická starostlivosť 4.0 alebo nás nahradia roboti?

Dokáže si farmaceut nájsť a obhájiť svoje miesto v súčasnom systéme zdravotnej starostlivosti? Toto je podľa Mgr. Ilony Elblovej zásadná otázka, ktorá stojí pred všetkými lekárnikmi. A nielen pred lekárnikmi, ale aj pred všetkými farmaceutmi, laborantkami či majiteľmi lekární.

Na úvod Mgr. Elblová hovorila o zmenách, ktorým musia lekárnici čeliť. Ide nielen o zmeny v legislatíve, ale aj o technické zmeny. Podľa jej slov digitálna transformácia je tu už dlho a nové technológie sú súčasťou života pacientov, lekárnikov, lekárov, nás všetkých.

Buďme aspoň niekoľko krokov pred našimi klientmi. Podľa Mgr. Elblovej lekárnici môžu svojim klientom ukázať, ako môžu všetky tie dáta, ktoré poskytujú do systému zdravotnej starostlivosti využiť vo svoj prospech. „Dáta našich pacientov sú pre nás tým „najcennejším nástrojom“ pre budovanie našej konkurencieschopnosti. Naučme sa ich analyzovať a na základe tejto analýzy poskytovať v našich lekárňach modernú službu, farmaceutickú starostlivosť.“ – hovorí Mgr. Elblová a dodáva, že toto všetko by sa malo diať v súlade s legislatívou SR i EÚ (GDPR 2018). Počas prezentácie tiež vyzvala prítomných lekárnikov, aby sa začali namiesto orientovania len na produkt či marketing orientovať na klienta, tak ako to robia vo vyspelých krajinách Európy. Kompetencie lekárnika sa budú vždy len rozširovať a k tomu Mgr. Elblová dodala „a my sme pripravení vás podporiť a pomôcť vám.“

MUDr. Peter Lipovský

STADA

Som inovatívny = konkurujem

Úloha enzýmov a kolagénu v prevencii a terapii ochorení pohybového aparátu.

V úvode sa MUDr. Lipovský venoval konkurenčným výhodám. Podľa neho nezastupiteľné miesto v nich má vývoj nových inovatívnych foriem liekov a liečivých prípravkov. V prípade enzýmoterapie je to nahradenie enzýmov živočíšneho pôvodu enzýmami rastlinného pôvodu. Rovnako hľadanie optimálneho zloženia a pohodlnej aplikačnej formy prípravkov s obsahom kolagénu rozširuje možnosti liečby degeneratívnych ochorení pohybového aparátu.

MUDr. Lipovský hovorí: „Využívaním vlastností enzýmov a doplňujúcich látok sa preukázala znížená potreba štandardných liekov, akými sú nesteroidové antireumatiká, antipyretiká a antibiotiká. Enzýmy uľahčujú vstrebávanie týchto liečiv, zmierňujú opuch a organizmus s ich pomocou rýchlejšie odbúrava zápalové agens.“

Prezentácia MUDr. Lipovského popísala súhrn prínosov v jednotlivých oblastiach účinku enzýmov ich vplyvov na poúrazové stavy a rekonvalescenciu. Účinky enzýmov sú doložené reálnymi MR snímkami zranení pacientov pred a po užívaní enzymatického preparátu s preukázateľným pozitívnym efektom na urýchlenie terapie.

V druhej časti prednášky MUDr. Lipovský zhodnotil priaznivý vplyv dopĺňania podporných látok pre pohybový aparát u aktívnych ľudí a športovcov. Prípravky obsahujúce látky ako kolagén, bromelaín a kyselinu hyalurónovú pri dlhodobom užívaní zlepšujú stav opotrebovanej chrupavky kĺbov a zmierňujú bolesť pri pohybe, pričom zároveň znižujú potrebu užívania nesteroidových antireumatík a analgetík ako aj výskyt ich nežiaducich účinkov. Na záver MUDr. Lipovský dodáva, že „dlhodobým používaním prípravkov s obsahom kolagénu sa zmierňuje opotrebovanie chrupavky kĺbov a predstavuje významnú súčasť prevencie ochorení pohybového ústrojenstva.“

PharmDr. Beata Valocká

Únia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti

Východiská pre spôsoby vzájomnej „konkurencie“ verejných lekární v európskom priestore

Na úvod otvorila prednášku PharmDr. Valocká slovami „Výhody, ktoré poskytuje poskytovateľ lekárenskej starostlivosti svojim pacientom alebo verejnému systému závisia od prístupu konkrétnej lekárne k poskytovaniu lekárenskej starostlivosti. Vo verejných lekárňach, ktoré nie sú súčasťou zdravotného strediska sú častejšie využívané atribúty maloobchodného predaja – poskytovanie zliav na voľno predajné lieky a doplnkový sortiment vo forme kupónov či vernostných bodov, reklamy na akcie, medializácia zníženia cien. Verejné lekárne, ktoré si uchovávajú charakter zdravotníckeho zariadenia, svoje konkurenčné výhody stavajú viac na odborných službách lekárne. Medzi ne patrí predovšetkým príprava IVLP, poradenské služby, konzultácie s lekármi či pacientmi, najčastejšie v oblasti interakcie liekov a dávkovacích režimov.“

Podľa PharmDr. Valockej konkurencieschopnosť verejných lekární v rámci SR je v súčasnosti založená na „boji“ medzi sieťovými lekárňami a samostatnými lekárňami. Mnohé samostatné lekárne sa snažia o odborný prístup vo vzťahu k verejnosti. Známy je projekt bylinkovej lekárne, kde sa predškoláci zapájali do tvorby a údržby bylinkovej záhrady. Niektorí nezávislí lekárnici uverejňujú osvetové články v regionálnych periodikách a sú aj samostatné lekárne, ktoré sa podieľajú na edukácii v miestnych detských kluboch a materských školách. „Táto práca lekárnika povzbudzuje a utvrdzuje ho v tom, že odbornosť je prvoradá.“ – dodáva PharmDr. Valocká. Rovnako intenzívne, avšak negatívne, vníma informácie pacientov o zaslaných SMS o cenových akciách.

V európskom priestore konkurencieschopnosť slovenských verejných lekární naďalej klesá, a to aj v porovnaní so susednými krajinami:

 1. Slovenské lekárne nemajú ziskovú maržu, ktorá umožňuje úhradu nákladov spojených s poskytovaním odborných služieb, napr. manažment hypertenzie, manažment diabetu, manažment astmy, vakcinácia, organizácia prednášok na medicínske témy, meranie glukózy. V súvislosti s klesajúcimi cenami liekov a nedostatkom liekov hlavne zo skupiny liekov hradených pacientom, sa čoraz častejšie stretávame s tým, že pacienti už nehľadajú liek v slovenských lekárňach, ale idú rovno do ČR alebo Rakúska. Týmto spôsobom spoločne s distribútormi podľa slov PharmDr. Valockej prichádzame o pacientov.
 2. Slovenské lekárne nemajú legislatívne zadefinovanú úhradu odborných výkonov, ani výkon dispenzácie ako napr. v ČR.

V mnohých krajinách majú pacienti nárok na bezplatné konzultácie vo verejnej lekárni, ak začínajú s užívaním nového lieku na vybrané ochorenie. Tieto konzultácie má lekárnik uhradené, počet konzultácií ročne je dohodnutý.

Na záver PharmDr. Valocká pripomenula, že všetci by si mali uvedomiť, že lekáreň je najčastejším miestom prvého kontaktu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom. „Je preto celosvetovým trendom vybaviť lekárne technológiami a kompetenciami, ktoré budú cez optimalizáciu farmakoterapie viesť k úspore verejných finančných zdrojov.“

Peter Toscano, dipl. farmaceut

Majiteľ Ritter Apotheke AG, Švajčiarsko

 Stratégia združenia lekární Rottpunkt vo Švajčiarsku

Na úvod Toscano priblížil stratégiu združenia Rotpunkt vo Švajčiarsku. Vyzdvihol, že stratégia je potrebná k tomu, aby sa dosiahol vytýčený cieľ! Iba ten, kto pozná svoj cieľ potrebuje stratégiu. Iba ten, kto má neustále svoj cieľ pred očami prevedie stratégiu do denného života. Prednášajúci sa podrobne venoval stratégií združenia od roku 2005, ktorej súčasťou je individualizovaný nápis na bielej fólii pre všetkých členov, zhotovenie webovej stánky združenia, zhotovenie webovej stránky každej lekárne, organizácia vzdelávania personálu, Category Management, reklamy v časopisoch, zlepšenie kondícií nákupu, atď.

Cieľom združenia Rottpunkt je podľa Toscana v prvom rade zabezpečiť budúcnosť podnikateľsky samostatnej lekárne v trhovom prostredí.  Na záver Dr. Toscano dodáva: „sme presvedčení, že zdravotníctvo, ktoré má samostatne vedené lekárne je bližšie zákazníkovi, je efektívnejšie a v konečnom dôsledku výhodnejšie ako reťazce.“

Tiago Galvão

člen predsedníctva Portugalskej asociácie lekárnikov

Portugalské farmaceutické spoločnosti: prekonanie krízy, transformácia a napredovanie v lekárenskej praxi

Tiago Galvão na úvod pripomenul, že portugalské lekárne čelili niekoľkým ťažkým hospodárskym krízam, spojeným so znižovaním marže a cien, z dôvodu ekonomickej a politickej situácie v krajine. Počas programu finančnej záchrany, mali lekárne a veľkodistribútori straty v odmenách prekračujúce ciele stanovené MoU. Spolu s tým hodnota farmaceutického trhu rapídne klesla, čo viedlo k ťažkej hospodárskej kríze v tomto sektore s rastúcim podielom insolvencií ako aj zatvárania lekární v Portugalsku.

Podľa prednášajúceho cenové a rozpočtové kontrolné opatrenia v Portugalsku, mali významný dopad na dostupnosť liekov a v stávke bola aj udržateľnosť komunitného zdravotníctva. V tomto kontexte sa museli aktivovať predstavitelia lekární a zákonodarcovia a spoločne nájsť riešenia ako sa vysporiadať s nestabilitou v lekárnickom sektore.

Galvão hovorí: „ANF vyvinul a implementoval profesionálny strategický obchodný a ekonomický plán, ktorého základom sú zákony založené na skúsenostiach, ktoré zabezpečia udržateľnosť siete portugalskej farmácie.“

Ďalej dodáva, že hlavným cieľom je zaviesť zmluvnú dohodu o princípoch a kritériách pre odmeňovanie lekárnika a intervencie v oblasti verejného zdravia.

Vo februári 2017 bola podpísaná nová dohoda medzi ministrom zdravotníctva a financií a ANF o implementácii novej rámcovej zmluvy o intervencii lekární. Galvão hovorí, že týmto predpokladá stabilitu lekární cez nový odmeňovací model založený na generovaní hodnôt pre spoločnosť a  delení ziskov medzi štátom a lekárňami.

„Táto novátorská dohoda stanovuje, že nové a budúce zdravotnícke služby založené na farmácii podliehajú pilotnému skúšaniu s hodnotením ekonomických a zdravotných výsledkov, ktoré umožňuje trvalo udržateľný rast odvetvia farmácie a rastúcu úlohu farmaceutov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“ – dodáva na záver.

PharmDr. Lubomír Chudoba

Prezident Českej lekárnickej komory

Nezastupiteľnosť lekární v zdravotnom systéme

Prezident Českej lekárnickej komory PharmDr. Chudoba prezentoval prednášku s názvom Nezastupiteľnosť lekární v zdravotnom systéme.

V úvode Dr. Chudoba popísal súčasný stav poskytovania lekárenskej starostlivosti v Českej republike. Tá je podľa jeho slov  charakterizovaná výrazným poklesom v príjmoch verejných lekární, redukciou ich odborného personálu, nárastom administratívy a pod. „Cez hrozivú ekonomickú situáciu však nemôžeme ustrnúť a musíme neustále zlepšovať svoj odborný potenciál, vzdelávať sa a zavádzať ďalšie odborné služby.“ – dodáva počas prezentácie prezident Českej lekárnickej komory a konštatuje, že lekárnici musia svoju profesiu posúvať ďalej a mali by byť schopní využiť možnosti moderných IT technologií, nových diagnostických a terapeutických postupov. Podľa Dr. Chudobu by sa mali lekárnici v oveľa väčšej miere a tiež veľmi dôsledne zapájať do oblastí preventívnych opatrení, garantovať skvalitnenie farmakoterapie a prispieť tak v týchto zariadeniach svojimi znalosťami práve prostredníctvom následnej starostlivosti.

Na záver sa PharmDr. Chudoba dotkol aj témy – siete lekární či vznik nových lekární. „Zastávam myšlienku, že pokiaľ je lekárenská starostlivosť dostupná, nie je potrebné zakladať nové lekárne.“

Mgr. Andrej Kuklovský

Riaditeľ virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ

Siete lekární – Máme sa ich báť alebo efektívne konkurovať ?

S prezentáciou s názvom Siete lekární – máme sa ich báť alebo efektívne konkurovať sa predstavil Mgr. Andrej Kuklovský – riaditeľ virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ.

Prezentácia bola zameraná na komplexné predstavenie možnosti zapojenia sa lekárne do projektu PLUS LEKÁRNE, ktorý organizuje distribútor UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Na úvod Mgr. Kuklovský objasnil základné dôvody potreby virtuálne zoskupiť lekárne v projekte PLUS LEKÁREŇ, ktorý komplexne zastrešuje spoluprácu s lekárňami a rovnako aj výrobnými spoločnosťami.

V prvej časti prezentácie Mgr. Kuklovský priblížil základný pohľad na delenie lekární v rámci SR na segmenty nezaradených lekární, lekární zaradených do sietí a lekární zaradených do virtuálnych zoskupení.

Prezentovaný bol aj základný pohľad na vývoj lekární od roku 2010, a na skutočnosť, aký bol vývoj sieťových subjektov, aké marketingové aktivity lekárne využívajú na posilnenie svojej pozície a akým spôsobom oslovujú pacienta. Zároveň  sa riaditeľ virtuálneho zoskupenia PLUS LEKÁREŇ dotkol aj toho, aké sú možnosti pre nezávislú lekáreň s cieľom byť konkurencieschopnou.

Mgr. Kuklovský priblížil možnosti spolupráce nezávislej lekárne v projekte PLUS LEKÁREŇ. Možnosti v pilieroch spolupráce, ktoré sú zamerané na marketing, riadenie nákupu a odborné kreditované vzdelávanie. Odborné vzdelávanie v oblasti ekonomiky lekárne, právne poradenstvo v nadväznosti na aktuálnu legislatívu.

K 1. septembru 2017 je do projektu PLUS LEKÁREŇ zapojených 505 lekární, ktoré preberajú a využívajú dohodnutú spoluprácu s výrobnými spoločnosťami v základných pilieroch spolupráce, ktoré sú:

–             Dlhodobé ( cyklické ) spolupráce s výrobnými spoločnosťami

–             Plagátová a letáková akcia

Spolupracujúcim lekárňam bola komplexne predstavená možnosť aktívnejšieho využívania do plagátovej a letákovej kampane PLUS LEKÁREŇ. Lekáreň má podľa slov Mgr. Kuklovského možnosť aktívneho zapojenia sa do kampane a následne môže s pacientom spolupracovať na propagácii svojej lekárne formou preferovania produktov a výrobných spoločností, ktoré sú zapojené do kampane. Dvanásť stranový leták nie je len propagačným letákom ale má „zónu“ vzdelávania, kde prinášame pacientom vzdelávanie v oblasti doplnkov výživy.

V rámci marketingu spolupracujúcich lekární boli predstavené podporné projekty v oblasti remodelingu lekární, možnosti nového konceptu modernej PLUS LEKÁRNE.

„Aktívna spolupráca lekárne s výrobcom, využívanie portálu pluslekaren.sk a sledovanie preferovaného sortimentu prináša spolupracujúcim lekárňam efektívnu možnosť riadenia svojej lekárne nie len z pohľadu finančných tokov, ale aj z pohľadu skladových zásob, tak aby bola spolupracujúca lekáreň konkurencie schopná a dokázala čeliť tlaku konkurenčných zoskupení.“ – hovorí Mgr. Kuklovský a dodáva – „V nadväznosti na potrebu posilniť ekonomiku a marketing spolupracujúcich lekární v PLUS LEKÁRNI sme odštartovali v máji 2015 projekt vlastnej značky s logom PLUS LEKÁREŇ s úvodnými jedenástimi položkami s najvyššou obrátkou v segmente voľného predaja.

Produkty označené logom PLUS LEKÁREŇ predstavujú vysoko kvalitný sortiment, ktorý v lekárni pacienti nakupujú najčastejšie. Našim cieľom je pri zachovaní kvality poskytnúť pacientom výhodné ceny. Našimi dodávateľmi sú len certifikované spoločnosti – Medpharma, Herbex a Vitar.“

PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Generálny riaditeľ

OMEGA Pharma ČR & SK, Výkonný tajomník, AVEL Slovakia, predseda predstavenstva farmaceutických výrobcov ČAFF

Je slovenský liekový reťazec dostatočne finančne stabilný, aby aj naďalej zaisťoval „kvalitnú/dostupnú“ verejnú zdravotnú službu?!

Na úvod prezentácie sa PharmDr. Krejsta zameral na zhodnotenie slovenského lekárenského trhu, ktorý je podľa neho vysoko koncentrovaný – (40 % lekární pokrýva cca 80 % trhu, z čoho 4 lekárne pripadajú na 100 km2 a 1 lekáreň na 2 200 obyvateľov. Zároveň konštatoval, že 50 % liekov na trhu sa expeduje v 10 najľudnatejších mestách, čo prináša vysoké riziko nedostupnosti v menších mestách. PharmDr. Krejsta porovnával tiež slovenský trh s českým – „Slovenskému trhu dominuje konsolidácia do virtuálnych zoskupení (52 % celkového počtu, 60 % Rx / 55 % OTC) – v ČR o 50 % menej), reťazce zas posilňujú svoju pozíciu a rastú agresívnejšie – (22 % celkového počtu a 23 % Rx / 39 % OTC) – v ČR o 50 % viac. Nariadenie týkajúce sa degresívnej marže pre distribútorov a lekárne, ktorá špecifikuje maximálnu maržu rozdelenú do 11 cenových pásiem podľa výrobných cien, sa od roku 2009 nezmenila.

PharmDr. Krejsta konštatoval, že rozmach tendrov v minulých rokoch znižuje ziskovú maržu. Zisk veľkodistribútorov a lekární je ovplyvnený narastajúcimi prevádzkovými osobnými nákladmi.

„Hlavnou hnacou silou trhu je onkológia, preto legislatívne zmeny z januára 2017 mali výrazný negatívny vplyv na pokles celého Rx trhu. Celý trh vo výrobných cenách dosiahol v roku 2016 1,38 mld. EUR a očakáva sa, že za tento rok dosiahne  1,27 mld. EUR (- 8 %).“ – vysvetľuje PharmDr. Krejsta. Na záver dodáva, že prospech z rastu liekov skupiny L – má len veľmi malý počet lekární, pretože 80 % trhu s onkologickými liekmi predstavuje menej než 10 % lekární.

 PharmDr. Peter Matejka, PhD.

Pharm Info – AOS 9

ADC číselník NobelKOMPLET – inovácie pre lekárnika

ADC číselník už takmer 10 rokov prináša lekárnikom v produkte NobelKOMPLET elektronické riešenia pomáhajúce pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Na úvod prezentácie PharmDr. Matejka uviedol, že počas tohto obdobia došlo v rámci NobelKOMPLET už k viacerým inováciám s cieľom poskytnúť lekárnikovi maximum.

„Aj tento rok sa na základe spolupráce s najväčšími dodávateľmi lekárenských informačných systémov ako aj s distribučným partnerom UNIPHARMA podarilo priniesť viacero užitočných inovácií vo funkcionalitách NobelKOMPLET:

 1. Na úrovni elektronického overovania dostupnosti produktov je lekárnik informovaný aj o dostupnosti prípadných alternatív k danému produktu.
 2. Na úrovni elektronického objednávania sa maximalizuje správne vybavovanie objednávok najmä pokiaľ ide o doplnkový sortiment a zdravotnícke pomôcky. Zavedenie práce s rovnocennými alternatívami umožní pri elektronických objednávkach automaticky dodať lekárni napríklad inovované verzie daného produktu. Využitie tzv. koncových merných jednotiek pri elektronickom objednávaní umožní zas prekonať nejasnosti pri objednávaní zdravotníckych pomôcok v počte objednaných kusov verzus balení.
 3. Na úrovni overovania liekových interakcií lekárnikov lekárenský informačný systém už dokáže automaticky upozorniť, že medzi vydávanými liekmi hrozia potenciálne závažné interakcie. Lekárnik sa však sám rozhodne, či je v danom prípade potrebné skontrolovať, o aké interakcie ide. Upozornenie na interakcie teda nenarúša nijak bežnú prácu a s lekárenským informačným systémom je možné pracovať aj bez akéhokoľvek kroku navyše.“ – dodal PharmDr. Matejka na záver prezentácie.

Dr. PhMr. Jiří Dlouhý

Čestný člen Českej lekárnickej komory, švajčiarskej lekárnickej komory, čestný hosť bavorskej, nemeckej, rakúskej a maďarskej lekárnickej komory, nositeľ zlatého odznaku Českej lekárnickej komory

Lekárnictvo v Rakúsku

Na úvod Dr. PhMr. Dlouhý, poukázal na skutočnosť, že k 31. decembru 2016 pôsobilo v Rakúsku 1 352 verejných lekární, všetky boli prevádzkované ako nezávislé podniky vedené na základe ústrednej koncesie určenou lekárničkou alebo lekárnikom. V Rakúsku existuje aj 28 tzv. filiálnych lekární rovnajúcich sa našim výdajným lekárňam. Podobne ako u nás, aj v Rakúsku môže jedna lekáreň prevádzkovať len jednu „Filialapotheke“ – vysvetľuje Dr. Dlouhý. Ďalej sa v prezentácií venoval rakúskemu zákonodarstvu. „Základom všetkého je zákon o lekárňach, tzv „Apothekengesetz“. Ten predovšetkým stanovuje personálne a vecné predpoklady na prevádzku lekárne resp. zriadenie novej lekárne, veci týkajúce sa vedenia lekárne, otváracích hodín, pohotovostných služieb, odborného personálu. Prevádzka každej novej lekárne v Rakúsku je podmienená existenciou ordinácie lekára v danom meste a s preukázanou potrebou. Prevádzkovanie novej lekárne nebude povolené, ak vzdialenosť medzi novou lekárňou a najbližšou už existujúcou je menej ako 500 metrov alebo ak počet obyvateľov vychádza na jednu lekáreň menej ako 5 500 osôb.“  Na záver sa Dr. PhMr. Dlouhý venoval postgraduálnemu štúdiu farmácie v Rakúsku a poukázal tiež na celkové náklady Rakúska v zdravotníctve.

Vyjadrenia pasívnych účastníkov 18. lekárnického kongresu:

Mgr. Martin Pilnik

asistent poslankyne NR SR Janky Cigánikovej

Kongres sa mi naozaj pozdával. Bolo príjemné mať možnosť počuť pohľady na súčasný stav lekárenstva aj v iných krajinách EÚ. A čo bolo pre mňa obzvlášť potešujúce, je zistenie, že slovenskí lekárnici len nenariekajú nad stavom sveta, ale konštruktívne až akčne pristupujú k riešeniu každodenných výziev. Celý kongres ukázal, že slovenské lekárenstvo nezaostáva za krajinami EÚ. Dokonca aj k sieťam sa postavili lekárnici akčne. Som rád, že to je v duchu názoru, ktorý presadzujem aj ja dlhodobo: Poučiť sa od nich a zapojiť aj vlastné výhody.

Jediné nad čím sa plakalo, bol trend klesajúcej marže, čo nebolo ani jalové, keďže tam bol aj minister zdravotníctva a tak mu bolo možné na tvrdých dátach ukázať, kde slovenských lekárnikov tlačí pistil do dlane.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)

vedúci katedry Organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

18 . Lekárnicky kongres, ktorý sa uskutočnil 25. novembra 2017 v Žiline na tému „Vývoj lekárenstva v trhovom prostredí – ako si zabezpečiť konkurencieschopnosť“  vychádzal z mimoriadne aktuálnej problematiky súčasnosti.

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a  PLUS LEKÁREŇ v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou, Regionálnou lekárnickou komorou Trenčín a Regionálnou lekárnickou komorou Žilina zorganizovala súbor odborných prednášok, ktoré sa zameriavali na súčasný stav lekárenstva v trhovom prostredí a integráciu medzinárodných poznatkov do kontextu lekárenskej a farmaceutickej praxe v podmienkach Slovenskej republiky.

Lekárenstvo je aplikovaná disciplína, keďže využíva poznatky iných farmaceutických, medicínskych, psychologických, sociálnych a ekonomických vied. Pre svoju interdisciplinárnosť je potrebné rozširovať teóriu lekárenstva tak, aby odzrkadľovala všetky aspekty svojej pôsobnosti a aby zároveň kopírovala požiadavky, ktoré na ňu kladie neustály rozvoj farmaceutických odvetví a spoločenský vývoj.

Aby sa zvýšil prínos lekárnikov k efektivite a účinnosti zdravotných systémov, musia lekárnici hrať aktívnu úlohu. Pre optimalizáciu zdravotníckych služieb, súčasťou ktorých je i lekárenská starostlivosť, potrebujeme vytvoriť budúcnosť, kde služby ponúkané v európskych lekárňach budú v centre spoločnosti, vykonávané vysoko kvalifikovanými farmaceutickými profesionálmi, podporovať individuálnych pacientov, zdravie a zdravotnícky systém tak, aby sme vyhoveli dnešným i budúcim požiadavkám spoločnosti.

Počas 18. Lekárnického kongresu bol prezentovaný veľmi ucelený a komplexný pohľad na danú tému. Prednášky mali veľmi vysokú odbornú úroveň. Dovoľujem si poďakovať organizátorom za prácu, ktorú vykonávajú v prospech zvýšenia efektivity a kvality poskytovania lekárenskej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky.

 

autor: Mgr. Alexandra Pechová

Foto: Jozef Kapusta, Mgr. Ing. Denisa Ižová